Osoba

Finn Buus Nielsen


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Finn Buus Nielsen
Adresa:
Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Vek:
72 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
15
Aktívne na UVOstat.sk:
6
Obstarávaní:
170
Zmlúv:
173
V celkovej hodnote:
89,229,322 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Obec Čaklov Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Čaklov 152,594 EUR 26. Júl 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. 34,877 EUR 30. September 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu 59,680 EUR 25. November 2016
Obec Selce Zvoz a uloženie TKO 160,000 EUR 7. Marec 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov 19,458 EUR 30. Jún 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov 19,581 EUR 31. December 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO). 8,000 EUR 4. Júl 2016
Obec Trebatice Zber a odvoz komunálneho odpadu 21,829 EUR 8. December 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Čistenie odlučovačov ropných látok 17,173 EUR 31. Marec 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov 10,240 EUR 31. Marec 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov 18,508 EUR 30. Jún 2021
Obec Lieskovec Zber, preprava a zneškodnenie zmesového KO, triedenie zložiek odpadov s obsahom škodlivín pre obec Lieskovec 256,342 EUR 26. November 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov 901 EUR 31. Marec 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Čistenie odlučovačov ropných látok. 4,668 EUR 31. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. 16,609 EUR 31. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Čistenie odlučovačov ropných látok. 24,936 EUR 30. Jún 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov 8,448 EUR 30. September 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov 18,241 EUR 30. Jún 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - stred 350 EUR 10. September 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) 1,409 EUR 12. September 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov 23,341 EUR 30. Jún 2020
Obec Kozárovce Zber, odvoz a likvidácia komunálneho a objemného odpadu v obci Kozárovce 171,840 EUR 15. December 2020
Obec Šoporňa Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve v obci Šoporňa 176,766 EUR 11. Január 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov 4,174 EUR 31. December 2020
Obec Štós Zber, odvoz, zneškodnenie komunálneho / objemového / stavebného / biologického / nebezpečného odpadu 0 EUR 27. December 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Služby súvisiace s odvozom ostatného odpadu a uloženie na skládku odpadov 2,600 EUR 10. Február 2017
Rozhlas a televízia Slovenska Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom vrátane kontajnerov (2) 6,700 EUR 10. Február 2017
Služby Mesta Piešťany Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov 31,560 EUR 6. Marec 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Skládkovanie odpadov 37,500 EUR 21. September 2018
Mesto Pezinok Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z bytových domov (2021 – 2025) 1,312,960 EUR 25. Jún 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov 9,032 EUR 30. September 2021
Obec Poruba Zber a likvidácia odpadov z obce Poruba 137,887 EUR 15. December 2015
Obec Podbrezová Zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu na skládku 34 EUR 19. Marec 2015
Mesto Vranov nad Topľou Služby v oblasti nakladania s odpadom v meste Vranov nad Topľou 2,984,105 EUR 15. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Čistenie odlučovačov ropných látok 89,933 EUR 31. December 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov 7,139 EUR 30. September 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Čistenie odlučovačov ropných látok 51,842 EUR 31. December 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov 6,795 EUR 31. Marec 2020
Obec Trebatice Zber a odvoz odpadu 24,205 EUR 21. Január 2016
Mesto Sereď Komunálne služby v meste Sereď 632,934 EUR 8. November 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Čistenie odlučovačov ropných látok 122,000 EUR 30. September 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Čistenie odlučovačov ropných látok. 1,700,000 EUR 20. November 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Čistenie odlučovačov ropných látok 6,671 EUR 31. Marec 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Čistenie odlučovačov ropných látok 13,215 EUR 30. Jún 2018
Mesto Vranov nad Topľou Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Vranov nad Topľou 3,896,218 EUR 19. August 2019
Obec Čaklov Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Čaklov 166,414 EUR 27. August 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Skládkovanie odpadov 69,960 EUR 27. September 2019
Obec Beluša Zber a likvidácia komunálneho a objemného odpadu 640,131 EUR 3. Apríl 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Čistenie odlučovačov ropných látok 20,358 EUR 31. Marec 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 3,500 EUR 15. Jún 2016
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Vyčistenie odlučovača tukov 267 EUR 12. Apríl 2018
Mesto Pezinok Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov (2021 – 2025) 596,800 EUR 25. Jún 2021
Obec Trenčianska Turná Zabezpečenie služieb v oblasti odpadového hospodárstva pre obec Trenčianska Turná - separovaný zber a vybrané druhy nebezpečných odpadov 53,838 EUR 26. Jún 2014
Obec Lazany Zber a likvidácia odpadov z obce Lazany 156,187 EUR 11. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. 16,012 EUR 30. Jún 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. 10,114 EUR 30. September 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Čistenie odlučovačov ropných látok. 25,052 EUR 30. September 2014
Mesto Sereď Zneškodňovanie komunálnych odpadov z mesta Sereď skládkovaním 718,358 EUR 28. August 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. 10,434 EUR 31. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov 453,687 EUR 29. Máj 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Čistenie odlučovačov ropných látok 5,906 EUR 30. Jún 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov 3,234 EUR 30. September 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Čistenie odlučovačov ropných látok 154,472 EUR 31. December 2017
Obec Trebatice Zber a odvoz komunálneho odpadu 29,988 EUR 18. Január 2019
Mesto Lipany Nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a separovaným odpadom v meste Lipany a pridružených obcí 1,285,088 EUR 8. Október 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu 3,480 EUR 27. Júl 2017
Obec Trebatice Zber a odvoz komunálneho odpadu 0 EUR 19. December 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Služby súvisiace s odvozom ostatného odpadu a uloženie na skládku odpadov 2,340 EUR 10. Jún 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. 167 EUR 2. Júl 2018
Obec Liptovská Porúbka Zber a likvidácia odpadov na obdobie 3 rokov 103,668 EUR 31. Máj 2021
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu a odvoz odpadových vôd do čistiarne odpadových vôd 226,400 EUR 18. November 2021
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu a odvoz odpadových vôd do čistiarne odpadových vôd 151,885 EUR 26. November 2021
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Služby skládkovania komunálneho a iného odpadu 6,913,725 EUR 4. Október 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Čistenie odlučovačov ropných látok 23,996 EUR 31. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Čistenie odlučovačov ropných látok 2,660 EUR 31. Marec 2016
Mesto Lipany Nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a separovaným odpadom v meste Lipany a pridružených obcí 760,804 EUR 26. Október 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Čistenie odlučovačov ropných látok 390 EUR 30. Jún 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu 16,833 EUR 17. Október 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu 9,117 EUR 17. Október 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu 59,338 EUR 17. Október 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. 1,924 EUR 31. Marec 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Čistenie odlučovačov ropných látok 57,735 EUR 31. December 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Čistenie odlučovačov ropných látok 67,727 EUR 30. September 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov 11,362 EUR 31. December 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov 10,137 EUR 31. Marec 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) 896 EUR 5. November 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) 598 EUR 23. November 2018
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Čerpanie, čistenie a údržba ORL, LPT a žumpy vrátane nakladania so vzniknutým odpadom 16,640 EUR 7. Máj 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Čistenie odlučovačov ropných látok 8,236 EUR 30. Jún 2019
Mesto Sereď Zneškodňovanie komunálnych odpadov z mesta Sereď skládkovaním 341,391 EUR 3. September 2019
Obec Lieskovec Zber, preprava komunálnych odpadov vrátane ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v obci Lieskovec 248,895 EUR 28. Január 2020
Mesto Ilava Skládka odpadov na zneškodňovanie komunálnych druhov odpadov kategórie ,,O" 166,155 EUR 10. November 2020
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. 25,856 EUR 9. Október 2019
Mesto Sliač Zber zmesového komunálnych odpadov vrátane ich prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia v meste Sliač 1,049,803 EUR 30. Jún 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Likvidácia, zneškodnenie vyradeného materiálu /katalógové číslo 19 12 04, 19 12 08/ 450 EUR 6. Apríl 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Služby súvisiace s odvozom ostatného odpadu a uloženie na skládku odpadov 4,295 EUR 9. Máj 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu 5,098 EUR 23. Apríl 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov 1,863 EUR 31. Marec 2021
Obec Dúbravy Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území obce Dúbravy 113,729 EUR 27. August 2021
Mesto Trenčianske Teplice Nakladanie s odpadom v meste Trenčianske Teplice 839,645 EUR 8. December 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Čistenie odlučovačov ropných látok. 76,601 EUR 30. Jún 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov 9,168 EUR 30. Jún 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Čistenie odlučovačov ropných látok. 101,776 EUR 30. September 2015
Mesto Trenčianske Teplice Nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a triedeným odpadom v meste Trenčianske Teplice 885,482 EUR 21. December 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov 19,244 EUR 30. September 2018
Mesto Banská Bystrica Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi na území mesta Banská Bystrica 18,727,999 EUR 3. Júl 2019
Mesto Sereď Komunálne služby v meste Sereď 374,161 EUR 4. November 2019
Obec Budča Zber, preprava komunálnych odpadov vrátane ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v obci Budča 129,563 EUR 7. December 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov 23,879 EUR 31. December 2019
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Odber, preprava a zneškodňovanie ostatného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, číslo podskupiny a druhu odpadu 18 01 04 20,019 EUR 26. Október 2017
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Odvoz objemného odpadu, jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie 123,882 EUR 12. Máj 2021
Mesto Sereď Zneškodňovanie komunálnych odpadov z mesta Sereď skládkovaním 678,485 EUR 15. Júl 2021
Mesto Pezinok Spracovanie objemného odpadu z mesta Pezinok 2021-2023 95,000 EUR 19. August 2021
Mesto Zvolen Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Zvolen 2022 – 2026 8,710,738 EUR 5. Október 2021
Obec Štvrtok na Ostrove Zber, odvoz a likvidácia odpadu z obce Štvrtok na Ostrove 66,959 EUR 3. Jún 2015
Obec Šoporňa Zber a odvoz odpadu a súvisiace služby na území obce Šoporňa 105,289 EUR 14. September 2016
Mesto Zvolen Zber,preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Zvolen 7,047,378 EUR 13. Október 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu 384 EUR 25. November 2016
Mesto Sereď Komunálne služby v meste Sereď 381,608 EUR 22. December 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Čistenie odlučovačov ropných látok 91,887 EUR 30. September 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu 5,098 EUR 18. Január 2019
Obec Miloslavov Odvoz a zneškodnenie odpadu v obci Miloslavov 257,649 EUR 9. August 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Čistenie odlučovačov ropných látok 56,132 EUR 30. September 2019
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Preprava odpadu 52,320 EUR 15. Jún 2020
Obec Kozárovce Zber, odvoz a likvidácia odpadu 101,000 EUR 21. December 2017
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre Odvoz a likvidácia odpadu z lapačov tukov a kal zo septikov 4,312 EUR 15. Január 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 2,796 EUR 2. Február 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Služby súvisiace s odvozom ostatného odpadu a uloženie na skládku odpadov 5,499 EUR 10. Február 2017
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa „Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zneškodnenie (likvidácia)“ 77,010 EUR 11. Máj 2020
Obec Dunajská Lužná Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu z obce Dunajská Lužná. 659,359 EUR 7. December 2015
Mesto Krupina Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Krupina 818,594 EUR 30. Jún 2017
Obec Spišská Teplica Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve 210,152 EUR 20. December 2019
Obec Nový Život Zber a preprava odpadu na skládku ZOHŽO v Čukárskej Pake 101,088 EUR 24. Jún 2020
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. Služby skládkovania komunálneho odpadu pre roky 2021 - 2022 560,080 EUR 24. Máj 2021
Obec Slovenská Ľupča Nakladanie s komunálnym odpadom v obci Slovenská Ľupča 357,700 EUR 24. August 2017
Obec Huncovce Odvoz a likvidácia odpadu 114,200 EUR 4. December 2019
Mesto Krupina Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Krupina 1,713,779 EUR 16. Jún 2021
Mesto Tlmače Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Tlmače 95,399 EUR 13. November 2014
Obec Borovce Zber a likvidácia odpadu v obci 45,352 EUR 27. Január 2020
Mesto Prešov Likvidácia komunálnych odpadov 157,080 EUR 21. Apríl 2017
Obec Borovce Zber a likvidácia odpadu v obci Borovce 0 EUR 23. Január 2018
Mesto Prešov Likvidácia komunálnych odpadov 167,640 EUR 16. Február 2017
Mesto Nová Dubnica Zneškodňovanie odpadov skládkovaním 769,320 EUR 4. Október 2021
Obec Zemianske Kostoľany Zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálnych odpadov z obce Zemianske Kostoľany 506 EUR 28. December 2015
Obec Kanianka Odvoz a likvidácia odpadu 0 EUR 21. November 2018
Mesto Tlmače Zber, preprava a zneškodnenie prípadne zhodnotenie komunálneho odpadu v meste Tlmače 265,403 EUR 1. Júl 2020
Obec Borovce Zber a likvidácia odpadu 18,458 EUR 29. Január 2016
Obec Hviezdoslavov Zber, odvoz, likvidácia komunálneho odpadu 0 EUR 17. Február 2016
Obec Slovenská Ľupča Nakladanie s komunálnym odpadom 144,763 EUR 24. Február 2015
Obec Dunajská Lužná Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu z obce Dunajská Lužná 411,547 EUR 5. September 2019
Obec Hviezdoslavov ZABEZPEČENIE ZBEROVEJ SPOLOČNOSTI NA ZBER A ODVOZ ODPADU 218,755 EUR 6. December 2019
Mesto Nová Baňa ULOŽENIE ODPADU NA SKLÁDKU 265,080 EUR 15. December 2021
Združenie obcí SEZA Zber a preprava vytriedených zložiek komunálnych odpadov a separovaného zberu 119,894 EUR 15. Október 2014
Obec Nová Ves nad Žitavou Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu na území obce Nová ves nad Žitavou 28,486 EUR 13. Apríl 2015
Obec Nový Život Zber a preprava odpadu na skládku ZOHŽO v Čukárskej Pake 120 EUR 13. Jún 2016
Centrum výcviku Lešť Zber a uloženie tuhého komunálneho odpadu vrátane trideného zberu na roky 2019-2022 216,680 EUR 27. September 2018
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Odvoz a likvidácia nie nebezpečného odpadu 29,995 EUR 13. November 2019
Združenie obcí MIKROREGIÓN "Podtríbečie-Drevenica" Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve 265,999 EUR 9. Jún 2020
Technické služby Detva s.r.o. Zneškodňovanie odpadov skládkovaním 1,700,743 EUR 2. December 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 7,753 EUR 3. Jún 2016
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Odvoz a likvidácia nie nebezpečného odpadu 23,416 EUR 13. December 2016
Obec Borovce Zber a likvidácia odpadu 16,477 EUR 17. Január 2017
Mesto Piešťany Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností na území mesta Piešťany 767,900 EUR 27. Júl 2021
Obec Vyhne Zber, preprava, odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu z obce Vyhne 110,359 EUR 31. Január 2017
Obec Pečovská Nová Ves Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Pečovská Nová Ves 124,395 EUR 11. December 2017
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zneškodnenie odpadov z Banskej Štiavnice 105,408 EUR 24. Október 2018
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Zberné nádoby 809 EUR 12. Apríl 2016
Obec Borovce Zber a likvidácia odpadu v obci Borovce 0 EUR 25. Január 2019
Mesto Tlmače Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Tlmače 132,677 EUR 27. Február 2017
Mesto Piešťany Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Piešťany 11,915,796 EUR 28. September 2020
Mesto Prešov Likvidácia komunálnych odpadov 164,900 EUR 21. Júl 2016
Mesto Prešov Likvidácia komunálnych odpadov 201,609 EUR 25. Október 2016
Obec Ruskov Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu 0 EUR 28. December 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×