Vyhlásené obstarávanie

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - zelená stena - opakovanie súťaže


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Žiar nad Hronom
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
186 888,01
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
2. December 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
22. December 2020
Dátum otvárania ponúk:
22. December 2020
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je vybudovanie vertikálnej zelenej steny na budove Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, vrátane systému na zavlažovanie.

Doplňujúce informácie

1. Zákazka sa vyhlasuje opaťovne, samostatne, pretože pri vyhlásení zákazky s názvom Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom, kde bola vyhlásená ako časť. I., bola na uvedenú časť prijatá len jedna ponuka, ktorá nespĺňala podmienky účasti, a preto musela byť z tohto dôvodu zrušená. 2. Objednávateľ oboznamuje zhotoviteľa a zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo s názvom Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom zelená stena bude financované z rozpočtových prostriedkov verejného 2/3 obstarávateľa určených na tento účel, a z nenávratného finančného príspevku Operačného programu Kvalita životného prostredia Ministerstva životného prostredia, so zameraním :Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62, Prioritná os: 2, Špecifický cieľ 2.1.1. 3.Verejné obstarávanie je vyhlasované k podávaniu žiadosti o NFP a realizácia diela bude len v prípade schválenia príspevku poskytovateľom. 4.Uchádzač predkladá ponuku v slovenskom alebo českom jazyku

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×