Dodávateľ

VUJE, a.s.

Trnava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VUJE, a.s.

IČO: 31450474

Adresa: Okružná 5, Trnava

Registračné číslo: 2020/1-PO-C8466

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Január 2020

Záznam platný do: 10. Január 2023

Posledná zmena: 8. December 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 14 286 593,00 EUR 5 5
2015 32 535 028,00 EUR 9 10
2016 16 653 014,00 EUR 6 7
2017 25 284 646,00 EUR 5 5
2018 5 036 078,00 EUR 6 7
2019 54 107 410,00 EUR 9 9
2020 0,00 Nezverejnená 3 4
2020 660 610,00 EUR 1 1
2021 33 270 057,00 EUR 8 9
2022 364 400,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 14 286 593,00 EUR 5 5
2015 31 324 655,00 EUR 8 9
2016 17 863 387,00 EUR 7 8
2017 25 284 646,00 EUR 5 5
2018 5 036 078,00 EUR 6 7
2019 54 107 410,00 EUR 9 9
2020 0,00 Nezverejnená 3 4
2020 660 610,00 EUR 1 1
2021 33 270 057,00 EUR 8 9
2022 364 400,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. 1 22 000,00 22000.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 18 18 943 149,00 18943149.00 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 8 4 076 063,00 4076063.00 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 1 2 929 832,00 2929832.00 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 3 19 410 400,00 19410400.00 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 2 0,00 0.00 Neuvedná
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 11 83 987 040,00 83987040.00 EUR
Východoslovenská distribučná, a. s. 2 0,00 0.00 Neuvedná
Slovenské elektrárne, a.s. 12 52 829 352,00 52829352.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Spracovanie kompetenčnej analýzy kontrolnej činnosti inšpektorov jadrovej bezpečnosti. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 72 000,00 72000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Previerka hodnotenia účinkov postulovaných roztrhnutí vysokoenergetických potrubí - časť. A2,B Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 124 200,00 124200.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Monitorovanie VJP zariadením SVYP - 440 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 95 403,00 95403.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pravidelná profylaxia, softvérových prostriedkov na podporu rozhodovania HŠ ÚJD SR a príprava a realizácia tréningových kurzov pre členov odborných skupín HŠ ÚJD SR. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 120 000,00 120000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Výpočtová simulácia jadrovo chemických procesov v jadrovom palive v priebehu jeho skladovania - rozsah práce 500 Nh ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. 22 000,00 22000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Realizácia odbornej prípravy zamestnancov objednávateľa v roku 2015 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 44 750,00 44750.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavby Transformácia 400/110 kV Bystričany - T401, T402 a Príjazdová komunikácia Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 998 118,00 998118.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Projektové činnosti pre stavbu „Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany" Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 199 900,00 1199900.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vedecko-technická podpora ÚJD SR počas neaktívnych skúšok a spúšťania jadrovej elektrárne MO3,4 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 750 000,00 3750000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 259 945,00 259945.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu: "Rozvodňa 400 kV Bystričany" Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 665 950,00 665950.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonávanie inžinierskej činnosti v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti podpory prevádzky v závode Atómové elektrárne Bohunice a závode Atómové elektrárne Mochovce Slovenské elektrárne, a.s. 12 000 000,00 12000000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie obsluhy elektrických staníc Liptovaská Mara, Varín, Považská Bystrica a Bystričany Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 2 756 596,00 2756596.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Špeciálna odborná príprava zamestnancov JAVYS, a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 378 944,00 378944.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Realizácia stavby „Spínacia stanica 400 kV Gabčíkovo“ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 24 988 618,00 24988618.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti nových materiálov a technológií pre oblasť jadrovej energetiky (EVO) Slovenská akadémia vied (SAV) 2 929 832,00 2929832.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 10 000 000,00 10000000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prevádzkové predpisy pre konvenčnú časť Jadrovej elektrárne Mochovce 3. a 4. blok Slovenské elektrárne, a.s. 1 210 373,00 1210373.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Projektové činnosti pre stavbu „2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota – štátna hranica Slovenská republika – Maďarsko“ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 895 000,00 895000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Príprava vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov SE v lokalitách JE podľa zákona 541/2004 Z.z. Slovenské elektrárne, a.s. 2 424 493,00 2424493.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vyhodnotenie ožarovacej sady R43 ZPOV 4. bloku JE BO po 7 rokoch expozície Slovenské elektrárne, a.s. 2 662 661,00 2662661.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Príprava vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov SE v lokalitách JE podľa zákona 541/2004 Z.z. Slovenské elektrárne, a.s. 8 620 000,00 8620000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dobudovanie skladovacích kapacít VJP – projekt a realizácia Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 12 957 239,00 12957239.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 389 746,00 389746.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Manipulátor pre kontrolu tesností rúrok parogenerátora na JE s VVER 440 bublinkovou a héliovou metódou Slovenské elektrárne, a.s. 655 000,00 655000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v oceli s obsahom bóru a jej zvarových spojoch, z ktorej sú vyrobené puzdrá zásobníka KZ-48 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 249 220,00 249220.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vykonávanie inžinierskych činností v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti podpory prevádzky pre Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice a Mochovce Slovenské elektrárne, a.s. 2 500 000,00 2500000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu „Transformovňa 400/110 kV Senica“. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 285 200,00 1285200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Aktualizácia dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia-transportného kontajnera C-30 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 272 000,00 272000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Monitorovanie stavebných objektov Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 396 658,00 396658.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení medzisklad vyhoretého paliva (MSVP) a technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (TSÚ RAO) Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 340 000,00 340000.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti JZ RÚ RAO Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 159 000,00 159000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonávanie inžinierskych činností v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti podpory prevádzky pre Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice a Mochovce Slovenské elektrárne, a.s. 6 000 000,00 6000000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rekonštrukcia ES 110/22kV Veľký Meder Západoslovenská distribučná, a.s. 4 542 400,00 4542400.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Realizácia stavby „2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 19 599 944,00 19599944.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 386 079,00 386079.0 EUR 2019 Služby Nie 1
I00TSVD20007 Optimalizácia spracovateľských kapacít JZ TSÚ RAO – VT lisovanie - projektová dokumentácia Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 520 379,00 520379.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Hodnotenie reťazcov Zdokonaleného programu overovacích vzoriek (ďalej len ZPOV) EBO a EMO Slovenské elektrárne, a.s. 5 529 302,00 5529302.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Spracovanie projektovej dokumentácie vrátane komplexnej inžinierskej činnosti Východoslovenská distribučná, a. s. 2 900 000,00 2900000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Spracovanie projektovej dokumentácie bez komplexnej inžinierskej činnosti Východoslovenská distribučná, a. s. 2 900 000,00 2900000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Projektové práce a inžiniering - II. Západoslovenská distribučná, a.s. 9 308 084,00 9308084.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Monitorovanie stavebných objektov Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 660 610,00 660610.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborná príprava zamestnancov Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 320 326,00 320326.0 EUR 2019 Služby Nie 1
„Transformácia 400/110 kV Bystričany - T401, T402“ – realizácia stavby. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 17 049 980,00 17049980.0 EUR 2019 Práce Nie 1
IPR EBO10189 - Inovácia systému SCORPIO, zabezpečenie prevádzkyschopnosti KVRK Slovenské elektrárne, a.s. 2 375 922,00 2375922.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Realizácia stavby „Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V424 Križovany – št. hranica SR/ČR“ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 13 169 854,00 13169854.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Borský Svätý Jur - výstavba novej elektrickej stanice - ACON Západoslovenská distribučná, a.s. 4 868 000,00 4868000.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia RS SIMATIC MSVP – projekt a realizácia Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 115 000,00 1115000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie prípravy vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov SE, a.s. pre výkon pracovných činností, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení Slovenské elektrárne, a.s. 9 439 443,00 9439443.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Nezávislé overenie analýz bezpečnosti a aktualizácia PpBS JZ TSÚ RAO Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 85 200,00 85200.0 EUR 2021 Služby Nie 1
„Prechod ESt Sučany do diaľkového riadenia“ - inžinierska a projektová činnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 387 880,00 1387880.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Vedecko-technická podpora Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky pre 3. a 4. blok Mochovce Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 833 200,00 2833200.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odborná príprava zamestnancov – teoretická príprava a programy odbornej prípravy Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 364 400,00 364400.0 EUR 2022 Služby Nie 1www.vuje.sk


+421906231688


frantisek.marekovic@vuje.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 343 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Zoltán Harsányi PhD.
Adresa:
Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Matej Korec PhD.
Adresa:
Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zoltán Harsányi PhD.
Adresa:
Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Matej Korec PhD.
Adresa:
Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik , s. r. o.
Adresa:
Nám. Ľ. Štúra 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Monitorovanie VJP zariadením SVYP - 440 97 020,00 EUR Služby Dátum neuvedený Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. VUJE, a.s.
Odborná príprava zamestnancov 320 330,00 EUR Služby Dátum neuvedený Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. VUJE, a.s.
Odborná príprava zamestnancov – teoretická príprava a programy odbornej prípravy 364 410,00 EUR Služby Dátum neuvedený Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. VUJE, a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×