Osoba

Ing. Matej Korec PhD.


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Matej Korec PhD.
Adresa:
Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
44 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
9
Aktívne na UVOstat.sk:
7
Obstarávaní:
3
Zmlúv:
4
V celkovej hodnote:
0
Obstarávaní:
61
Zmlúv:
65
V celkovej hodnote:
194,943,873 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
VUJE, a.s. 31450474 Áno
DECOM, a.s. 31438318 Áno
ELCON BRATISLAVA, a.s. 35711299 Áno
ENERGOPROJEKT SLOVAKIA a.s. 31381570 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
TLP, s r.o. 31358748 Nie
TRANSMISSION LINES PROJECTS, s r.o. 31358748 Nie
VUJE, a.s. 31450474 Áno
JOMA Slovakia, spol. s r.o. 36221589 Áno
DECOM, a.s. 31438318 Áno
AITEN, a.s. 36221945 Áno
TECHNOS,a.s. 36037605 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Slovenské elektrárne, a.s. Prevádzkové predpisy pre konvenčnú časť Jadrovej elektrárne Mochovce 3. a 4. blok 1,210,373 EUR 19. November 2015
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP 389,746 EUR 7. August 2017
ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. Výpočtová simulácia jadrovo chemických procesov v jadrovom palive v priebehu jeho skladovania - rozsah práce 500 Nh 22,000 EUR 24. September 2015
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Špeciálna odborná príprava zamestnancov JAVYS, a.s. 378,944 EUR 14. December 2015
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Úprava aplikácií IIS-P pre optimalizovanú technickú IT infraštruktúru 255,980 EUR 17. August 2015
Slovenské elektrárne, a.s. Vyhodnotenie ožarovacej sady R43 ZPOV 4. bloku JE BO po 7 rokoch expozície 2,662,661 EUR 27. Marec 2017
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu „Transformovňa 400/110 kV Senica“. 1,285,200 EUR 28. Jún 2018
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení medzisklad vyhoretého paliva (MSVP) a technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (TSÚ RAO) 168,000 EUR 18. Október 2018
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení medzisklad vyhoretého paliva (MSVP) a technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (TSÚ RAO) 165,000 EUR 18. Október 2018
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti JZ RÚ RAO 159,000 EUR 10. Máj 2019
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Monitorovanie stavebných objektov 660,610 EUR 22. Október 2020
Východoslovenská distribučná, a. s. Spracovanie projektovej dokumentácie bez komplexnej inžinierskej činnosti 0 21. Apríl 2020
Slovenské elektrárne, a.s. Zabezpečenie prípravy vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov SE, a.s. pre výkon pracovných činností, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení 6,989,443 EUR 21. Jún 2021
Slovenské elektrárne, a.s. Zabezpečenie prípravy vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov SE, a.s. pre výkon pracovných činností, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení 2,450,000 EUR 15. Jún 2021
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Nezávislé overenie analýz bezpečnosti a aktualizácia PpBS JZ TSÚ RAO 85,200 EUR 4. August 2021
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Odborná príprava zamestnancov – teoretická príprava a programy odbornej prípravy 364,400 EUR 10. Január 2022
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Opravy stavebných konštrukcií 158,889 EUR 13. November 2015
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Zabezpečenie obsluhy elektrických staníc Liptovaská Mara, Varín, Považská Bystrica a Bystričany 2,756,596 EUR 3. December 2015
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Realizácia stavby „Spínacia stanica 400 kV Gabčíkovo“ 24,988,618 EUR 16. Október 2015
Slovenské elektrárne, a.s. Príprava vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov SE v lokalitách JE podľa zákona 541/2004 Z.z. 2,424,493 EUR 30. Jún 2016
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Softvérová podpora RxViewX 7,800 EUR 5. Október 2018
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Technická podpora aplikácií pre Integrovaný informačný systém pre oblasť prevádzky (IIS-P), služby pre podporu prevádzky informačných systémov a udelenie licenčných práv k týmto aplikáciám 755,000 EUR 27. Jún 2019
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP 386,079 EUR 24. September 2019
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Projektové činnosti pre stavbu „Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany" 1,199,900 EUR 20. August 2014
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP 259,945 EUR 10. December 2014
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu: "Rozvodňa 400 kV Bystričany" 665,950 EUR 30. Október 2014
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Operatívna údržba netechnologického majetku 211,560 EUR 29. Apríl 2016
Slovenské elektrárne, a.s. Hodnotenie reťazcov Zdokonaleného programu overovacích vzoriek (ďalej len ZPOV) EBO a EMO 5,529,302 EUR 12. November 2019
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Odborná príprava zamestnancov 320,326 EUR 28. Október 2019
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. „Transformácia 400/110 kV Bystričany - T401, T402“ – realizácia stavby. 17,049,980 EUR 15. Október 2019
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Rekonštrukcia RS SIMATIC MSVP – projekt a realizácia 1,115,000 EUR 25. Máj 2021
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Monitorovanie VJP zariadením SVYP - 440 95,403 EUR 3. Október 2016
Západoslovenská distribučná, a.s. Projektové práce a inžiniering - II. 0 15. Jún 2020
Západoslovenská distribučná, a.s. Projektové práce a inžiniering - II. 0 15. Jún 2020
Západoslovenská distribučná, a.s. Borský Svätý Jur - výstavba novej elektrickej stanice - ACON 4,868,000 EUR 26. Marec 2021
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. „Prechod ESt Sučany do diaľkového riadenia“ - inžinierska a projektová činnosť 1,387,880 EUR 29. September 2021
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavby Transformácia 400/110 kV Bystričany - T401, T402 a Príjazdová komunikácia 988,118 EUR 26. Apríl 2016
Slovenské elektrárne, a.s. Príprava vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov SE v lokalitách JE podľa zákona 541/2004 Z.z. 8,620,000 EUR 29. Jún 2017
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Aktualizácia dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia-transportného kontajnera C-30 272,000 EUR 20. August 2018
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Monitorovanie stavebných objektov 396,658 EUR 12. September 2018
Slovenské elektrárne, a.s. Vykonávanie inžinierskych činností v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti podpory prevádzky pre Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice a Mochovce 6,000,000 EUR 12. Apríl 2019
Západoslovenská distribučná, a.s. Rekonštrukcia ES 110/22kV Veľký Meder 4,542,400 EUR 24. Jún 2019
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch 188,952 EUR 14. Október 2019
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Realizácia stavby „Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V424 Križovany – št. hranica SR/ČR“ 13,169,854 EUR 30. Marec 2021
Slovenské elektrárne, a.s. Vykonávanie inžinierskej činnosti v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti podpory prevádzky v závode Atómové elektrárne Bohunice a závode Atómové elektrárne Mochovce 12,000,000 EUR 23. Jún 2014
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Projektové činnosti pre stavbu „2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota – štátna hranica Slovenská republika – Maďarsko“ 895,000 EUR 21. September 2016
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Dobudovanie skladovacích kapacít VJP – projekt a realizácia 12,957,239 EUR 28. Jún 2017
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. IPR I00TUND20008 Hlbinné úložisko - výber lokality, 2. etapa - 1. časť 216,800 EUR 18. Júl 2017
Slovenské elektrárne, a.s. Manipulátor pre kontrolu tesností rúrok parogenerátora na JE s VVER 440 bublinkovou a héliovou metódou 655,000 EUR 18. Október 2017
Slovenské elektrárne, a.s. Vykonávanie inžinierskych činností v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti podpory prevádzky pre Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice a Mochovce 2,500,000 EUR 25. Apríl 2018
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Vybudovanie linky na výrobu VBK 3,598,222 EUR 21. Apríl 2016
Západoslovenská distribučná, a.s. Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV 10,000,000 EUR 2. Marec 2016
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v oceli s obsahom bóru a jej zvarových spojoch, z ktorej sú vyrobené puzdrá zásobníka KZ-48 249,220 EUR 14. Máj 2018
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Realizácia stavby „Výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany – Veľký Ďur, úsek p.b.č.1 – 6z“ 7,190,874 EUR 3. Október 2018
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Realizácia stavby „2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“ 19,599,944 EUR 11. Júl 2019
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. I00TSVD20007 Optimalizácia spracovateľských kapacít JZ TSÚ RAO – VT lisovanie - projektová dokumentácia 520,379 EUR 5. November 2019
Východoslovenská distribučná, a. s. Spracovanie projektovej dokumentácie vrátane komplexnej inžinierskej činnosti 0 21. Apríl 2020
Slovenské elektrárne, a.s. IPR EBO10189 - Inovácia systému SCORPIO, zabezpečenie prevádzkyschopnosti KVRK 1,788,080 EUR 5. Marec 2021
Slovenská akadémia vied (SAV) Vypracovanie predbežnej štúdie realizovateľnosti projektu ALLEGRO pre Slovensko 159,960 EUR 1. Október 2015
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Pravidelná profylaxia, softvérových prostriedkov na podporu rozhodovania HŠ ÚJD SR a príprava a realizácia tréningových kurzov pre členov odborných skupín HŠ ÚJD SR. 160,798 EUR 18. December 2014
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Vedecko-technická podpora ÚJD SR počas neaktívnych skúšok a spúšťania jadrovej elektrárne MO3,4 1,125,000 EUR 9. Máj 2016
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Vedecko-technická podpora ÚJD SR počas neaktívnych skúšok a spúšťania jadrovej elektrárne MO3,4 1,125,000 EUR 9. Máj 2016
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Realizácia odbornej prípravy zamestnancov objednávateľa v roku 2015 53,689 EUR 31. Marec 2015
Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi Softvérový balík na výpočet optimalizácie výšky povinného príspevku res. povinnej platby za jadrové zariadenie do Národného jadrového fondu 2,000 EUR 8. Február 2016
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Spracovanie kompetenčnej analýzy kontrolnej činnosti inšpektorov jadrovej bezpečnosti. 70,776 EUR 14. Júl 2015
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Vedecko-technická podpora Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky pre 3. a 4. blok Mochovce 1,416,600 EUR 15. Október 2021
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Previerka hodnotenia účinkov postulovaných roztrhnutí vysokoenergetických potrubí - časť. A2,B 72,360 EUR 15. Január 2015
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Previerka hodnotenia účinkov postulovaných roztrhnutí vysokoenergetických potrubí - časť. A2,B 51,840 EUR 15. Január 2015
Slovenská akadémia vied (SAV) Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti nových materiálov a technológií pre oblasť jadrovej energetiky (EVO) 2,929,832 EUR 25. Február 2015

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×