Obstarávanie

Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Moravské Lieskové
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
10 001 697,00
Konečná suma(Bez DPH):
10 390 753,00
Zaplatené:
103.88%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Územie výstavby sa nachádza v k.ú. Moravské Lieskové. Z hľadiska vybavenosti obce inžinierskymi sieťami je obec elektrifikovaná, má zrealizovaný rozvod STL plynovodu, verej. vodovod a rozvod NN. Splaškové odpadové vody v obci sú v súčasnosti likvidované individuálne do žúmp , prípadne do malých ČOV. Na stokovej sieti je navrhnutých celkom 7 prečerpávacích staníc PČS1-PČS7. Trasy navrhovaných stôk v obci sú vedené prevažne v cestách miestneho významu, čiastočne v cestách kat. III/1220 /05419/ a v ceste kat. III/1241 /58113/. V miestnych častiach obce Moravské Lieskové je kanalizácia vedená v minimálnom možnom rozsahu v ceste kat. I /54. Prevažná časť trasy je vedená vo vedľajších miestnych komunikáciách. Navrhovaná stoková sieť rieši odvedenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov, bytových domov a malých prevádzok obce Moravské Lieskové a jej miestnych častí do navrhovanej ČOV. Výškové pomery v obci Moravské Lieskové a jej miestne časti umožňujú odvádzať prevažnú časť spl. odpadových vôd gravitačným spôsobom, v nepriaznivých úsekoch je gravitačné potrubie kombinované s tlakovým potrubím. Na stokovej sieti sú navrhnuté prečerpávacie stanice PČS 1- PČS7. Všetky PČS budú napojené na elektrickú energiu samostatnými NN prípojkami z miestnej rozvodnej siete cez elektromerové rozvádzače rieši SO 130. Všetky odpadové vody budú odvádzané do navrhovanej ČOV, vyčistené vody budú odvádzané do potoka Klanečnica v blízkosti ČOV. Celá stoková sieť je navrhnutá v intraviláne obce Moravské Lieskové.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 2 10 390 753,00 Neuvedené EUR 6. Marec 2017 257485

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 1. December 2015 1. December 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353747/content/152210/download","filename":"729A - vv-Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové (zadanie1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353747/content/152211/download","filename":"729A - vv-Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové (zadanie2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353747/content/152212/download","filename":"729A - vv-Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové (zadanie3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353747/content/152213/download","filename":"729A - vv-Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové (zadanie4).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353747/content/152214/download","filename":"729A - vv-Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové (zadanie5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353747/content/152215/download","filename":"729A - vv-Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové (zadanie6).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353747/content/152216/download","filename":"729A - vv-Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové (zadanie7).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353747/content/152217/download","filename":"729A - vv-Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové (zadanie8).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353747/content/152218/download","filename":"729A - vv-Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové (zadanie9).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353747/content/152219/download","filename":"729A - vv-Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové (zadanie10).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353747/content/152220/download","filename":"729A - vv-Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové (zadanie11).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353747/content/152221/download","filename":"729A - vv-Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové (zadanie12).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353747/content/152222/download","filename":"Sutazne podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353747/content/152223/download","filename":"Sutazne podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353747/content/152224/download","filename":"PS 620 -Prečerp.stanice PČS1-7 ML Zadanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353747/content/152225/download","filename":"PS 700.1-PS700.4_ČOV Moravské Lieskové.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353747/content/152226/download","filename":"SO 130-EL-002_ZZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353747/content/152227/download","filename":"SO200_E1.3_PSP_ZZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353747/content/152228/download","filename":"SO260 NN_ ZZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353747/content/152229/download","filename":"SO270 TS_ ZZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353747/content/152230/download","filename":"SO700.5 ČOV_ASRTP_ ZZ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ ALEBO KORIGENDE 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353750/content/152313/download","filename":"NM14.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 20. Júl 2016 20. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692160/content/516943/download","filename":"Informacia o vyhodnoteni ponuk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk 30. December 2016 30. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755400/content/461894/download","filename":"Predlzenie lehoty viazanosti ponuk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310239/download","filename":"2015-09-25 C1_CELKOVA SITUACIA STAVBY-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310240/download","filename":"2015-09-25 C1_CELKOVA SITUACIA STAVBY-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310241/download","filename":"2015-09-25 C1_CELKOVA SITUACIA STAVBY-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310242/download","filename":"2015-09-25 C_PREHLADNA SITUACIA PSP-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310243/download","filename":"2015-09-25 D_KOORDINACNY VYKRES STAVBY_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310244/download","filename":"2015-09-25 D_KOORDINACNY VYKRES STAVBY_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310245/download","filename":"2015-09-25 D_KOORDINACNY VYKRES STAVBY_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310246/download","filename":"LM PS 620_ PČS 1-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310247/download","filename":"LM PS 620_ PČS 2-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310248/download","filename":"LM PS 620_ PČS 3-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310249/download","filename":"LM PS 620_ PČS 4-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310250/download","filename":"LM PS 620_ PČS 5-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310251/download","filename":"LM PS 620_ PČS 6-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310252/download","filename":"LM PS 620_ PČS 7-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310253/download","filename":"PSP ML_PS 620 TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310254/download","filename":"PSP SO 620_OBÁLKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310255/download","filename":"PRÍL. č. 1 Spätná úprava komunik.-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310256/download","filename":"PRÍL. č. 2 Spätná úprava komunik.-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310257/download","filename":"PRÍL. č. 3_ Spätná úprava komunik.-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310258/download","filename":"PRÍL. č. 4 Spätná úprava komunik.-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310259/download","filename":"PRÍL. č. 5_Detail križovania s kanal-plyn-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310260/download","filename":"PRÍL. č.6_Bet. šachta DN1000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310261/download","filename":"SO100 _ Zoznam príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310262/download","filename":"PSP SO 100_OBÁLKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310263/download","filename":"PSP tlač ML_SO100 TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310264/download","filename":"v. č. 1_ SIT SO 100 DEF. .2015-ND_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310265/download","filename":"v. č. 1_ SIT SO 100 DEF. .2015-ND_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310266/download","filename":"v. č. 1_ SIT SO 100 DEF. .2015-ND_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310267/download","filename":"v. č. 1_ SIT SO 100 DEF. .2015-ND_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310268/download","filename":"v. č. 1_ SIT SO 100 DEF. .2015-ND_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310269/download","filename":"v. č. 1_ SIT SO 100 DEF. .2015-ND_5A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310270/download","filename":"v. č. 1_ SIT SO 100 DEF. .2015-ND_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310271/download","filename":"v. č. 1_ SIT SO 100 DEF. .2015-ND_7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310272/download","filename":"v. č. 1_ SIT SO 100 DEF. .2015-ND_8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310273/download","filename":"v. č. 1_ SIT SO 100 DEF. .2015-ND_9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310274/download","filename":"v. č. 1_ SIT SO 100 DEF. .2015-ND_10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310275/download","filename":"v. č. 14_DETAILY KRIŽOVANIA S CESTOU A POTOKOM-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310276/download","filename":"v. č. 15_DETAILY KRIŽOVANIA S CESTOU A POTOKOM-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310277/download","filename":"v. č. 16_DETAILY KRIŽOVANIA S CESTOU A POTOKOM-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310278/download","filename":"v. č. 17_DETAILY KRIŽOVANIA S CESTOU A POTOKOM-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310279/download","filename":"v. č. 19_DETAILY KRIŽOVANIA S CESTOU A POTOKOM-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310280/download","filename":"v. č. 18_DETAILY KRIŽOVANIA S CESTOU A POTOKOM-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310281/download","filename":"v. č. 20_DETAILY KRIŽOVANIA S CESTOU A POTOKOM-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310282/download","filename":"v. č. 21_DETAILY KRIŽOVANIA S CESTOU A POTOKOM-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310283/download","filename":"v. č. 22_DETAILY KRIŽOVANIA S CESTOU A POTOKOM-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310284/download","filename":"v. č. 23_DETAILY KRIŽOVANIA S CESTOU A POTOKOM-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310285/download","filename":"v.č. 2_SO100_POZDL. PROFILY -Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310286/download","filename":"v.č. 3_ SO100_POZDL. PROFILY -Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310287/download","filename":"v.č. 3_2_ SO100_POZDL. PROFILY -Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310288/download","filename":"v.č. 3_4_ SO100_POZDL. PROFILY -Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310289/download","filename":"v.č. 3_6_ SO100_POZDL. PROFILY -Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310290/download","filename":"v.č. 3-2_ SO100_POZDL. PROFILY -Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310291/download","filename":"v.č. 3-3_ SO100_POZDL. PROFILY -Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310292/download","filename":"v.č. 3-5_ SO100_POZDL. PROFILY -Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310293/download","filename":"v.č. 3-5__ SO100_POZDL. PROFILY -Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310294/download","filename":"v.č. 4_ SO100_POZDL. PROFILY -Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310295/download","filename":"v.č. 5_ SO100_POZDL. PROFILY -Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310296/download","filename":"v.č. 6_ SO100_POZDL. PROFILY -Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310297/download","filename":"v.č. 7_ SO100_POZDL. PROFILY -Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310298/download","filename":"v.č. 8_ SO100_POZDL. PROFILY -Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310299/download","filename":"v.č. 9_ SO100_POZDL. PROFILY -Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310300/download","filename":"v.č. 10_ SO100_POZDL. PROFILY -Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310301/download","filename":"v.č. 11_ SO100_POZDL. PROFILY -Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310302/download","filename":"v.č. 12_ SO100_POZDL. PROFILY -Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310304/download","filename":"v.č. 13_ SO100_POZDL. PROFILY -Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310305/download","filename":"v.č.3_ SO100_POZDL. PROFILY -Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310306/download","filename":"PSP ML_SO110 TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310307/download","filename":"PSP SO 110_OBÁLKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310308/download","filename":"v. č. 1_SITUACIA -1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310309/download","filename":"v. č. 1_SITUACIA -2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310310/download","filename":"v. č. 1_SITUACIA -3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310311/download","filename":"PSP ML_SO120 TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310312/download","filename":"v. č. 1_ SO 120_ PČS 1-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310313/download","filename":"v. č. 2_ SO 120_ PČS 2-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310314/download","filename":"v. č. 3_ SO 120_ PČS 3-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310315/download","filename":"v. č. 4_SO 120_ PČS 4-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310316/download","filename":"v. č. 5_ SO 120_ PČS 5Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310317/download","filename":"v. č. 6_ SO 120_ PČS 6_-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310318/download","filename":"v. č. 7_ SO 120_ PČS 7-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310319/download","filename":"v. č. 8_SIT SIT PČS1-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310320/download","filename":"v. č. 9_SIT SIT PČS2-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310321/download","filename":"v. č.10_SIT PČS3-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310322/download","filename":"v. č.11_SIT SIT PČS4-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310323/download","filename":"v. č.12_SIT SIT PČS5-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310324/download","filename":"v. č.13_SIT PČS6-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310325/download","filename":"v.č. 14_SIT PČS7-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310326/download","filename":"SO 130-EL-101_PČS1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310327/download","filename":"SO 130-EL-102_PČS2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310328/download","filename":"SO 130-EL-103_PČS3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310329/download","filename":"SO 130-EL-104_PČS4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310330/download","filename":"SO 130-EL-105_PČS5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310331/download","filename":"SO 130-EL-106_PČS6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310332/download","filename":"SO 130-EL-107_PČS7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310333/download","filename":"SO 130-EL-108 PČS1-7-SCHEMA ZAPOJENIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310334/download","filename":"SO130_E1.3_DSP_Ob.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310335/download","filename":"SO130_E1.3_DSP_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310336/download","filename":"OBÁLKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310337/download","filename":"OBÁLKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310338/download","filename":"PS 700_ TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310339/download","filename":"v. č. 1_PS 700_Dispozícia ČOV-Pôdorys-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310340/download","filename":"v. č. 2_PS 700_Dispozícia ČOV-pôdorys -4,5-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310341/download","filename":"v. č. 3_PS 700_Zariadenie ČOV-rez A,A, rez B-B-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310342/download","filename":"v. č. 4_PS 700_Technolog. schéma čistenia OV -Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310343/download","filename":"PS 700.5_E1.1_101-Schéma MaR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310344/download","filename":"PS 700.5_E1.1_103-Dispozície a trasy MaR (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310345/download","filename":"PS 700.5_E1.1_104-Rez (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310346/download","filename":"PS 700.5_E1.1_DPS_001-štítok TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310347/download","filename":"PS700.5_E1.1_DSP_Ob.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310348/download","filename":"PS700.5_E1.1_DSP_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310349/download","filename":"PS700.5_E1.1_DSP_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310350/download","filename":"PSP ML_SO200_1. ZTI TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310351/download","filename":"PSP_PS 200_ ČOV _ZTI-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310352/download","filename":"01 - situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310353/download","filename":"02 - podorys +-0,000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310354/download","filename":"03 - podorys -4,500.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310355/download","filename":"04 - rez A-A.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310356/download","filename":"05 - rez B-B, C-C.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310357/download","filename":"06 - pohľady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310358/download","filename":"07 - podorys strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310359/download","filename":"SO 200_OBÁLKA.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310360/download","filename":"SO 200_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310361/download","filename":"Staticky_posudok_cov_moravske _lieskove.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310362/download","filename":"SO 200_101_El.instalacia-101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310363/download","filename":"SO 200_102_Uzemnenie a bleskozvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310364/download","filename":"SO130_E1.3_DSP_TS-v01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310365/download","filename":"SO200_E1.3_DSP_Obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310366/download","filename":"SO200_E1.3_PSP_001_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310367/download","filename":"SO200_E1.3_PSP_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310368/download","filename":"podorys 0,000_PBS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310369/download","filename":"situácia_PBS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310370/download","filename":"H_DOKLADY_obálka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310371/download","filename":"2015-07-24 ZOZNAM PARCIEL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310372/download","filename":"PSP ML_A_SPRIEV SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310373/download","filename":"PSP ML_A_SPRIEV SPRÁVA_VRCHNÝ LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310374/download","filename":"PSP ML_B_SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310375/download","filename":"PSP ML_B_SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA_VRCHNÝ LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310376/download","filename":"VRCHNÁ OBÁLKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310377/download","filename":"2015-09-25 C1_CELKOVA SITUACIA STAVBY-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310378/download","filename":"2015-09-25 C1_CELKOVA SITUACIA STAVBY-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310379/download","filename":"2015-09-25 C1_CELKOVA SITUACIA STAVBY-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310380/download","filename":"2015-09-25 C_PREHLADNA SITUACIA PSP-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310381/download","filename":"2015-09-25 D_KOORDINACNY VYKRES STAVBY_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310382/download","filename":"2015-09-25 D_KOORDINACNY VYKRES STAVBY_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310383/download","filename":"2015-09-25 D_KOORDINACNY VYKRES STAVBY_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310384/download","filename":"2015-09-25 D_KOORDINACNY VYKRES STAVBY_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310385/download","filename":"LM PS 620_ PČS 1-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310386/download","filename":"LM PS 620_ PČS 2-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310387/download","filename":"LM PS 620_ PČS 3-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310388/download","filename":"LM PS 620_ PČS 4-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310389/download","filename":"LM PS 620_ PČS 5-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310390/download","filename":"LM PS 620_ PČS 6-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310391/download","filename":"LM PS 620_ PČS 7-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310392/download","filename":"PSP ML_PS 620 TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310393/download","filename":"PSP SO 620_OBÁLKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310394/download","filename":"PSP SO 100_OBÁLKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310395/download","filename":"PSP tlač ML_SO100 TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353744/content/310396/download","filename":"OBÁLKA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Január 2016 4. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353753/content/152373/download","filename":"Vysvetlenie poziadaviek uvedenych v sutaznych podkladoch, zn.23506 - MSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353753/content/152374/download","filename":"Priloha c.1 Vysvetlenia_Vykaz vymer_doplnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353753/content/152375/download","filename":"Priloha c.2 Vysvetlenia_Priloha_c.7 SP_Zavazny_harmonogram_stavebnych_prac.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“ 28. December 2015 28. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353756/content/152459/download","filename":"INO Ostatne.pdf"}]
Iný dokument k zákazke OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ ALEBO KORIGENDE 10. Január 2016 10. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353759/content/152500/download","filename":"NM14 (2).pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 28. August 2019 28. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054553/content/980530/download","filename":"naskenonaná ZOD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054553/content/980531/download","filename":"výkaz výmer (2).pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Jún 2016 10. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676118/content/437305/download","filename":"INO Kriteria.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×