Obstarávanie

Rekonštrukcie mostných objektov v Žilinskom kraji – I. ETAPA


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
243 601,00
Konečná suma(Bez DPH):
243 601,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

"Rekonštrukcie mostných objektov v Žilinskom kraji I. ETAPA". 1. časť: Prestavba mostného objektu ev.č. MO 2021-001 v k.ú. Makov. 2. časť: Rekonštrukcia mostného objektu MO 2224-012 most cez tok Ľupčianka v k.ú. obce Partizánska Ľupča. Súčasťou predmetu zákazky podľa jednotlivých častí predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie predmetu zákazky oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch a v samostatnej prílohe B1 až B2 (projektové dokumentácie, výkazy výmer, opis predmetu zákazky, stavebné povolenia).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HYDROSERVICE, spol. s.r.o. 6 90 600,00 Neuvedené EUR 31. August 2020 285551
Doprastav Asfalt, a.s. 4 153 001,00 Neuvedené EUR 4. September 2020 285550

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy 2. časť - ZoD č. 118/2020 - Rekonštrukcia mostného objektu MO 2224-012 most cez tok Ľupčianka v k.ú. obce Partizánska Ľupča 4. September 2020 4. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107300/content/1089700/download","filename":"ZoD_Part.Lupca_118.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 1. časť - ponuka č. 2 7. September 2020 7. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107541/content/1090068/download","filename":"1_Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107541/content/1090069/download","filename":"2_Identifikačné údaje uchádzača_Príloha D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107541/content/1090071/download","filename":"3_Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107541/content/1090072/download","filename":"4_Vyhlásenie uchádzača_Príloha A-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107541/content/1090074/download","filename":"5_Vyhlásenie uchádzača_Príloha G-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107541/content/1090075/download","filename":"6_Zoznam dôverných informácií_Príloha H_časť 1-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107541/content/1090077/download","filename":"7_Návrh zmluvy o dielo_časť 1-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107541/content/1090078/download","filename":"7_Príloha č. 2 ZoD-Zoznam subdodávateľov_časť 1-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107541/content/1090079/download","filename":"7_VV_1.časť_MAKOV SO01_SO03 10_07_2020.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107541/content/1090081/download","filename":"8_Krycí list rozpočtu a ocenený výkaz výmer_časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107541/content/1090082/download","filename":"9_Doklad o zložení zábezpeky_časť 1-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107541/content/1090083/download","filename":"10_Návrh na plnenie kritéria_časť 1-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107541/content/1090086/download","filename":"11_Etický kódex uchádzača-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107541/content/1090088/download","filename":"81042-verifik.Praha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107541/content/1090089/download","filename":"referencia-152602.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107541/content/1090095/download","filename":"Sprievodný list Metrostav DS a.s..pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 4. September 2020 4. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107316/content/1089721/download","filename":"Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107316/content/1089722/download","filename":"Príloha č. 1 k Zápisnici z otvárania a vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107316/content/1089723/download","filename":"Príloha č. 2-celkové vyhodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107316/content/1089724/download","filename":"Príloha č. 2-samostatné vyhodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107316/content/1089725/download","filename":"Príloha č. 3-idetifikácia úspešného uchádzača a dôvody neprijatia ost.ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 1. časť - ponuka č. 3 7. September 2020 7. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107545/content/1090097/download","filename":"Sprievodný list Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107545/content/1090210/download","filename":"1_ID_udaje_D-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107545/content/1090211/download","filename":"2_zoznam_hospodarskych_subjektov_CSLM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107545/content/1090212/download","filename":"3_Splnomocnenie-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107545/content/1090213/download","filename":"4_Sumar_stavebnych_prac-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107545/content/1090214/download","filename":"5_Referencia-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107545/content/1090215/download","filename":"6_1_Osvedcenie_stavbyveduci-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107545/content/1090216/download","filename":"6_2_Zivotopis_stavbyveduci-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107545/content/1090217/download","filename":"7_CV_stavbyveduci-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107545/content/1090218/download","filename":"8_Vyhlasenie_uchadzaca_A-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107545/content/1090219/download","filename":"9_Vyhlasenie_uchadzaca_G-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107545/content/1090220/download","filename":"10_Zoznam_dovernych_informacii_H-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107545/content/1090221/download","filename":"11_1_ZoD_cast_1_Makov-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107545/content/1090222/download","filename":"12_1_Rozpocet_Makov_cast_1-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107545/content/1090223/download","filename":"12_1_VV_1_cast_MAKOV_SO01_SO03_10_07_2020.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107545/content/1090224/download","filename":"13_1_BZ_cast_1_Makov-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107545/content/1090225/download","filename":"14_1_Navrh_na_plnenie_kriterii_Makov_cast_1-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107545/content/1090226/download","filename":"15_Eticky_kodex_L-1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 426435.pdf 11. Jún 2020 10. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095563/content/1074887/download","filename":"Odpovede na otázky VO 426435.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Máj 2020 10. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093828/content/1074889/download","filename":"SP-Rek.MO-I.ETAPA-Makov-Part.Lupca-20.07.20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093828/content/1074890/download","filename":"SP-Rek.MO-I.ETAPA-Makov-Part.Lupca-20.07.20.doc"}]
Informácia o zverejnení zmluvy 1. časť - ZoD č. 119/2020 - Prestavba mostného objektu ev.č. MO 2021-001 v k.ú. Makov 4. September 2020 4. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107297/content/1089697/download","filename":"119-ZoD-Makov-Metrostav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 2. časť - ponuka č. 3 9. September 2020 9. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107922/content/1091155/download","filename":"Sprievodný list Metrostav DS a.s. (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107922/content/1091156/download","filename":"1_Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107922/content/1091157/download","filename":"2_Identifikačné údaje uchádzača_Príloha D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107922/content/1091158/download","filename":"3_Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107922/content/1091159/download","filename":"4_Vyhlásenie uchádzača_Príloha A1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107922/content/1091160/download","filename":"5_Vyhlásenie uchádzača_Príloha G1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107922/content/1091161/download","filename":"6_Zoznam dôverných informácií_Príloha H_časť 2-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107922/content/1091162/download","filename":"7_Návrh zmluvy o dielo_časť 2-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107922/content/1091163/download","filename":"7_Príloha č. 2 ZoD-Zoznam subdodávateľov_časť 2-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107922/content/1091164/download","filename":"7_VV_2.časť_Part. Lupča aktual 10_7_2020.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107922/content/1091165/download","filename":"8_Krycí list rozpočtu a ocenený výkaz výmer_časť 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107922/content/1091166/download","filename":"9_Doklad o zložení zábezpeky_časť 21.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107922/content/1091167/download","filename":"10_Návrh na plnenie kritéria_časť 2-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107922/content/1091168/download","filename":"11_Etický kódex uchádzača1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 2. časť - ponuka č. 1 9. September 2020 9. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107907/content/1091130/download","filename":"ponuka Partizanska Ľupča1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Určenie PHZ 29. Máj 2020 29. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093820/content/1062800/download","filename":"Určenie PHZ-Rek.MO-I.etapa.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha C1-1.časť - ZoD 29. Máj 2020 29. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093839/content/1062848/download","filename":"príloha C1_návrh ZoD-Makov-1.časť.docx"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. September 2020 4. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107314/content/1089718/download","filename":"Zapisnia_z_otvarania_ID_426435.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. September 2020 4. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107318/content/1089726/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107318/content/1089727/download","filename":"Príloha k Správe o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 1. časť - ponuka č. 4 7. September 2020 7. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107537/content/1090038/download","filename":"Sprievodný list OHL ŽS a.s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107537/content/1090039/download","filename":"1 Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107537/content/1090040/download","filename":"2 Identifikačné údaje uchadzaca1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107537/content/1090041/download","filename":"3 Vyhlásenie uchádzača – Príloha A1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107537/content/1090042/download","filename":"4 Vyhlásenie uchádzača – Príloha G-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107537/content/1090043/download","filename":"5 Etický kódex – Príloha L-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107537/content/1090044/download","filename":"6 Obsah ponuky_cast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107537/content/1090045/download","filename":"7 Návrh na plnenie kritérií – Príloha F1-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107537/content/1090046/download","filename":"8 Návrh zmluvy - Priloha C1-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107537/content/1090047/download","filename":"9 VV_1.časť_MAKOV SO01_SO03 10_07_2020.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107537/content/1090048/download","filename":"10.1 Osobne postavenie1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107537/content/1090049/download","filename":"10.2 Zoznam stavebnych prac1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107537/content/1090050/download","filename":"10.3 Reference - I-61 Kladno most1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107537/content/1090051/download","filename":"10.4 Profesijny zivotopis_Szabo-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107537/content/1090052/download","filename":"10.5 Osvedcˇenie stavbyvedu´ci-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107537/content/1090053/download","filename":"11 Zoznam dovernych informacii - Priloha H.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107537/content/1090055/download","filename":"12 Bankova zaruka_cast 1-1.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. September 2020 4. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107315/content/1089719/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha B2-2.časť - PD+VV+Opis+SP 29. Máj 2020 10. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093831/content/1062835/download","filename":"B2-Opis-Part.Lupča-2.časť.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093831/content/1062836/download","filename":"SP_ PArt. Lupča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093831/content/1074895/download","filename":"2.časť_Part.Ľupča aktual 10072020.rar"}]
Súťažné podklady Príloha B1-1.časť - PD+VV+Opis+SP 29. Máj 2020 10. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093830/content/1062819/download","filename":"B1-Opis-Makov-1.časť.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093830/content/1062820/download","filename":"St.Pov._Makov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093830/content/1072576/download","filename":"B19_ Rozmiestnenie vrtov na nosníkoch HEB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093830/content/1074892/download","filename":"1.časť_Makov aktual 10072020.rar"}]
Ponuky uchádzačov 2. časť - ponuka č. 2 9. September 2020 9. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107905/content/1091127/download","filename":"Ponuka_ Lupca STRABAG1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 2. časť - ponuka č. 6 14. September 2020 14. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108364/content/1092110/download","filename":"7 Návrh na plnenie kritérií – Príloha F2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108364/content/1092111/download","filename":"8 Návrh zmluvy - Priloha C2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108364/content/1092112/download","filename":"Sprievodný list OHL ŽS a.s. (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108364/content/1092113/download","filename":"9 VV_2.časť_Part. Lupča aktual 10_7_2020.xls"}]
Súťažné podklady Príloha C2-2.časť - ZoD 29. Máj 2020 29. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093843/content/1062862/download","filename":"príloha C2_návrh ZoD-P.Lupca-2.časť.docx"}]
Ponuky uchádzačov 2. časť - ponuka č. 4 14. September 2020 14. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108360/content/1092089/download","filename":"20200730150407-Hydroservis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108360/content/1092090/download","filename":"bankova zaruka1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108360/content/1092091/download","filename":"doklady preukazujuce splnenie podmieníok sutaze1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108360/content/1092092/download","filename":"eticky kodex1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108360/content/1092093/download","filename":"Hydroservice-vysvetlenie2-.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108360/content/1092094/download","filename":"priloha A1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108360/content/1092095/download","filename":"priloha D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108360/content/1092096/download","filename":"príloha F1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108360/content/1092097/download","filename":"priloha G1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108360/content/1092098/download","filename":"priloha H1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108360/content/1092099/download","filename":"Sprievodný list Hydroservice s. r. o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108360/content/1092100/download","filename":"titulny list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108360/content/1092101/download","filename":"vykaz vymer.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 1. časť - ponuka č. 1 6. September 2020 6. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107344/content/1089775/download","filename":"Sprievodný list STRABAG s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107344/content/1089779/download","filename":"Ponuka_ Makov_ STRABAG.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 2. časť - ponuka č. 5 14. September 2020 14. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108362/content/1092106/download","filename":"11_2_ZoD_cast_2_Part_Lupca1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108362/content/1092107/download","filename":"12_2_Rozpocet_Part_Lupca_cast_2-.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108362/content/1092108/download","filename":"14_2_Navrh_na_plnenie_kriterii_Part_Lupca_cast_2-.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108362/content/1092109/download","filename":"Sprievodný list Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Ozn. o vyhlásení VO - 2020/S 104-249712 29. Máj 2020 29. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093846/content/1062863/download","filename":"2020-OJS104-249712-sk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informačná povinnosť podľa § 55 ods. 2 ZVO 17. August 2020 17. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3104918/content/1084672/download","filename":"Inf.povinnosť podľa § 55.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3104918/content/1084673/download","filename":"Príloha-k oznámeniu o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×