Dodávateľ

Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

IČO: 00585441

Adresa: Štefanovičova 4, Bratislava

Registračné číslo: 2019/9-PO-F1208

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. September 2019

Záznam platný do: 16. September 2022

Posledná zmena: 7. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 7 958 366,00 EUR 19 21
2015 29 500 195,00 EUR 49 54
2016 9 487 630,00 EUR 14 20
2017 36 827 949,00 EUR 28 31
2018 2 066 759,00 EUR 14 15
2019 0,00 Nezverejnená 1 2
2019 7 919 843,00 EUR 22 34
2020 12 237 531,00 EUR 24 64
2021 14 276 371,00 EUR 26 38
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 433 576,00 EUR 11 12
2015 17 202 493,00 EUR 31 37
2016 27 719 354,00 EUR 28 35
2017 25 291 432,00 EUR 24 27
2018 14 162 988,00 EUR 21 21
2019 5 822 791,00 EUR 4 4
2020 7 623 057,00 EUR 25 34
2021 0,00 Nezverejnená 1 2
2021 14 246 803,00 EUR 43 99
2022 6 772 150,00 EUR 6 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 17 972 607,00 17972607.00 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 2 167 236,00 2167236.00 EUR
Mesto Prešov 4 163 356,00 163356.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 1 466 928,00 1466928.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 146 986,00 146986.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 21 3 903 303,00 3903303.00 EUR
Mesto Trnava 13 616 221,00 616221.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 362 627,00 362627.00 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 120 779,00 120779.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 5 624 274,00 624274.00 EUR
Mesto Rožňava 2 269 976,00 269976.00 EUR
Mesto Martin 1 129 378,00 129378.00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 3 1 679 040,00 1679040.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 5 486 943,00 486943.00 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 8 354 235,00 354235.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 14 827 428,00 827428.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 652 354,00 652354.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 30 38 998 391,00 38998391.00 EUR
Košický samosprávny kraj 1 15 055,00 15055.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 146 088,00 146088.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 63 464,00 63464.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 117 259,00 117259.00 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2 20 335 977,00 20335977.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 112 138,00 112138.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 76 534,00 76534.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 44 637,00 44637.00 EUR
Mesto Košice 34 5 991 224,00 5991224.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 10 1 256 340,00 1256340.00 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 77 550,00 77550.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 18 534 597,00 534597.00 EUR
Mesto Šaľa 3 213 689,00 213689.00 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 2 133 069,00 133069.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 678 966,00 678966.00 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 13 414,00 13414.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 9 31 056,00 31056.00 EUR
Záchranná služba 1 50 177,00 50177.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 9 017,00 9017.00 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 126 358,00 126358.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5 170 838,00 170838.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 427 500,00 427500.00 EUR
Mesto Snina 1 156 770,00 156770.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 13 4 001 125,00 4001125.00 EUR
Regionálne združenie obcí Košice - okolie 2 112 916,00 112916.00 EUR
TRANSPETROL, a.s. 2 1 927 967,00 1927967.00 EUR
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 1 2 728 937,00 2728937.00 EUR
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 18 7 440 792,00 7440792.00 EUR
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2 0,00 0.00 Neuvedná
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 3 1 348 916,00 1348916.00 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 807 908,00 807908.00 EUR
Úrad pre reguláciu hazardných hier 1 8 407,00 8407.00 EUR
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 1 173 897,00 173897.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Komplexné poistenie Univerzitná nemocnica Martin 81 852,00 81852.0 EUR 2016 Služby Nie 6
Flofilové poistenie motorových vozidiel NBS na roky 2015 - 2017 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 120 000,00 120000.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Poistenie majetku MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 18 800,00 18800.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 30 594,00 30594.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku mesta Šaľa Mesto Šaľa 85 969,00 85969.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku projektov ŠF EÚ a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 162 359,00 162359.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytnutie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a pripoistenia pre flotilu vozidiel verejného obstarávateľa Košický samosprávny kraj 90 000,00 90000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 117 644,00 117644.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Obstarávanie poistných služieb pre Mesto Snina Mesto Snina od 179 434,00 do 206 999,00 179434 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ústredia NBS a expozitúr v Banskej Bystrici a Košiciach a objektov na Tomášikovej č. 28/a, Vazovovej č. 2 a Cukrovej č. 8 v Bratislave NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 175 300,00 175300.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb Mesto Martin 129 500,00 129500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Centrum vedecko-technických informácií SR 94 189,00 94189.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia Univerzitná nemocnica Martin 117 575,00 117575.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 100 000,00 100000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 159 000,00 159000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 63 988,00 63988.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 1 219 363,00 1219363.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 5 760,00 5760.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 494 503,00 1494503.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 300 318,00 300318.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity v Prešove Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 169,00 2169.0 EUR 2015 Služby Nie 1
POISTENIE MAJETKU A POISTENIE PRERUŠENIA PREVÁDZKY TRANSPETROL, a.s. 955 460,00 955460.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 189 439,00 189439.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 203 487,00 203487.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie motorových vozidiel Mesto Trnava 386 082,00 386082.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 802 550,00 1802550.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 64 035,00 64035.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 5 283,00 5283.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 570,00 14570.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 102 792,00 102792.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 300 162,00 300162.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 120 605,00 120605.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku Mesta Prešov a organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Mesto Prešov 3 566,00 3566.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 1 329,00 1329.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 28 400,00 28400.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 021 505,00 4021505.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 102 220,00 102220.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 324 994,00 324994.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 150 081,00 150081.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku Fakultná nemocnica Trnava 359 558,00 359558.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 150 460,00 4150460.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku Mesta Prešov a organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Mesto Prešov 152 856,00 152856.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 801 550,00 1801550.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity v Prešove Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 231,00 4231.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 1 450,00 1450.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 175 157,00 175157.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku Mesta Prešov a organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Mesto Prešov 3 620,00 3620.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 3 838,00 3838.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 64 212,00 64212.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 64 212,00 64212.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 1 630 830,00 1630830.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 177 511,00 177511.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 8 939,00 8939.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku Mesta Prešov a organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Mesto Prešov 3 314,00 3314.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 64 129,00 64129.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 016 960,00 4016960.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Nitriansky samosprávny kraj 2 167 236,00 2167236.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 454 220,00 1454220.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 1 810 329,00 1810329.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Havarijné poistenie motorových vozidiel. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 427 348,00 427348.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Poistenie majetku Prešovskej univerzity v Prešove Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 830,00 14830.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 140 809,00 140809.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 133 408,00 133408.0 EUR 2015 Služby Nie 1
POISTENIE MAJETKU A POISTENIE PRERUŠENIA PREVÁDZKY pre rok 2016 TRANSPETROL, a.s. 972 507,00 972507.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistná zmluva na poistenie majetku, zodpovednosť za škodu PO, poistenie straty na výnosoch, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 14 855 602,00 14855602.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 102 858,00 102858.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Mesto Košice 2 501 469,00 2501469.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 110 827,00 110827.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 294 469,00 294469.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 812 400,00 1812400.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Mesto Rožňava 98 928,00 98928.0 EUR 2016 Služby Nie 1
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 41 233,00 41233.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kompletné poistenie pre Fakultnú nemocnicu Trnava Fakultná nemocnica Trnava 275 536,00 275536.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Poisťovacie služby Mesto Košice 21 774,00 21774.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 279 423,00 279423.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 347 021,00 347021.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 17 767,00 17767.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 179 472,00 4179472.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 106 557,00 106557.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Mesto Liptovský Mikuláš 146 986,00 146986.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Záchranná služba 50 177,00 50177.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 279,00 14279.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 348 236,00 348236.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 168 378,00 168378.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 107 125,00 107125.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia Univerzitná nemocnica Martin 61 250,00 61250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 107 723,00 107723.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 347 642,00 347642.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 26 615,00 26615.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 166 082,00 166082.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Mesto Košice 1 246,00 1246.0 EUR 2017 Služby Nie 1
„ Poistenie majetku mesta Dunajská Streda„ Mesto Dunajská Streda 190 845,00 190845.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Mesto Šaľa 96 009,00 96009.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu NBS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 270 000,00 270000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 18 437 405,00 18437405.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 812 400,00 1812400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckej techniky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 393 122,00 2393122.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 1 210 326,00 1210326.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytnutie poisťovacích služieb na rok 2018 Trenčiansky samosprávny kraj 317 073,00 317073.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 130 055,00 6130055.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 486 000,00 1486000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 318 868,00 318868.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 298 782,00 298782.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 828,00 14828.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 108 602,00 108602.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5 460,00 5460.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 137 486,00 137486.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Flotilové poistenie Slovenská inšpekcia životného prostredia 126 358,00 126358.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektov Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 117 259,00 117259.0 EUR 2018 Služby Nie 1
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA od 1.4.2018 do 31.3.2019 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 42 079,00 42079.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel a vrtuľníkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 660 000,00 1660000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 110 353,00 110353.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 15 708,00 15708.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 72 995,00 72995.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 333 800,00 333800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 2 642,00 2642.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytnutie poisťovacích služieb. Žilinský samosprávny kraj 586 409,00 586409.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní leteckých navigačných služieb na letisku Sliač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 746 630,00 1746630.0 EUR 2020 Služby Nie 1
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 134 969,00 1134969.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Komplexné poistenie II Mesto Trnava 33 993,00 33993.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 034,00 14034.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní leteckých navigačných služieb na letisku Sliač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 438 000,00 438000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 317 820,00 317820.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 36 mesiacov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 221 100,00 221100.0 EUR 2020 Služby Áno 1
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Služby Nie 3
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 132 826,00 1132826.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 427 500,00 427500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 320 755,00 320755.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 36 mesiacov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 484,00 21484.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 923,00 11923.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytnutie poisťovacích služieb. Žilinský samosprávny kraj 393 626,00 393626.0 EUR 2019 Služby Nie 2
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 28 678,00 28678.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komplexné poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Úrad pre reguláciu hazardných hier 8 407,00 8407.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie poistných služieb Regionálne združenie obcí Košice - okolie 605 000,00 605000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistné služby pre Národnú banku Slovenska NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 352 000,00 352000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb Mesto Rožňava 171 048,00 171048.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Mesto Košice 2 081 117,00 2081117.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 1
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Služby Nie 3
Komplexné poistenie II Mesto Trnava 36 835,00 36835.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Komplexné poistenie Univerzitná nemocnica Martin 593 451,00 593451.0 EUR 2020 Služby Nie 6
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 133 357,00 1133357.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 320 324,00 320324.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 798,00 14798.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytnutie poisťovacích služieb. Žilinský samosprávny kraj 198 581,00 198581.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Havarijné poistenie vozidiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 554 400,00 554400.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 16 441 126,00 16441126.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 327 898,00 327898.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 1 104,00 1104.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 12 759,00 12759.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie podniku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 232 000,00 232000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Mesto Košice 1 385 627,00 1385627.0 EUR 2020 Služby Nie 30
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Služby Nie 2
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2020 Služby Nie 2
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie II Mesto Trnava 39 385,00 39385.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Zabezpečenie poistných služieb Regionálne združenie obcí Košice - okolie 21 416,00 21416.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 753 850,00 753850.0 EUR 2021 Služby Nie 2
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 28 718,00 28718.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 36 mesiacov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 903,00 17903.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 36 mesiacov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 484,00 21484.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 778,00 11778.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 323 611,00 323611.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytnutie poisťovacích služieb. Žilinský samosprávny kraj 208 842,00 208842.0 EUR 2019 Služby Nie 2
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Služby Nie 2
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijné poistenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 130 114,00 130114.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie II Mesto Trnava 36 561,00 36561.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 132 902,00 1132902.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 36 mesiacov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 014,00 22014.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 13 409,00 13409.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti Fakultná nemocnica Trnava 110 390,00 110390.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Poisťovacie služby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 311 781,00 311781.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 132 490,00 1132490.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Komplexné poistenie II Mesto Trnava 43 010,00 43010.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 482,00 11482.0 EUR 2019 Služby Nie 1
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Služby Nie 2
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2020 Služby Nie 1
Poskytnutie poisťovacích služieb. Žilinský samosprávny kraj 401 462,00 401462.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 36 mesiacov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 930,00 21930.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotnej starostlivosti a poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti s prevádzkou materskej školy Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 147 088,00 147088.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Zabezpečenie poistných služieb pre Mesto Šaľa Mesto Šaľa 116 080,00 116080.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 2 728 937,00 2728937.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie motorových vozidiel TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 133 069,00 133069.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Poisťovacie služby Banskobystrický samosprávny kraj 1 640 373,00 1640373.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 173 897,00 173897.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie vozidiel Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 867 600,00 867600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 436 011,00 8436011.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 131 844,00 1131844.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Komplexné poistenie II Mesto Trnava 41 875,00 41875.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Povinné zmluvné poistenie vozidiel Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 867 600,00 867600.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 195 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dr. Franz Kosyna
Adresa:
Gallmeyergasse 5b/3/11 Wien 1190
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. iur. Patrick Skyba
Adresa:
Steinböckengasse 10 Viedeň 1140
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viera Kubašová
Adresa:
Magurská 8 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Zdeno Gossányi
Adresa:
Čerešňová 63 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Blanka Hatalová
Adresa:
Homolová 8 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Bakeš
Adresa:
Koprivnická 14/A Bratislava - mestská časť Dúbravka 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Bakeš
Adresa:
Koprivnická 14/A Bratislava - mestská časť Dúbravka 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
30. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zuzana Wagnerová
Adresa:
Ľudovíta Fullu 14 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniel Kepič
Adresa:
Vranovská 7 Košice - mestská časť Lorinčík 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Lukáčová
Adresa:
Kvetoslavov 188 Kvetoslavov 93041
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martina Kostolná
Adresa:
Slatinská 10 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jana Dovičovičová
Adresa:
Novomeského 75 Nitra 94911
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Daniel Medvecký
Adresa:
Horné Orešany 805 Horné Orešany 91903
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Blanka Hatalová
Adresa:
Homolová 8 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2018
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrieta Haviarová
Adresa:
Radlinského 53 Dolný Kubín 02601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. September 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Darina Bednáriková
Adresa:
Meličkovej 8 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mária Šujanská
Adresa:
Mikovíniho 22 Žilina 01004
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ivo Langer
Adresa:
P. O. Hviezdoslava 25 Trenčianska Teplá 91401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Február 2018
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ľuboš Tóth
Adresa:
Československej armády 8 Handlová 97251
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Galo
Adresa:
Majerníkova 15 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. August 2019
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Lucián Besterci PhD., MBA, LL.M.
Adresa:
Lesná 21 Košice - mestská časť Sever 040 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Apríl 2019
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Pospíšil
Adresa:
Révová 6 Ivanka pri Dunaji 90028
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hana Horvatovič MA
Adresa:
Vyšehradská 7 Bratislava - mestská časť Petržalka 85106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Dúcky
Adresa:
Tabaková 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Jaroslava Gatialová
Adresa:
Mokrohájska cesta 10 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Február 2019
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Potúček
Adresa:
Hoštáky 7 Brezová pod Bradlom 90613
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Kmeč
Adresa:
Senická 5 Liptovský Mikuláš 03104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Berkeš
Adresa:
Záhradná 17 Batizovce 05935
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Kuzma
Adresa:
Červeňova 38 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Branislav Bízik
Adresa:
Jána Kalinčiaka 42 Palárikovo 94111
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Lucia Adamcová
Adresa:
Orenburská 62 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. September 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alojz Šimičák
Adresa:
Planét 17 Bratislava - mestská časť Ružinov 82102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Peter Ďurík
Adresa:
Koprivnická 14/B Bratislava - mestská časť Dúbravka 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Martin Mitro
Adresa:
Račianska 113 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Zdeno Gossányi
Adresa:
Čerešňová 63 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Eva Šablatúrová
Adresa:
Pifflova 3 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. August 2018
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Radoslav Koprda
Adresa:
Dolné Zelenice 18 Siladice 92052
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Apríl 2019
Záznam do:
20. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Slávka Miklošová
Adresa:
Bodrocká 12 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2018
Záznam do:
2. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Bibiana Kučerová
Adresa:
A. Hlinku 56 Báhoň 90084
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
2. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Pavlík
Adresa:
Galvaniho 25/B Bratislava - mestská časť Ružinov 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Február 2018
Záznam do:
2. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Chalupka
Adresa:
Ostredková 13 Bratislava - mestská časť Ružinov 82102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
20. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Lelkes
Adresa:
Na spojke 1 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
20. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Jaroslava Kušnierová
Adresa:
Mokrohájska cesta 10 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
20. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Zuzana Domanovská
Adresa:
Topoľnica 208 Topoľnica 92592
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
19. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Klaudia Volnerová
Adresa:
Bažantnicová 4 Bratislava - mestská časť Jarovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
27. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Milan Fleischhacker
Adresa:
Ľubovníková 26 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
19. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kurt Ebner
Adresa:
Robert-Foller-Straße 6a Pottendorf 2486
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
19. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ivo Langer
Adresa:
P. O. Hviezdoslava 25 Trenčianska Teplá 91401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. November 2017
Záznam do:
6. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Chochol
Adresa:
Dobrovského 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
6. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrieta Haviarová
Adresa:
Radlinského 53 Dolný Kubín 02601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
5. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Erich Leisz
Adresa:
Gärtnerstraße 36 Laa an der Thaya 2136
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Christine Dornaus
Adresa:
Neustift am Walde 51 Wien 1190
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Ralph Műller
Adresa:
Fliederweg 22 Breitenfurt bei Wien 2384
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Robert Lasshofer
Adresa:
Roggergasse 54 Wien 1210
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Peter Höfinger
Adresa:
Dammhaufengasse 9 Wien 1020
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Judit Havasi
Adresa:
Engelsberggasse 4/7 Wien 1030
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Franz Fuchs
Adresa:
Fürstenstraße 43 Maria Enzersdorf 2344
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Martin Simhandl
Adresa:
Hießbergergasse 27 Purkersdorf 3002
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Prof. Elisabeth Stadler
Adresa:
Höllgasse 32 Langenlois 3550
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Roland Gröll
Adresa:
Spinozagasse 12/25/1 Wien 1170
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
Ružička Csekes s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.10.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 18.09.2019 do: 30.10.2019

StiahniZáznam platný od: 20.08.2019 do: 18.09.2019

StiahniZáznam platný od: 2.04.2019 do: 20.08.2019

StiahniZáznam platný od: 20.02.2019 do: 2.04.2019

StiahniZáznam platný od: 19.12.2018 do: 20.02.2019

StiahniZáznam platný od: 27.08.2018 do: 19.12.2018

StiahniZáznam platný od: 19.06.2018 do: 27.08.2018

StiahniZáznam platný od: 6.02.2018 do: 19.06.2018

StiahniZáznam platný od: 28.11.2017 do: 6.02.2018

StiahniZáznam platný od: 5.09.2017 do: 28.11.2017

StiahniZáznam platný od: 3.07.2017 do: 5.09.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×