Osoba

Mgr. Radim Appel


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Mgr. Radim Appel
Adresa:
Šmeralova 1 Kuřim, Brno-Venkov 66434
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
63 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
2
Aktívne na UVOstat.sk:
2
Obstarávaní:
78
Zmlúv:
79
V celkovej hodnote:
1,643,731 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
MERCI, s.r.o. 46966447 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
MERCI SLOVAKIA, s. r. o. 35765178 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Materiálne vybavenie odborných učební Bratislava-Staré Mesto 28,135 EUR 27. Marec 2019
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Materiálne vybavenie odborných učební Bratislava-Staré Mesto 11,450 EUR 27. Marec 2019
Výskumný ústav vodného hospodárstva Laboratórne vybavenie - IKA miešadlo s nádobami 1,570 EUR 7. Marec 2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Laboratórne prístroje - trepačka, miešačka 417 EUR 8. December 2016
Národný onkologický ústav Skriňový odsávací box kovový s ultrazvukovou čističkou 6,147 EUR 13. December 2016
Univerzita Komenského v Bratislave Dodávka laboratórnych prístrojov pre FMFI UK a PRIF UK 82,833 EUR 3. Marec 2021
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR Laboratórium metalografie 3,870 EUR 26. Október 2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Petriho misky 288 EUR 6. November 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Počítacia komôrka 917 EUR 20. November 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Rotačná vákuová odparka s príslušenstvom 2,583 EUR 1. Apríl 2019
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Kovové laboratórne pomôcky 192 EUR 21. Február 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Laboratórne sklo, prístroje a pomôcky do laboratória 8,417 EUR 21. November 2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Reagencie pre analýzu vody spektrofotometrom 2,500 EUR 11. Jún 2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Magnetické miešadlá s ohrevom a príslušenstvo 830 EUR 6. Jún 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne nádoby na uchovávanie kvapalín 850 EUR 3. August 2016
Výskumný ústav vodného hospodárstva Spotrebný plastový materiál do laboratória 1,013 EUR 18. Január 2019
Univerzitná nemocnica Martin Laboratórne sklo - všeobecné 6,233 EUR 12. December 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Vákuová rotačná odparka 4,533 EUR 21. Február 2019
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Laboratórny materiál 605 EUR 24. Marec 2020
UNIVERZITA J. SELYEHO Mufľová pec a žihací téglik 1,146 EUR 23. Máj 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Ultrazvukový kúpeľ 908 EUR 20. September 2018
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne Magnetické miešadlo s ohrevom 414 EUR 16. August 2018
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Laboratórna sušiareň s núteným prúdením vzduchu v komore 1,475 EUR 25. Máj 2021
Univerzita Komenského v Bratislave Laboratórna centrifúga s rotorom 3,670 EUR 25. Február 2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Petriho misky 300 EUR 18. Október 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Laboratórne pomôcky 375 EUR 10. Október 2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Mikropipeta 1 kanálová s nastaviteľným objemom 0 EUR 22. September 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórny materiál z plastov a gumy 422 EUR 13. December 2017
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV Laboratórne prístroje a pipety 1,125 EUR 28. Október 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Chemikálie 83 EUR 3. November 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Kyselina askorbová p.a. 200 EUR 13. September 2018
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Analytický sitovací stroj s príslušenstvom 2,467 EUR 27. Máj 2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Laboratórne potreby 542 EUR 22. Október 2018
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Klimatická komora 11,165 EUR 19. Máj 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórne prístroje a zariadenia 1,442 EUR 11. Jún 2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Petriho misky 67 EUR 27. Jún 2017
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Laboratórny materiál - špičky, rukavice, mikroskúmavky, kyvety, mikroplatničky, krycia fólia 1,358 EUR 17. Máj 2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Petriho miska plastová nedelená okrúhla 209 EUR 28. Jún 2016
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Pipety 475 EUR 3. August 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Digestor do laboratória 6,837 EUR 3. Máj 2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Laboratórne sklo, plasty a iné príslušenstvo 3,333 EUR 22. November 2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Reagencie pre analýzu vody spektrofotometrom 2,500 EUR 29. Október 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Magnetické miešadlo 550 EUR 8. Október 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Sterilné Petriho misky na kultiváciu 88 EUR 13. November 2019
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Minitrepačka na mikrotitračnú platničku 196 EUR 22. September 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Autokláv na prípravu tekutých médií 1,871 EUR 8. Apríl 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Laboratórna sušiareň s núteným prúdením vzduchu v komore 1,042 EUR 12. November 2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Laboratórne plasty, utierka 1,250 EUR 25. Október 2018
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Magnetické miešadlo s ohrevom 680 EUR 6. December 2018
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Laboratórna trepačka 208 EUR 16. November 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Laboratórna trepačka vrátane príslušenstva 850 EUR 4. Október 2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Laboratórne pomôcky a príslušenstvo 265 EUR 13. Február 2020
Trenčianske múzeum v Trenčíne Mobilné odsávanie 2,208 EUR 24. November 2017
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Spotrebný materiál do laboratórií 250 EUR 10. November 2016
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Interiérové vybavenie novovybudovanej budovy „Laboratória a učebne FPV UKF v Nitre“ 16,750 EUR 7. September 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Refraktometer KRUSS ABBE AR4 alebo ekvivalent 841 EUR 29. Október 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Muflová pec LE 05/11 983 EUR 4. Október 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Hydrotermálny autokláv s teflónovou vložkou 829 EUR 24. Október 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Mufľová pec 867 EUR 15. November 2019
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Hniezdo ohrevné 445 EUR 6. August 2020
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Laboratórny materiál 363 EUR 9. Február 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin pH papieriky univerzálne pH 0-12 174 EUR 25. Február 2016
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Zdravotnícky a laboratórny spotrebný materiál 1,033 EUR 18. August 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Záchytná vaňa o rozmere 600 x 400 x 120 z plastu 143 EUR 21. Február 2017
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Zásobník na kvapalný dusík 774 EUR 10. August 2018
Ústav polymérov SAV magnetické miešadlá s ohrevom, teplotným čidlom Pt 1000 a upínacím systémom 1,308 EUR 6. November 2017
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín Interiérové vybavenie do odbornej učebne fyziky 9,867 EUR 22. December 2017
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Kontrolné pracovisko 1,416 EUR 17. Jún 2016
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín Vybudovanie prírodovedných laboratórií - II.etapa (nákup interiérového vybavenia) 24,790 EUR 7. Júl 2017
Ústav polymérov SAV magnetické miešadlá s ohrevom, teplotným čidlom Pt 1000 a upínacím systémom 1,189 EUR 8. August 2017
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín Vybudovanie prírodovedných laboratórií - interiérové vybavenie I.etapa 15,208 EUR 29. November 2016
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Nákup laboratórneho vybavenia 147,300 EUR 15. December 2016
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Sterilizátor 1,402 EUR 11. Máj 2018
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Obnova laboratórnej infraštruktúry 1,027,000 EUR 18. December 2017
Mesto Košice Súbor interiérového vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice 169,166 EUR 9. Február 2021
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Exsikátor s plastovým hmatníkom a porcelánovou vložkou a silikagél 365 EUR 25. Október 2017
Ústav polymérov SAV magnetické miešadlá s ohrevom, teplotným čidlom Pt 1000 a upínacím systémom 542 EUR 25. Október 2017
Ústav polymérov SAV magnetické miešadlá s ohrevom, teplotným čidlom Pt 1000 a upínacím systémom 3,250 EUR 20. November 2017
Ústav polymérov SAV Rotačná vertikálna odparka a magnetické miešadlá s ohrevom, teplotným čidlom Pt 1000 a upínacím systémom 4,375 EUR 13. Máj 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×