CPV kód

66000000-0

Finančné a poisťovacie služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 2 167 236 EUR
Žilinský samosprávny kraj 18 8 561 869 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 2 504 668 EUR
Mesto Trnava 1 386 082 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 158 138 EUR
Mesto Rožňava 1 61 868 EUR
Mesto Rajec 1 522 440 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 10 4 105 553 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 217 505 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 106 853 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 2 317 678 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 25 3 821 794 EUR
Mesto Trebišov 1 584 204 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 9 757 659 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 77 985 EUR
Obec Lehnice 1 43 309 EUR
National Development Fund II., a.s. 18 409 122 956 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Union poisťovňa, a.s. 5 828 159 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 23 5 444 226 EUR
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 6 1 875 011 EUR
ČSOB Poisťovňa a.s. 1 87 392 EUR
UNIQA poisťovňa a.s. 8 1 454 025 EUR
Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 1 77 985 EUR
Tatra-Leasing, s.r.o. 1 61 868 EUR
Limerock Advisory, s. r. o. 1 4 538 400 EUR
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 9 6 662 735 EUR
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 1 9 757 659 EUR
LeasePlan Slovakia, s. r. o. 3 392 068 EUR
BKS-Leasing s. r. o. 1 584 204 EUR
Všeobecná úverová banka a.s. 2 49 642 440 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 10 5 438 149 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited 1 208 920 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 1 1 800 000 EUR
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky 1 32 100 000 EUR
Slovenská sporiteľňa, a.s. 3 191 446 681 EUR
Radúz Motáň 1 2 232 100 EUR
Vratko Čársky 1 2 232 100 EUR
Peter Perutka 1 2 232 100 EUR
InfraPartners Management s.r.o. 1 3 378 375 EUR
CEE Capital Management, a. s. 1 4 158 000 EUR
OTP Bank Slovensko, a.s. 1 78 870 000 EUR
Tomáš Bél 1 4 538 400 EUR
Gabriel Horváth 1 4 538 400 EUR
Crowdberry a.s. 1 4 538 400 EUR
Slovenská sporiteľňa, a.s. 1 11 700 000 EUR
Towarzystwo Inwestycji Spoleczno-Ekonomicznych SA 1 11 700 000 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Financovanie stroja na recyklovanie asfaltu Mesto Rožňava 47 600 47600.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu a poistenie vozidiel . Obec Lehnice 46 500 46500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 63 988 63988.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie motorových vozidiel Mesto Trnava 386 082 386082.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 64 035 64035.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Spätný lízing techniky Mesto Trebišov 584 204 584204.0 EUR 2014 Služby Nie 1
STREDNODOBÝ ÚVER Mesto Rajec 522 440 522440.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 64 212 64212.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 64 212 64212.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 64 129 64129.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Nitriansky samosprávny kraj 2 167 236 2167236.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 1 810 329 1810329.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Poistenie CZO 2017 Mesto Žiar nad Hronom 28 331 28331.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytnutie poisťovacích služieb na rok 2018 Trenčiansky samosprávny kraj 317 073 317073.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Poistenie 2018-2020 Mesto Žiar nad Hronom 289 347 289347.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výber finančného sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja – Úver s rozdelením portfóliového rizika (Portfolio risk sharing loan) National Development Fund II., a.s. 1 800 000 1800000.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel Slovenský pozemkový fond 78 000 78000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výber finančného sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja – Portfóliová záruka prvej straty (First loss portfolio guarantee) National Development Fund II., a.s. 32 100 000 32100000.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Poistenie majetku, poistenie motorových vozidiel Banskobystrický samosprávny kraj 765 015 765015.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Výber Správcov fondov na implementáciu Finančných nástrojov pre oblasť odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie National Development Fund II., a.s. 9 768 475 9768475.0 EUR 2018 Tovary Áno 3
Prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom operatívneho lízingu Banskobystrický samosprávny kraj 161 260 161260.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytnutie poisťovacích služieb na roky 2019 - 2022 Trenčiansky samosprávny kraj 2 309 409 2309409.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu (2019-2023) LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 504 668 2504668.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku, poistenie motorových vozidiel Banskobystrický samosprávny kraj 64 825 64825.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja - Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov National Development Fund II., a.s. 78 870 000 78870000.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Poskytnutie poisťovacích služieb. Žilinský samosprávny kraj 3 096 295 3096295.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Výber Správcov fondov na implementáciu Finančného nástroja na podporu začínajúcich podnikov National Development Fund II., a.s. 13 615 200 13615200.0 EUR 2019 Služby Áno 3
Výber Finančných sprostredkovateľov na implementáciu Záručného nástroja pre sociálnu ekonomiku National Development Fund II., a.s. 11 700 000 11700000.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Poskytnutie poisťovacích služieb. Žilinský samosprávny kraj 586 409 586409.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja - Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov 2 National Development Fund II., a.s. 129 495 000 129495000.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Poskytnutie poisťovacích služieb. Žilinský samosprávny kraj 393 626 393626.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poisťovacie služby Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 106 853 106853.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Poskytnutie poisťovacích služieb. Žilinský samosprávny kraj 198 581 198581.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja – Portfóliová záruka prvej straty (First loss portfolio guarantee) v oblasti výskumu, vývoja a inovácii´ National Development Fund II., a.s. 49 120 000 49120000.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Operatívny leasing osobných motorových vozidiel 2 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 174 000 174000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytnutie poisťovacích služieb. Žilinský samosprávny kraj 208 842 208842.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Operatívny leasing motorových vozidiel Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 757 659 9757659.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijné poistenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 130 114 130114.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Operatívny leasing - prenájom motorových vozidiel pre potreby Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti Banskobystrický samosprávny kraj 72 670 72670.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytnutie poisťovacích služieb. Žilinský samosprávny kraj 401 462 401462.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Výber Finančných sprostredkovateľov na implementáciu Úverového nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky National Development Fund II., a.s. 12 831 681 12831681.0 EUR 2021 Služby Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Výber Správcov fondov na implementáciu Ekvitného nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky National Development Fund II., a.s. 11 330 055 11330054.71 EUR 29. December 2020 15. Február 2021 Áno 2020-12-29 00:00:00 UTC 2021-02-15 12:00:00 UTC
Operatívny leasing – prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti Banskobystrický samosprávny kraj 37 500 37500.0 EUR 26. Máj 2021 3. Jún 2021 Neuvedené 2021-05-26 00:00:00 UTC 2021-06-03 09:00:00 UTC
Operatívny leasing – prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby „Regionálnych centier kariéry“ Banskobystrický samosprávny kraj 95 000 95000.0 EUR 11. August 2021 23. August 2021 Neuvedené 2021-08-11 00:00:00 UTC 2021-08-23 09:00:00 UTC
Prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja formou operatívneho lízingu Banskobystrický samosprávny kraj 125 000 125000.0 EUR 13. December 2018 28. December 2018 Nie 2018-12-13 00:00:00 UTC 2018-12-28 09:00:00 UTC
Poisťovacie služby - 2020 Univerzita Komenského v Bratislave 503 705 503705.0 EUR 22. Júl 2020 17. August 2020 Áno 2020-07-22 00:00:00 UTC 2020-08-17 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×