Osoba

Vanessa Paola Slim Domit


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Vanessa Paola Slim Domit
Adresa:
Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000
Krajina:
Spojené štáty mexické
Verejná osoba:
Nie
Vek:
50 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
7
Aktívne na UVOstat.sk:
6
Obstarávaní:
89
Zmlúv:
91
V celkovej hodnote:
35,706,795 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
.A.S.A. Hlohovec, s.r.o. 36280437 Áno
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 31318762 Áno
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 Áno
Technické služby - .A.S.A. s.r.o. 35848910 Áno
FCC Zohor, s.r.o. 31390714 Áno
FCC Česká republika, s.r.o. 45809712 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
.A.S.A. Hlohovec, s.r.o. 36280437 Áno
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 31318762 Áno
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 Áno
Technické služby - .A.S.A. s.r.o. 35848910 Áno
A.R.K. technické služby, s.r.o. 36869945 Áno
FCC Zohor, s.r.o. 31390714 Áno
FCC Česká republika, s.r.o. 45809712 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka Údržba a tvorba verejnej zelene v lokalitách situovaných v mestskej časti Bratislava - Petržalka 3,750,000 EUR 25. Júl 2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Likvidácia nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 551,520 EUR 15. December 2015
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti 26,998 EUR 25. Jún 2020
Fakultná nemocnica Trenčín Odber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti 153,769 EUR 8. Jún 2017
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, číslo podskupiny a druhu odpadu 180103, 180108 179,618 EUR 7. November 2017
Mesto Malacky Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu 1,639,851 EUR 20. Máj 2021
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku 82,097 EUR 21. Apríl 2021
Obec Borský Svätý Jur Zber, preprava a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu v obci Borský Svätý Jur 57,922 EUR 1. December 2021
Obec Kráľov Brod Zber a preprava komunálneho odpadu v obci Kráľov Brod 95,842 EUR 17. Október 2016
Mesto Trnava Údržba trávnikov v meste Trnava 1,072,876 EUR 15. Júl 2016
Mesto Trnava Údržba trávnikov v meste Trnava 1,508,324 EUR 15. Júl 2016
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti 49,990 EUR 5. December 2018
Mesto Malacky Spracovanie komunálneho odpadu 139,200 EUR 21. Október 2020
Hlavné mesto SR Bratislava Zabezpečenie údržby komunikácií a cestnej zelene na území Hl. mesta Bratislava pre roky 2019-2022 671,583 EUR 5. August 2019
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Služby súvisiace s radioaktívnym, toxickým, zdravotníckym a nebezpečným odpadom alebo ekvivalent 30,300 EUR 17. Jún 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. 16,665 EUR 18. Máj 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, číslo podskupiny a druhu odpadu 180103, 180108 58,000 EUR 5. September 2018
Univerzitná nemocnica Martin Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu 223,500 EUR 27. Október 2021
Mesto Modra Služby súvisiace s prevádzkou Zberného dvora 248,398 EUR 18. Február 2016
Obec Borský Svätý Jur „Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Borský Svätý Júr“ 154,308 EUR 31. August 2016
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) 4,458,630 EUR 18. December 2017
Univerzitná nemocnica Martin Odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu a odber a zneškodňovanie výstupného odpadu zo spaľovania k.č. 19 01 07, k.č. 19 01 17 131,550 EUR 10. Máj 2019
Fakultná nemocnica Trenčín Odber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie/zhodnotenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti 186,480 EUR 9. August 2019
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti 26,999 EUR 9. Apríl 2020
Fakultná nemocnica Trenčín Odber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti 207,838 EUR 21. September 2020
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti 79,410 EUR 22. November 2017
Fakultná nemocnica Trenčín Odber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti 178,270 EUR 12. Júl 2018
Obec Madunice Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území obce Madunice 118,412 EUR 2. Júl 2020
Obec Holice Zber odpadu v obci Holice a jeho uloženie na skládku 276,736 EUR 27. Október 2020
Univerzitná nemocnica Martin Odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu 116,990 EUR 20. November 2017
Mesto Bytča Likvidácia nelegálnej skládky v meste Bytča-Stará hradská a obci Dolný Hričov. 205,000 EUR 16. Október 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. 333 EUR 29. September 2018
Mesto Malacky Spracovanie komunálneho odpadu 220,275 EUR 29. November 2019
Univerzitná nemocnica Martin Odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu 49,000 EUR 29. Júl 2016
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Odber, preprava, zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov 17,142 EUR 12. August 2016
Národná transfúzna služba SR Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracovísk v Banskej Bystrici 14,960 EUR 14. Jún 2021
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým, zdravotníckym a nebezpečným odpadom 142,710 EUR 18. Jún 2021
Obec Suchohrad Zber, preprava a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu v obci Suchohrad 89,176 EUR 13. Júl 2021
Obec Suchohrad Zber, preprava a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu v obci Suchohrad 59,917 EUR 13. Júl 2021
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku 564,424 EUR 21. Apríl 2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných a ostatných odpadov. 79,670 EUR 21. Január 2016
Obec Ohrady Likvidácia nelegálnej skládky v obci Ohrady 205,000 EUR 16. Október 2015
Mesto Malacky Prevádzkovanie technológie na triedenie, drvenie a výrobu alternatívneho paliva z komunálneho odpadu (EVO) 662,000 EUR 27. Marec 2015
Obec Vlčany „Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Vlčany“ 30,983 EUR 22. Február 2018
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku 795,000 EUR 1. Apríl 2020
Univerzitná nemocnica Martin Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu 183,000 EUR 21. September 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava Prenájom kropiaceho vozidla na kropenie cesty a areálu kameňolomu v Bratislave na obdobie 5 mesiacov 13,740 EUR 7. Júl 2017
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve 4,500 EUR 5. Máj 2016
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve 8,333 EUR 25. Jún 2018
Mesto Modra Služby súvisiace so zvozom a likvidáciou komunálnych odpadov na území mesta Modra a Služby súvisiace s prevádzkou Zberného dvora v Modre 782,209 EUR 29. December 2021
Mesto Modra Služby súvisiace so zvozom a likvidáciou komunálnych odpadov na území mesta Modra 248,398 EUR 18. Január 2016
Mesto Modra Služby súvisiace so zvozom a likvidáciou komunálnych odpadov na území mesta Modra 1,425,088 EUR 5. December 2016
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. Zneškodnenie stavebného odpadu 18,525 EUR 19. Február 2021
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve 6,665 EUR 19. Jún 2017
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku 4,690,000 EUR 21. Apríl 2021
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti 132,739 EUR 15. Október 2020
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu 15,725 EUR 27. Jún 2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Služby súvisiace s radioaktívnym, toxickým, zdravotníckym a nebezpečným odpadom alebo ekvivalent 61,750 EUR 23. August 2018
Mesto Stupava Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu mesta Stupava 301,358 EUR 14. December 2017
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Služby súvisiace so zdravotníckym a nebezpečným odpadom 129,840 EUR 4. August 2016
Obec Bátorove Kosihy Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu 159,925 EUR 30. Júl 2018
Mesto Stupava „Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu“ 349,179 EUR 23. December 2019
Mesto Hurbanovo „Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami“ 589,620 EUR 20. August 2021
Mesto Hlohovec Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov na území mesta Hlohovec a m.č. Šulekovo. 22,979 EUR 30. December 2015
Obec Brodské Zber, preprava a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu v obci Brodské 192,470 EUR 6. December 2021
Obec Závod Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Závod 179,115 EUR 11. Apríl 2016
Obec Plavecký Štvrtok „Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Plavecký Štvrtok“ 201,992 EUR 23. November 2017
Obec Sekule Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Sekule 161,798 EUR 27. November 2017
Mesto Hlohovec Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad pri rodinných domoch v meste Hlohovec na roky 2018-2022 777,000 EUR 8. Február 2018
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Služby súvisiace so zdravotníckym a nebezpečným odpadom 164,000 EUR 23. Október 2020
EKO - podnik verejnoprospešných služieb Zneškodňovanie odpadu skládkovaním. 56,850 EUR 17. August 2020
Obec Iža Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Iža 85,023 EUR 7. Jún 2016
Mestská časť Bratislava - Dúbravka Zber objemného odpadu v mestskej časti Bratislava- Dúbravka, jeho likvidácia alebo zhodnotenie 39,999 EUR 7. Júl 2014
Mesto Dunajská Streda „Mechanické čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev na území mesta Dunajská Streda“ 99,740 EUR 26. August 2016
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Služby súvisiace so zdravotníckym a nebezpečným odpadom 114,900 EUR 19. Október 2018
Obec Lozorno Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu v obci Lozorno 243,149 EUR 26. Október 2020
Mestská časť Bratislava - Dúbravka Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia 49,490 EUR 28. Február 2020
Obec Jaslovské Bohunice Služby súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu 344,822 EUR 10. Október 2016
Mesto Dunajská Streda „Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Dunajská Streda“ 2,714,217 EUR 21. Jún 2017
Obec Čierny Brod Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu 156,740 EUR 28. Máj 2019
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Odber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti 15,415 EUR 18. Január 2021
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu 26,868 EUR 16. Január 2017
Mestská časť Bratislava - Dúbravka Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia 42,500 EUR 15. Apríl 2021
Mesto Stupava Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu mesta Stupava 601,000 EUR 24. Jún 2014
Obec Matúškovo Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu 184,451 EUR 30. Apríl 2018
Mestská časť Bratislava - Dúbravka Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia 44,241 EUR 12. Apríl 2019
Mesto Hlohovec Zber zmesového komunálneho odpadu od bytových domov na sídliskách prostredníctvom polopodzemných kontajnerov v meste Hlohovec 49,627 EUR 29. Máj 2020
Mestská časť Bratislava - Dúbravka Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia 37,050 EUR 6. Marec 2018
Obec Bátorove Kosihy Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu 178,716 EUR 17. Júl 2014
Mestská časť Bratislava - Dúbravka Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia 24,580 EUR 5. Apríl 2017
Mesto Hlohovec Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, v meste Hlohovec, v trvaní 12 mesiacov 149,805 EUR 27. Júl 2021

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×