CPV kód

39112000-0

Stoličky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 9 863 EUR
Obec Gemerská Ves 1 7 200 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 2 207 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 774 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13 6 200 EUR
Obec Šenkvice 1 18 250 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 3 224 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 250 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 9 144 125 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 2 818 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 946 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 16 16 317 EUR
Mesto Levice 1 4 916 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 9 23 320 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 17 075 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 11 103 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 7 165 963 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 4 33 596 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 26 124 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 3 170 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 260 278 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 14 860 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 20 818 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 3 10 091 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 1 049 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 5 9 379 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 2 599 EUR
Obec Gbelce 1 1 500 EUR
Dopravný úrad 9 9 754 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 2 780 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 3 617 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 20 21 548 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 2 15 292 EUR
Divadlo Jonáša Záborského 1 864 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 19 958 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 120 826 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 14 11 027 EUR
Okresný súd Nitra 3 3 908 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 645 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 1 073 EUR
Obec Lisková 1 4 000 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 2 818 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 5 974 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 1 077 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 4 285 EUR
Mesto Holíč 1 135 075 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 5 330 367 EUR
Mesto Nové Zámky 3 4 988 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 4 14 089 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 150 EUR
Slovenské národné múzeum 8 6 770 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 792 EUR
Stredná odborná škola 1 250 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 2 111 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 28 315 EUR
Mesto Senec 6 1 106 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 5 13 474 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 4 800 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 1 125 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 21 326 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 1 749 EUR
Mesto Michalovce 2 2 963 EUR
Obec Otročok 1 8 292 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 4 33 471 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 467 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 245 EUR
Mesto Hlohovec 1 1 416 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 0 EUR
Biomedicínske centrum SAV 1 2 875 EUR
Obec Dulov 1 7 083 EUR
Mesto Trenčín 2 3 860 EUR
Obec Horné Srnie 1 6 624 EUR
Obec Bernolákovo 1 41 EUR
Obec Lendak 1 2 575 EUR
Mesto Zvolen 1 11 767 EUR
Slovenské národné divadlo 2 77 373 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 2 237 EUR
Park kultúry a oddychu Prešov 1 7 567 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 472 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 179 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 3 3 416 EUR
Domov dôchodcov 3 1 498 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 3 397 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 14 14 819 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 1 700 EUR
Obec Rudina 1 2 083 EUR
Krajský súd v Trnave 3 2 438 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 1 012 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 1 500 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 674 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 1 2 600 EUR
Stredná priemyselná škola 1 1 774 EUR
Národný onkologický ústav 3 8 652 EUR
Obec Veľká Ves nad Ipľom 1 9 582 EUR
Krajská prokuratúra 4 1 516 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 1 075 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 0 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 6 120 EUR
Mestské kultúrne stredisko 1 1 042 EUR
Krajská prokuratúra 2 1 679 EUR
Výskumná agentúra 2 0 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 2 41 203 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 1 750 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 5 899 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 4 453 EUR
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava 1 28 583 EUR
Obec Nitrianske Hrnčiarovce 1 0 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 4 22 993 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 625 EUR
Základná škola 1 502 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 5 033 EUR
Ústav merania SAV 4 566 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 3 565 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 0 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 125 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 2 063 EUR
Slovenské centrum dizajnu 2 324 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 600 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 1 458 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 1 807 EUR
Základná škola Slovenská Kajňa 1 833 EUR
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 1 917 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 12 666 EUR
Základná škola s materskou školou 1 1 000 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 758 EUR
Spojená škola 2 0 EUR
Stredná odborná škola technická 2 3 787 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 1 3 324 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 1 025 EUR
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 1 3 299 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 1 9 397 EUR
Domov MÁRIE 2 5 332 EUR
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 3 6 716 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 2 779 EUR
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 2 975 EUR
Stredná odborná škola 1 449 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 0 EUR
Obec Vyškovce 1 1 940 EUR
Obec Gemerské Teplice 1 1 726 EUR
Okresný súd Žilina 1 3 015 EUR
Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 1 574 EUR
Centrum sociálnych služieb LUČ 1 415 EUR
Stredná odborná škola 1 1 417 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 133 EUR
Obec Sedlice 2 3 607 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 240 EUR
Ústav na výkon väzby 1 1 404 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 1 1 841 EUR
Centrum prvého kontaktu - Michalovce 1 335 EUR
SLOVAKIA TRAVEL 1 8 866 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
NABIMEX, s.r.o. 44 285 659 EUR
DREVONA GROUP s. r. o. 1 135 075 EUR
DREVEX EU, s.r.o. 5 109 678 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 1 1 829 EUR
Meditech SK, s.r.o. 2 12 303 EUR
KLS spol. s.r.o. 3 117 277 EUR
FALCO SLOVAKIA s.r.o. 16 46 096 EUR
ALEZA INTERIER, s.r.o. 6 17 081 EUR
Mgr. Viera Janočková - VERA 7 1 633 EUR
MediaTech Central Europe, a. s. 1 39 789 EUR
Miroslav Šimko SIMEX 24 40 514 EUR
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným 4 5 141 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 1 61 870 EUR
DAVID interier design, spol. s r.o. 1 1 042 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 5 7 542 EUR
ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o. 1 3 372 EUR
PAPERA s.r.o. 1 0 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 2 1 226 EUR
JALAPA s.r.o. 7 12 412 EUR
BEGA, s.r.o. 76 518 065 EUR
Peter Šesták - KANPEX 1 438 EUR
BTC Slovakia, s.r.o. 1 6 667 EUR
KODRETA furniture, s.r.o. 1 92 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 370 EUR
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 11 63 181 EUR
HOBLO, spol. s r.o. 1 3 324 EUR
CODUM s.r.o. 47 188 683 EUR
AUDY s.r.o. 1 560 EUR
B2B Partner s.r.o. 3 2 698 EUR
Silver Tech, s.r.o. 1 265 EUR
ABAMET, s.r.o. 2 2 645 EUR
LINEA SK spol. s r.o. 3 19 808 EUR
VV MIX, s.r.o. 3 4 002 EUR
ČECHOVO, s. r. o. 1 4 282 EUR
CHEOPS nábytok, s.r.o. 1 309 EUR
A J Produkty a.s. 1 199 EUR
NOMIland s.r.o. 1 833 EUR
VERDI, s. r. o. 1 1 700 EUR
1.BEAMI, s.r.o. 4 6 447 EUR
Marián Uhlár 8 37 210 EUR
Jarmila Svítková-BIBIONE 27 64 317 EUR
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER 1 329 EUR
Crew, s. r. o. 1 0 EUR
AB SYSTEM SLOVAKIA 1 2 426 EUR
LEG-KOVO s.r.o. 1 8 292 EUR
TABRIS PLUS, s.r.o. 4 1 416 EUR
KFP, s. r. o. 5 18 601 EUR
SINAKO SK, s.r.o. 1 1 292 EUR
SOLID plus s.r.o. 1 2 560 EUR
ANDI, s.r.o. 1 1 700 EUR
ŠKOLEX, spol. s r.o. 1 1 458 EUR
DETA, spol. s r.o. 2 1 514 EUR
K - Ten KOVO, s.r.o. 1 1 500 EUR
LK Consult, s. r. o. 3 3 971 EUR
MONASTER, s.r.o. 3 12 979 EUR
YOKLA s.r.o. 1 2 028 EUR
BEBA plus s.r.o. 38 87 338 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 855 EUR
Marián Juhás MRJ 7 12 912 EUR
Ing. Ľuboš Kuchar - Elbyt 1 916 EUR
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 1 750 EUR
MONTANA MANAGEMENT s.r.o. 1 1 079 EUR
TriCare s. r. o. 1 12 666 EUR
Škola.sk, s. r. o. 1 18 250 EUR
nabbi, s.r.o. 5 8 388 EUR
abaWood, s.r.o. 2 12 043 EUR
Andrea Ličková - Artium SK 2 693 EUR
Marián Hucík - Kika Wood 2 9 757 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stoličky pre zamestnancov Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa, ústredie 97 665 97665.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rekonštrukciou NKP podporujeme rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v regióne: Objekt č. 2 Koniareň Zámok Holíč interiérové vybavenie. Mesto Holíč 112 872 112872.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskych stoličiek a kresiel. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 70 700 70700.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Stoličky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 18 000 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskych otočných kresiel Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 130 1130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná kancelárska stolička Mesto Senec 175 175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička otočná s podrúčkami Slovenský hydrometeorologický ústav 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 459 459.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 266 266.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička kancelárska, rokovacia, stohovateľná Obec Gbelce 2 985 2985.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 253 3253.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárska stolička Slovenský hydrometeorologický ústav 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
reštauračná stolička Obec Lisková 7 000 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska otočná stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie materskej školy Obec Nitrianske Hrnčiarovce 7 385 7385.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoly a stoličky Gréckokatolícka charita Prešov 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
žiacka stolička farebná Základná škola Slovenská Kajňa 1 008 1008.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenské centrum dizajnu 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Krajská prokuratúra 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička k PC VK 406 Základná škola s materskou školou 1 238 1237.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná - banketová stolička stohovateľná Obec Horné Srnie 10 500 10500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná kancelárska stolička Mesto Senec 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska otočná stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička otočná s podrúčkami Slovenský hydrometeorologický ústav 1 050 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná stolička s opierkami - kancelárske vybavenie, otočná stolička, vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 117 000 117000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná kancelárska stolička Mesto Senec 770 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička otočná s podrúčlami, vešiak stojaci kovový Krajský súd v Trnave 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska otočná stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - konferenčné stoličky Hlavné mesto SR Bratislava 17 757 17757.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskych stoličiek drevených čalúnených I. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 240 3240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná kancelárska stolička Mesto Senec 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školská stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 190 1190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školská stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 542 542.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 524 1524.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Viva Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 061 1061.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 1 620 1620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska ergonomická stolička Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 685 685.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 223 1223.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8 983 8983.07 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Krajská prokuratúra 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia čalúnená stolička Taurus TN, alebo ekvivalent (viď príloha obrázok) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 353 352.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná stolička s opierkami - kancelárske vybavenie, otočná stolička, vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 140 400 140400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička ISO Black alebo zhodný ekvivalent Základná škola 1 004 1004.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoly a stoličky Gréckokatolícka charita Prešov 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych a ergonomických stoličiek Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 10 481 10480.8 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske stoličky, rokovacie stoličky, plastové lavice Univerzitná nemocnica Bratislava 11 900 11900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotné kancelárske stoličky. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čalúnená, kancelárska stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 667 666.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, kreslá, rokovacie stoličky a celočalúnené kreslo. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 45 915 45915.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske stoličky Mesto Hlohovec 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia stolička Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskych stoličiek drevených čalúnených I. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a podložky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 922 922.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dielenská stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 98 98.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky s oceľovou konštrukciou do Domu smútku Mesto Nové Zámky 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 695 695.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych stoličiek Generálna prokuratúra SR 2 760 2760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stohovateľná konferenčná stolička s látkovým poťahom a stolčekom Kancelária verejného ochrancu práv 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čalúnené stoličky z masívneho bukového dreva Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 192 4192.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Banketová stolička a banketový stôl Obec Dulov 8 500 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 358 358.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čalúnená, kancelárska stolička Obec Lendak 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Obec Bernolákovo 56 56.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárii I. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 200 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky s oceľovou konštrukciou do Domu smútku, farebné prevedenie poťahovej látky podľa prílohy (bordó) Mesto Nové Zámky 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, kreslá, rokovacie stoličky a celočalúnené kreslo. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 44 415 44415.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Slovenská agentúra životného prostredia 17 305 17305.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky Calypso Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčné kreslo UNO a konferenčná stolička Trinity. Krajský súd v Trnave 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia stolička na kolieskach Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie rokovacích stoličiek Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 845 1845.41 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná/ rokovacia stolička TRITON BLACK antracit Dopravný úrad 236 236.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná/ rokovacia stolička LADA NE Dopravný úrad 469 468.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky, trojstoličky a nočné stolíky Domov MÁRIE 3 588 3588.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska ergonomická stolička Dike + podhlavník. Okresný súd Nitra 461 460.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, rokovacie stoličky, plastové lavice Univerzitná nemocnica Bratislava 11 500 11500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 9 600 9600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fitness stolička s neustále pohyblivým orto-sedadlom vybaveným kĺbom body-balance-tec EXETER. Okresný súd Nitra 1 656 1656.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička s neustále pohyblivým orto-sedadlom vybaveným kĺbom body-balance-tec EXETER NET. Okresný súd Nitra 5 559 5559.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 1 440 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička/kreslo CALYPSO Dopravný úrad 3 702 3701.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Gréckokatolícka charita Prešov 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky s oceľovou konštrukciou Obec Vyškovce 2 329 2328.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Alta MF Technická univerzita v Košiciach 528 528.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky Stredná odborná škola 676 676.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička/kreslo CALYPSO Dopravný úrad 3 702 3701.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky a kreslá pre zamestnancov objednávateľa Sociálna poisťovňa, ústredie 155 317 155317.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 292 2291.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička stohovateľná Obec Gemerské Teplice 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky, trojstoličky a nočné stolíky Domov MÁRIE 3 588 3588.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky a stoly s oceľovou konštrukciou, rokovací stôl Obec Gemerská Ves 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia stolička FG so stolíkom alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 610 4610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenská stolička Dela alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 900 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička ISO alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 980 2980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Pearl a kancelárske kreslo Vigo plus alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Trinity Krajský súd v Trnave 720 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička ISO Black Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 440 1439.57 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky Biomedicínske centrum SAV 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo / stolička Slovenské centrum dizajnu 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička s neustále pohyblivým orto-sedadlom vybaveným kĺbom body-balance-tec EXETER NET. Okresný súd Žilina 3 600 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolička drevená čalúnená Okresný súd Banská Bystrica 1 920 1920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička/kreslo CALYPSO Grand SP 1 s podhlavníkom Dopravný úrad 327 326.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska ergonomická stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 227 227.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 269 269.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Krajská prokuratúra 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárii . Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 200 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, rokovacie stoličky, plastové lavice 10/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 420 11420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotná kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 437 1437.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 330 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 480 4480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlá, stoly a stoličky interiérové Obec Otročok 10 450 10450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzny nábytok a vybavenie Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 3 963 3963.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky s dynamickým sedením Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 126 000 126000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 026 3026.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Výskumná agentúra 7 500 7500.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske stoličky, rokovacie stoličky, plastové lavice 10/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 420 11420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stoličiek drevennych čalunenych a kovových čalunených Centrum výcviku Lešť 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 372 372.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stoličky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička kancelárska Domov dôchodcov 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske, vyšetrovacie a zasadacie stoličky Univerzitná nemocnica Bratislava 10 500 10500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička/kreslo OFFICE PRO Calypso Dopravný úrad 230 229.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 239 239.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke stoličky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 295 295.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, rokovacie stoličky, plastové lavice 10/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 420 11420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 740 1740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Krajská prokuratúra 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Krajská prokuratúra 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky - Šášov Mesto Žiar nad Hronom 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia stolička Calypso Meeting Dopravný úrad 337 337.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ned MF alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 840 3840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska multifunkčná stolička Winston Sab alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 640 1640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička No Limit ECONOMY alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 995 995.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky s dynamickým sedením Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 126 000 126000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
konferenčná stolička Slovenský hydrometeorologický ústav 590 590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky s dynamickým sedením Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 126 000 126000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná kancelárska stolička Mesto Senec 125 125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Výskumná agentúra 8 000 8000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zariadenie kancelárie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 410 410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička so sklopným pultíkom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 375 2375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky - manažérske Národný bezpečnostný úrad 2 148 2148.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 367 366.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 397 5397.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Banketový stôl a stolička Obec Jaslovské Bohunice 9 600 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 342 342.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Divadlo Jonáša Záborského 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska ergonomická stolička Stredná odborná škola technická 3 400 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
banketová stolička Park kultúry a oddychu Prešov 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Otočná stolička dielenská Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 335 335.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo do 130 kg a do 150 kg Slovenský hydrometeorologický ústav 2 930 2930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 366 366.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotné kancelárske stoličky. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 5 250 5250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička rokovacia Taurus TN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 40.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
3D - opierky rúk ku kancelárskej stoličke YAMATO plus Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 114 114.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Národné centrum zdravotníckych informácií 2 320 2320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Obec Veľká Ves nad Ipľom 14 000 14000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 800 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička CALYPSO XL SP4 Dopravný úrad 319 318.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ergonomické kancelárske stoličky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 880 880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Slovenské národné múzeum 1 040 1040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárii . Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 999 9999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kancelárske kreslá Katolícka univerzita v Ružomberku 467 466.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Krajská prokuratúra 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 132 132.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 230 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Banketový stôl a stolička Obec Jaslovské Bohunice 14 500 14500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 80 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 186 1186.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Pôdohospodárska platobná agentúra 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 380 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drevené stoličky s podrúčkami LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička rokovacia Taurus TN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 209 209.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná kancelárska stolička Mesto Senec 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička Formex Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 370 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskych stoličiek drevených čalúnených I. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 900 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička rokovacia Taurus TN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička Formex a Form Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 611 611.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 479 479.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stohovateľná konferenčná stolička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 320 1320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dvojmiestne plastové lavice s chrómovým korpusom, konferenčné stoličky plastové s chrómovými nohami bez podrúčiek, kancelárske pracovné stoličky s vysokým operadlom a lakťovými opierkami Mesto Nové Zámky 2 130 2130.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 158 1158.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, kreslá, rokovacie stoličky a celočalúnené kreslo. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 61 875 61875.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička rokovacia Taurus TN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 460 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 479 479.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 750 3750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Elektrotechnický ústav SAV 7 020 7020.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
konferenčné stoličky s kovovým rámom a látkovým poťahom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 267 1266.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Ústav merania SAV 69 69.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 980 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska otočná stolička KEVIN Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 784 2784.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 305 305.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička zdravotnícka s operadlom Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 31 533 31533.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 282 1282.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup jedálenských stoličiek a stolov Mesto Levice 10 076 10076.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne interiérové vybavenie Mesto Michalovce 2 565 2565.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rokovacia (konferenčná) stolička so stolíkom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 016 2016.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ergonomické kancelárske stoličky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 828 3828.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych a konferenčných stoličiek Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 9 524 9524.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárska stolička Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 777 2777.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička Stredná odborná škola technická 1 145 1145.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 130 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové kreslo SPRING alebo ekvivalent Mesto Trenčín 3 072 3072.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička ISO Stredná odborná škola 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 260 1260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a konferenčné stoličky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 664 1664.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky a vešiaky do zasadacej miestnosti. Mesto Zvolen 15 700 15700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 625 1625.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav merania SAV 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenské národné múzeum 1 460 1460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych stoličiek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 835 2835.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 615 1615.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 890 1890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rokovacia stolička Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 465 464.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Banketové stoličky Mesto Trenčín 1 620 1620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky Spojená škola 1 885 1885.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 120 3120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiálno-technické vybavenie do kancelárií Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 59 868 59868.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stoličky Spojená škola 1 885 1885.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička a návleky na konferenčnú stoličku Ekonomická univerzita v Bratislave 2 886 2886.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a rokovacie stoličky Dopravný úrad 7 938 7938.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Slovenské národné múzeum 850 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolička Clinton, Stohovateľná Technická univerzita v Košiciach 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky 2 Slovenské národné múzeum 250 249.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 057 1057.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky a pracovné stoly Technická univerzita v Košiciach 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 600 5600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 320 1320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolička rokovacia Taurus TN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 120 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav merania SAV 170 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 000 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky do konferenčnej sály Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 144 6144.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jedálenské stoličky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky na izby pacientov a ambulancií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 300 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cateringové rozkladacie stoličky Mestské kultúrne stredisko 1 042 1041.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo ADK Deluxe Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych stoličiek "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 619 619.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Antares asyn 1380 flute, s podrúčkami BR06 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 800 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ekonomická univerzita v Bratislave 2 520 2520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dielenská (priemyselná) stolička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 670 670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička, kreslo Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 3 273 3273.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie študovní v ŠD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 14 919 14919.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 7 264 7264.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 57 630 57630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do učebne a kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 910 8910.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá – na kolieskach, konferenčné stoličky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 510 1510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
STOLIČKY Centrum sociálnych služieb LUČ 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školiaca miestnosť – nábytok Prešovský samosprávny kraj 4 394 4394.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vybavenie kancelárií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky do zasadačky a kancelárie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 512 2512.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do učebne a kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 883 8883.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-kancelárska stolička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 69 69.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička 1/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 320 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky s podrúčkami a bez podrúčiek Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 131 1130.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 8 200 8200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup rôznych druhov stoličiek Pôdohospodárska platobná agentúra 96 000 96000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 863 5863.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá Sociálna poisťovňa, ústredie 160 400 160400.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž interiérového zariadenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 27 500 27500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička TC3-973M alebo ekvivalent Domov dôchodcov 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 400 1400.03 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a rokovacie stoličky Univerzitná nemocnica Bratislava 58 320 58320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Tempo Kondela Craig alebo ekvivalent Domov dôchodcov 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne stoličky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 050 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup školských stolov a stoličiek Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava 50 732 50731.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
školské stoličky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 080 1080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 155 155.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky Mesto Michalovce 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 125 1125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 778 778.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolička Slovenské národné múzeum 2 124 2124.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Ekonomická univerzita v Bratislave 360 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 340 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Stredná odborná škola 2 800 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevené stoličky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 20 157 20156.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav merania SAV 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolička rokovacia Taurus TN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 101.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolička Slovenské národné múzeum 680 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 400 3400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 400 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 475 475.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok do odborných učební ZŠ Obec Šenkvice 24 676 24676.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske stoličky a kancelárska skrinka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 590 590.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolicka Národný onkologický ústav 5 968 5968.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné stoly, skrine a stoličky Stredná odborná škola, Prakovce 282 2 840 2840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolička rokovacia Taurus TN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 101.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 500 6500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a skrinka na kľúče Slovenské národné múzeum 424 424.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Azure new Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 750 3750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 800 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lekárska stolička Národný onkologický ústav 897 897.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 252 252.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 485 1485.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá na kolieskach Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 656 656.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 850 850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolička konferenčná, stolička jedálenská Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 169 2169.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, počet 40 kusov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 5 637 5637.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske a rokovacie stoličky Univerzitná nemocnica Bratislava 84 360 84359.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
ISO stoličky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 260 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych stoličiek Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 25 219 25218.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stoličky pre orchester Slovenské národné divadlo 48 150 48150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 500 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá Sociálna poisťovňa, ústredie 161 345 161344.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 860 1860.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 12 478 12478.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové, šatníkové dvojdverové skrine a nové, drevené stoličky pre seniorov Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 5 157 5157.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo zelené Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 670 670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kongresové stoličky Obec Sedlice 2 589 2589.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kongresové stoličky Obec Sedlice 2 630 2630.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky a kreslá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 860 1860.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stoličky pre orchester Slovenské národné divadlo 48 150 48150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Trenčiansky samosprávny kraj 6 300 6300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych kresiel a ochranných podložiek pod kreslá Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 270 2270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych stoličiek (2) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 25 219 25218.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nerezová stolička s operadlom, brzdená Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 560 560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly a stoličky Obec Rudina 2 991 2991.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 400 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 920 919.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok "MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 1 100 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 4 500 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Písacie stoly, Stoličky Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 800 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly a stoličky Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 940 1940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky, školské stoličky, jedálenské stoly. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 690 2690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Slovenské národné múzeum 198 198.39 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 230 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Trenčiansky samosprávny kraj 3 960 3960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky Mestská časť Bratislava - Petržalka 14 870 14870.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly a stoličky Mestská časť Bratislava - Petržalka 10 339 10339.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly a stoličky Mestská časť Bratislava - Petržalka 10 339 10339.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 11 920 11920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stoličky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 6 000 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Konferenčný stôl so stoličkami Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, počet 40 kusov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 6 039 6039.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 854 4853.86 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stoličky na zariadenie interiéru Rozhlas a televízia Slovenska 33 368 33368.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok do zborovne Stredná priemyselná škola 3 986 3986.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 803 2803.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stoličky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lekárska stolička Národný onkologický ústav 1 840 1840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá Sociálna poisťovňa, ústredie 127 045 127045.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 124 2124.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky stôl, Kancelárska stolička, Kontajner 4-zásuvkový s kolieskami, Skriňa šatníková , Skriňa dvojdverová policová, Skriňa otvorená policová, Vešiak na kabáty. Trenčiansky samosprávny kraj 6 144 6144.21 EUR 2020 Tovary Áno 1
Stolička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 638 1637.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 16 785 16785.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 420 420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stoličky plastové Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 450 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 354 354.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, kancelárske stolíky a kreslá určené na sedenie v kancelárskych priestoroch Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 676 2676.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo 3 Ekonomická univerzita v Bratislave 984 984.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Štátny ústav pre kontrolu liečiv 15 047 15046.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 545 544.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interiérový nábytok Rozhlas a televízia Slovenska 3 600 3600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych stoličiek Rozhlas a televízia Slovenska 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 639 7638.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo ergonomické Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 390 390.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, kancelárske stolíky, skrine, matrace, kontajner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 710 2709.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stoličky do učebne VS Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 880 880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky Mestská časť Bratislava - Petržalka 22 187 22187.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska otočná stolička na kolieskach Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 277 277.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, počet 50 kusov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 11 281 11281.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 898 1897.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska otočná stolička na kolieskach Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok 3 Ekonomická univerzita v Bratislave 14 360 14360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
"Vaľanda/20ks/,nočný stolík s jedálenskou doskou /10ks/, stolička čalúnená s podrúčkou /20ks/." Centrum sociálnych služieb - Partizánske 11 378 11377.78 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Centrum prvého kontaktu - Michalovce 405 405.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelárske a rokovacie stoličky Univerzitná nemocnica Bratislava 35 855 35855.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stoličky na zariadenie interiéru Rozhlas a televízia Slovenska 13 380 13380.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Ústav na výkon väzby 2 801 2800.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych stoličiek Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 8 000 8000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ergonomická kancelárska stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 182 182.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok a stoličky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 15 320 15320.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Školská stolička TV/60ks, OV/40 ks Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 3 836 3836.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stoličky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 22 235 22234.85 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolička kancelárska Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 285 1284.64 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kancelárske stoličky SLOVAKIA TRAVEL 24 416 24415.65 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 400 1400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 387 387.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×