CPV kód

39130000-2

Kancelársky nábytok

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 1 575 EUR
Slovenská správa ciest 2 1 358 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 2 339 EUR
Mesto Prešov 3 12 554 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 1 050 492 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 56 81 594 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 15 601 EUR
Mesto Trnava 1 15 143 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 278 697 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 3 6 977 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 482 751 EUR
Prešovský samosprávny kraj 17 44 908 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 9 814 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 8 29 436 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 23 40 587 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 694 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 168 882 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 304 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 24 417 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 3 7 127 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 1 333 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 3 117 EUR
Technická univerzita v Košiciach 10 36 295 EUR
Dopravný úrad 28 46 245 EUR
Mesto Komárno 11 7 737 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 17 9 958 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 39 31 631 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 4 11 125 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 26 39 173 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 666 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 18 083 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 18 14 691 EUR
Mesto Turzovka 2 2 965 EUR
Mesto Humenné 1 1 750 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 14 611 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 9 325 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 29 13 140 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 5 322 634 EUR
Mesto Nové Zámky 5 5 869 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 7 708 EUR
Slovenské národné múzeum 15 15 087 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 130 053 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 38 486 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 8 080 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 14 580 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 10 685 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 2 833 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 13 249 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 858 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 1 536 EUR
IUVENTA 1 750 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 112 500 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 4 040 EUR
Mesto Kežmarok 5 22 673 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 3 871 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 3 3 879 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 1 458 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 13 667 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 50 833 EUR
Mesto Púchov 1 2 168 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 22 19 803 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 25 18 680 EUR
Verejné prístavy, a. s. 1 4 578 EUR
Zoologická záhrada Košice 1 2 125 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 6 336 EUR
Domov dôchodcov 5 1 994 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 787 EUR
Zoologická záhrada 1 1 030 EUR
Horská záchranná služba 2 2 877 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 1 989 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 12 20 376 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 10 244 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 3 000 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 3 78 742 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 2 0 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 5 19 035 EUR
Ústav polymérov SAV 5 2 191 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 2 797 EUR
Obchodná akadémia 1 8 300 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 13 965 EUR
Obec Raslavice 1 0 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 3 0 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 2 717 EUR
Okresný súd Michalovce 4 273 521 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 2 408 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 786 EUR
Športové gymnázium 1 5 170 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 31 167 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 3 28 324 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 1 400 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 477 EUR
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 1 0 EUR
VITALITA n.o. 1 3 362 EUR
Obec Parchovany 1 3 750 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 1 15 399 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 2 12 791 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 5 5 546 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 3 2 554 EUR
Protimonopolný úrad SR 1 6 583 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 4 239 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1 100 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 27 650 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 1 660 EUR
Národná transplantačná organizácia 1 0 EUR
Základná škola Veľký Šariš 1 455 EUR
Gymnázium 1 1 383 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 291 EUR
Štátna školská inšpekcia 4 19 842 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 4 471 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 4 1 071 EUR
Slovenské centrum dizajnu 2 1 534 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 2 4 369 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 1 3 125 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 467 EUR
Základná škola, Seňa 507 1 1 402 EUR
Inšpektorát práce Bratislava 1 2 500 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 8 9 383 EUR
Obec Klenovec 1 2 750 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 2 6 851 EUR
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 1 3 333 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 1 899 EUR
Stredná odborná škola 1 1 654 EUR
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 2 5 163 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 3 2 141 EUR
Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 1 5 250 EUR
Centrum právnej pomoci 1 4 033 EUR
Občianske združenie Brána do života 1 6 029 EUR
Múzeum vo Svätom Antone 1 593 EUR
Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča 1 3 658 EUR
Spojená škola 2 5 274 EUR
Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava 1 1 762 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 1 1 749 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ASOS, s.r.o. 1 148 EUR
Daffer spol. s r.o. 5 3 275 EUR
MY DVA Slovakia, s.r.o. 1 8 300 EUR
Lencos In, s. r. o. 1 5 170 EUR
NABIMEX, s.r.o. 41 837 429 EUR
DREVONA GROUP s. r. o. 1 808 EUR
DREVEX EU, s.r.o. 6 115 901 EUR
Datacomp s.r.o. 1 540 EUR
KLS spol. s.r.o. 12 667 652 EUR
UEZ s.r.o. 6 5 471 EUR
VAREZ INTERIER, s.r.o. 2 17 290 EUR
FALCO SLOVAKIA s.r.o. 14 157 550 EUR
BASCO SK, s.r.o. 3 100 285 EUR
ALEZA INTERIER, s.r.o. 3 1 579 EUR
Attila Kovács-MELMAKO III 2 39 074 EUR
Mgr. Viera Janočková - VERA 11 1 872 EUR
Ing. Vladimír Hurtoš - HS INTERIÉR 2 5 110 EUR
ITSK, s.r.o. 2 280 EUR
Juraj Gutai - MASTER WOOD 1 3 871 EUR
Miroslav Šimko SIMEX 13 5 768 EUR
EUROSPAN, s.r.o. 5 172 986 EUR
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným 3 20 636 EUR
DAVID interier design, spol. s r.o. 3 41 534 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 4 2 799 EUR
ALEX Fémbútor Kft. 1 116 590 EUR
Neudoerfler Office Systems s.r.o. 3 218 361 EUR
VAMEL Meditec, spol. s r.o. 2 3 579 EUR
PAPERA s.r.o. 2 611 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 15 201 301 EUR
JALAPA s.r.o. 2 232 EUR
BEGA, s.r.o. 59 115 730 EUR
DREVONA INTERIORS s.r.o. 2 1 525 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 2 352 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 2 199 EUR
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 98 298 987 EUR
HOBLO, spol. s r.o. 23 209 422 EUR
MERCATOR DMS, spol. s r.o. 7 7 119 EUR
CODUM s.r.o. 68 70 216 EUR
Ing. Eduard Schváb - Emka nábytok 18 21 642 EUR
B2B Partner s.r.o. 5 2 496 EUR
ABAMET, s.r.o. 24 23 862 EUR
LINEA SK spol. s r.o. 4 11 607 EUR
VV MIX, s.r.o. 4 1 957 EUR
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 4 82 668 EUR
AKD s.r.o. 1 515 EUR
CHEOPS nábytok, s.r.o. 10 51 588 EUR
A J Produkty a.s. 4 6 776 EUR
NOMIland s.r.o. 2 1 319 EUR
1.BEAMI, s.r.o. 1 0 EUR
Marián Uhlár 4 6 550 EUR
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. 3 4 340 EUR
Jarmila Svítková-BIBIONE 10 3 654 EUR
Ing. Daniel Krajčovič - INTERPAP 1 1 912 EUR
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER 3 4 398 EUR
Ing. Viera Riljaková - INTERIÉRY 1 4 833 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 1 145 EUR
AB SYSTEM SLOVAKIA 2 1 116 EUR
TABRIS PLUS, s.r.o. 9 68 044 EUR
TRADENET s.r.o. 1 219 EUR
KFP, s. r. o. 5 1 496 EUR
SINAKO SK, s.r.o. 7 4 743 EUR
UC Design s.r.o. 3 3 292 EUR
Jozef Merašický Nábytok 2 808 EUR
CHIRONAX s.r.o. 1 679 EUR
metaloBox Slovakia, s.r.o. 2 570 EUR
LK Consult, s. r. o. 9 59 058 EUR
Jozef Garbiar 1 364 EUR
Ľubomír Kusyn 3 1 075 EUR
BEBA plus s.r.o. 37 19 111 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 307 EUR
Figuríny Sk s.r.o. 1 685 EUR
Jozef Gyulai - Jolux 1 4 040 EUR
Edushop s.r.o. 3 1 579 EUR
Obchoďáci.com, s.r.o. 1 820 EUR
Mária Chilová 1 489 EUR
CHAIR s. r. o. 1 4 000 EUR
INTEGRÉ, s.r.o. 1 5 900 EUR
Marián Juhás MRJ 2 944 EUR
Norbert Hrab - HB INTERIERS SLOVAKIA 1 650 EUR
INSEMPRE s.r.o. 1 3 508 EUR
WoodX, s.r.o. 3 146 615 EUR
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 2 517 EUR
Zoltán Mikluš - INTERFUR 2 2 033 EUR
MARINI TRADE s.r.o. 1 442 EUR
Willex s.r.o. 1 276 EUR
Dk-design s.r.o. 1 44 917 EUR
nabbi, s.r.o. 6 2 623 EUR
abaWood, s.r.o. 1 1 080 EUR
Marián Hucík - Kika Wood 3 3 417 EUR
Mário Drahoš 1 250 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava-interiérové vybavenie klientskeho centra Sociálna poisťovňa, ústredie 25 700 25700.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 38 514 38514.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Výroba a montáž nábytku Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 871 3871.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho nábytku. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 120 000 120000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 29 938 29938.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho nábytku Sociálna poisťovňa, ústredie 198 500 198500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nábytok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26 470 26470.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Nábytok pre ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 103 415 103415.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nábytok pre ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 146 229 146229.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Nábytok pre ŽU v Ziline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 64 290 64290.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nábytok pre ŽU v Ziline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 66 854 66854.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 900 000 9900000.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Nábytok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 18 007 18007.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Nábytok pre ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 022 5022.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 180 458 180458.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nábytok pre ŽU v Ziline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 29 318 29318.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nábytok pre ŽU v Ziline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 22 779 22779.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 91 371 91371.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 200 910 200910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie nábytkom pre Poradenské centrum UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 791 10791.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 175 538 175538.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 90 920 90920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 218 011 218011.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica Trnava 18 521 18520.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 729 1728.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky a kuchynský nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 654 2654.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a montáž nábytku Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 130 897 130897.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok - zasadacia miestnosť Technická univerzita v Košiciach 6 500 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky a kuchynský nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 918 918.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a montáž nábytku Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 130 897 130897.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačná oceľová skriňa Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Prešovský samosprávny kraj 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita v Košiciach 1 350 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku Úrad vlády Slovenskej republiky 146 195 146195.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zarážka dverí posuvná Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 359 359.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Manažérske kancelárske čalúnené kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 466 466.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske čalúnené kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 77 77.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 3 270 3270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku Slovenské centrum dizajnu 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - kultúrne centrum Službyt Nitra, s.r.o. 27 529 27529.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá otočné,na kolieskach, s opierkou hlavy a podrúčkami Ústav polymérov SAV 553 553.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 10 800 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 164 164.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčný stolík Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 71 71.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych stoličiek Generálna prokuratúra SR 2 760 2760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zarážka dverí posuvná Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plechové skrine a kancelárske kreslá Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 299 2299.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 495 495.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička, Sedacia súprava, Konferenčný stolík Gymnázium 3 300 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita v Košiciach 1 330 1330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do zborovne Základná škola, Seňa 507 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačná spisová skriňa + nádstavec Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 3 480 3480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Technická univerzita v Košiciach 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Centrum vedecko-technických informácií SR 38 000 38000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Presklená uzamykateľná skrinka na kľúče na 100 kľúčov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 340 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky Národné lesnícke centrum (NLC) 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 630 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Prešovský samosprávny kraj 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štvorzásuvková kovová kartotéka CP 12434-311 Dopravný úrad 1 954 1953.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Slovenské centrum dizajnu 410 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Prešovský samosprávny kraj 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 118 4118.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kuchynský nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 339 339.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačná oceľová skriňa Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kuchynský nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 896 896.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok – vybavenie kancelárskych a učebných priestorov Technická univerzita v Košiciach 31 780 31780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kuchynský nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 472 472.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička slúžiaca pri bežných administratívnych činnostiach Verejné prístavy, a. s. 7 000 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku Inšpektorát práce Banská Bystrica 1 050 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 1 420 1420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička s podrúčkami Univerzitná nemocnica Martin 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 22 294 22294.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 440 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 817 2817.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Texas multi alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 250 2250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba kancelárskeho nábytku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 975 14975.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička slúžiaca pri bežných administratívnych činnostiach Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 440 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 544 544.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie – kancelársky nábytok, stoličky a kreslá Hlavné mesto SR Bratislava 7 536 7535.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - skrine, stoličky, stoly, kreslá, sedačka Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 4 480 4480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 1 760 1760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo s čalúnenými podrúčkami Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 416 415.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 50 000 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárska stolička Slovenské národné múzeum 55 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 440 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 188 1188.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita v Košiciach 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 50 000 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Prešovský samosprávny kraj 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kartotéka kovová Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 231 231.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Tovary Nie 1
Otočné kancelárske stoličky na kolieskach Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačná oceľová skriňa Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Texas multi alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa dvojdverová uzamykateľná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 184 184.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do zrekonštruovaných priestorov alebo ekvivalent Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 53 214 53214.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Otočné kancelárske stoličky na kolieskach Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá 2016 Mesto Prešov 5 600 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kuchynský nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 475 1475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Mesto Nové Zámky 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Mesto Turzovka 5 125 5125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba kancelárskeho nábytku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 020 12020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 822 1822.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Prešovský samosprávny kraj 840 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba kancelárskeho nábytku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 020 12020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá otočné,na kolieskach, s opierkou hlavy a podrúčkami Ústav polymérov SAV 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Akadémia Policajného zboru v Bratislave 36 643 36643.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárska kreslo Výskumný ústav vodného hospodárstva 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 225 225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska kreslo Výskumný ústav vodného hospodárstva 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky, kancelárske stoličky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 726 2726.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársk kreslo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 660 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 290 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok do zasadacej miestnosti Národná transplantačná organizácia 1 193 1193.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok REA OFFICE Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 190 1190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia kancelárskeho nábytku - 2. etapa Okresný súd Michalovce 100 000 100000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 670 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky Obec Raslavice 2 470 2470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Elektrotechnický ústav SAV 9 101 9100.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 748 748.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 796 796.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 544 544.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 126 125.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 42 41.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky stôl a kontajner Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 307 307.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný kancelársky stôl Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 430 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa šatníková dvojdverová uzamykateľná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 168 168.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. kancelárska stolička, 2. skladacia stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stolička alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 793 793.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá otočné,na kolieskach, s opierkou hlavy a podrúčkami Ústav polymérov SAV 774 774.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia kancelárskeho nábytku - 2. fáza Okresný súd Michalovce 100 000 100000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. kancelárska stolička, 2. skladacia stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku Štátny ústav pre kontrolu liečiv 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo otočné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 359 2359.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 977 977.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 5 849 5849.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo DISPOS Dopravný úrad 498 498.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok a kancelárske kreslá Bratislavský samosprávny kraj 4 300 4300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kartotékové kovové skrinky so zásuvkami Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 030 1029.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa šatníková dvojdverová uzamykateľná, nočný stolík "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 5 300 5300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Mesto Humenné 3 220 3220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok a kancelárske kreslá Horská záchranná služba 7 000 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 161 161.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 082 2082.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie zasadacej miestnosti, kancelárií a priestorov pre zamestnancov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 427 5427.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie zasadacej miestnosti, kancelárií a priestorov pre zamestnancov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 654 6654.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie kreslo FG alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 701 701.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž kancelárskeho nábytku do novozriadených kancelárskych priestorov Mesto Kežmarok 9 504 9504.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske stoličky NED, STYLUS alebo ekvivalent Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 700 3700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Prešovský samosprávny kraj 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske stoličky Okresný súd Banská Bystrica 31 356 31356.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok-kancelárska otočná stolička s podrúčkami Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 133 132.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Štátna školská inšpekcia 14 000 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok-kancelársky stôl, kancelárska skriňa, kancelársky kontajner Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 656 656.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Petržalka 7 000 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podložka pod stoličku Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 2 567 2566.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 113 113.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Mesto Turzovka 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok-stolovateľná stolička Horská záchranná služba 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačná oceľová skriňa Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 450 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky NED, STYLUS alebo ekvivalent Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 700 3700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 7 800 7800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 368 368.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok UNIVERZITA J. SELYEHO 547 547.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 560 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie zasadacej miestnosti, kancelárií a priestorov pre zamestnancov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 710 710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Mesto Kežmarok 563 562.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 226 226.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podložka pod stoličku Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 85 85.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do kancelárie Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 3 600 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Písacie stoly pre MŠ_125 Mesto Komárno 465 465.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske skrine a manipulačné ležadlo. Katolícka univerzita v Ružomberku 2 770 2770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá, samostatné ergonomické opierky chrbta alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 3 040 3040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Štátna školská inšpekcia 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stôl pracovný, rovný- GS 1400 Dopravný úrad 126 125.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 45 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička_125 Mesto Komárno 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 6 972 6972.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 840 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola Veľký Šariš 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Solitérna kuchynka s drezom Dopravný úrad 2 067 2066.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Štátna školská inšpekcia 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 815 815.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 3 650 3649.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kuchynský nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 663 663.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske stoličky Okresný súd Banská Bystrica 690 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 877 1876.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Prešovský samosprávny kraj 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Štátna školská inšpekcia 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Štátny ústav pre kontrolu liečiv 644 644.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Trenčiansky samosprávny kraj 3 691 3690.6 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 375 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - skriňa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 238 238.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 45 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 720 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskeho nábytku "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 597 597.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 680 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 650 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Gymnázium Andreja Kmeťa 6 512 6512.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 903 902.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska skriňa, elektricky výškovo nastaviteľný stôl. Katolícka univerzita v Ružomberku 970 970.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 2 391 2390.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok kancelársky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 500 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia zasadačky v budove verejného obstarávateľa - nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 8 160 8160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložka pod kancelársku stoličku Krajská prokuratúra v Prešove 390 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Otočný regál na šanóny LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 330 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Občianske združenie Brána do života 12 193 12192.63 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stolík pod projektor a notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 208 208.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Schránky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 491 491.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 210 1210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 901 901.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 470 470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 425 424.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 45 45.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita v Košiciach 1 850 1850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Prešovský samosprávny kraj 3 100 3100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Policový regál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 215 1214.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčné kreslo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych kresiel Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 118 1118.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok a kancelárske kreslá Bratislavský samosprávny kraj 14 136 14136.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskeho nábytku Slovenská inovačná a energetická agentúra 247 109 247109.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 7 032 7032.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sedacie vaky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie kancelárskych priestorov Mesto Kežmarok 24 416 24416.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička s kovovými chrómovanými nohami Mesto Kežmarok 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 942 2942.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 28 420 28420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička spolu s opierkou hlavy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 200 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 136 136.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Prešovský samosprávny kraj 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Prešovský samosprávny kraj 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 344 344.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 28 420 28420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 961 961.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske stoly Centrum právnej pomoci 7 705 7705.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ergonomická stolička Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 680 1680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba kancelárskeho nábytku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 575 2575.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa kovová Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 511 511.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Knižničný nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 9 600 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčný stolík Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 141 141.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok s montážou Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 13 316 13316.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovný stôl, kancelárska stolička Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 426 426.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 4 210 4210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska skriňa Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 110 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok alebo ekvivalent Inšpektorát práce Bratislava 6 600 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sedacie vaky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skrinky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 284 1284.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, 3 druhy Rozhlas a televízia Slovenska 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 634 2634.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 120 6120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 665 1665.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 85 85.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 665 1665.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku Protimonopolný úrad SR 13 185 13184.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - lichobežníkove stoly Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 994 993.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 624 1624.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 108 108.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ergonomické tvarované kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 328 328.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 145 200 145200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 950 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 114 114.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do pracovní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 782 6782.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 410 410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 6 300 6300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 836 836.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 2 028 2028.44 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 560 560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 703 702.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Múzeum vo Svätom Antone 870 870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské stoly a tapacírované stoličky do auly 2 Obchodná akadémia 11 317 11316.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia kancelárskeho nábytku a iného vybavenia Okresný súd Michalovce 94 000 94000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho nábytku vrátane montáže na mieste Mesto Kežmarok 3 900 3900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Domov dôchodcov 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Domov dôchodcov 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Domov dôchodcov 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Domov dôchodcov 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stôl Domov dôchodcov 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 665 1665.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárska stolička Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 170 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rečnícky pult Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 450 3450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 890 890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 225 225.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho nábytku vrátane montáže na mieste Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 13 200 13200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho nábytku vrátane montáže na mieste Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 13 800 13800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 212 8212.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 688 687.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok – pracovné stoly, kontajnery pod stôl, skrine, pracovné kreslá Technická univerzita v Košiciach 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 578 7578.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 90 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 365 364.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoly Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia kancelárskeho nábytku a iného vybavenia Okresný súd Michalovce 97 000 97000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 444 444.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 1 188 1188.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske skrine, stoly, stoličky, kreslá Národné lesnícke centrum (NLC) 5 100 5100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - pracovný stôl, kontajner, kancelárske kreslo, regál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka nábytku do učebných priestorov Centra geoinformatiky a KTT vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 8 466 8466.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 079 1079.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá otočné,na kolieskach, s opierkou hlavy a podrúčkami Ústav polymérov SAV 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho nábytku vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 017 1017.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a konferenčné stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 344 344.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie a montáž kancelárskeho nábytku Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 27 373 27373.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačový stôl Základná škola s materskou školou Župkov 1 350 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 040 2040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 16 500 16500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 13 280 13280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 540 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 248 4247.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok-kancelárske stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 365 365.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 1 367 1367.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 940 940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 3 940 3939.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie zasadacej miestnosti, kancelárií a priestorov pre zamestnancov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie zasadacej miestnosti, nocľahárne a dispečerskej miestnosti Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunitné centrum - interiérové vybavenie: nábytok Obec Klenovec 5 018 5017.78 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske stoličky + podrúčky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 280 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 182 182.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 890 1890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - stoly, stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 246 2246.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 882 882.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - knižnice s presklenou vitrínou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 420 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Elektrotechnický ústav SAV 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 194 3194.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok – pracovné stoly, kontajnery pod stôl, skrine, pracovné kreslá, poličky Technická univerzita v Košiciach 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 150 005 150005.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 735 735.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 750 4750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 5 459 5458.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 132 1132.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 1 177 1177.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 252 251.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 3 140 3140.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 220 1220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - kreslo, dvojmiestna pohovka, konferenčný stolík Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 287 287.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 1 511 1510.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 4 790 4789.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 1 636 1636.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 1 587 1586.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 907 906.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - kancelárske stoly a kreslá Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 473 472.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Elektrotechnický ústav SAV 12 500 12500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok a kencelárska stolička Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 050 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1.Kancelársky kreslo, 2.Kancelárska stolička, 3.Kancelársky kreslo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 486 486.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske stoličky +podrúčky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske stoličky Okresný súd Banská Bystrica 2 300 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie kabinetu Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 396 2396.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložka pod kancelársku stoličku Krajská prokuratúra v Prešove 125 125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plechové kancelárske skrine Dopravný úrad 826 825.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skrinka závesná Elektrotechnický ústav SAV 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a konferenčné kreslá Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 1 476 1476.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 441 441.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stôl, stolička Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča 6 700 6700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stôl, stolička Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 5 549 5548.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok (policová závesná skrinka a skrinka pod umývadlo) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre edukačný kabinet Mesto Nové Zámky 1 360 1360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Prešovský samosprávny kraj 3 990 3990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 440 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske stoličky +podrúčky Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá UNIVERZITA J. SELYEHO 298 298.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 470 470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok REA OFFICE Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 199 1199.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskeho a sedacieho nábytku Slovenská inovačná a energetická agentúra 46 297 46296.79 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 536 2536.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Pôdohospodárska platobná agentúra 13 050 13050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, písací stôl Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 238 237.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - kreslo, trojmiestna pohovka, konferenčný stolík, stolík pod TV Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Úložný kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 5 298 5298.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoly so zásuvkovým kontajnerom Slovenské národné múzeum 1 780 1780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 2 202 2202.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Otočný regál na šanóny LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 660 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku a vybavenia Prešovský samosprávny kraj 5 100 5100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku a vybavenia Prešovský samosprávny kraj 5 100 5100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička s ochrannou podložkou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 608 608.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kreslá kancelárske otočné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 570 570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku a vybavenia Prešovský samosprávny kraj 3 299 3299.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie kancelárskych stolov a príslušenstva Národné centrum zdravotníckych informácií 2 379 2379.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok UNIVERZITA J. SELYEHO 1 007 1007.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka konferenčných stoličiek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 464 463.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych stolov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 974 1974.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 616 616.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovový regál do kancelárie biely Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 204 204.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska zásuvka výsuvná zo stola spolu s HDMI a dátovou prípojkou (RJ45) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 128 128.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok – skrine Technická univerzita v Košiciach 170 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 123 123.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaná skrinka na triedenie pošty Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevené kreslá s čalúneným sedákom a operadlom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 451 450.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 243 3243.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku a vybavenia Prešovský samosprávny kraj 6 900 6900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Policový kovový regál biely Slovenská správa ciest 620 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky otočné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 430 430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do kancelárie a ubytovne Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 9 161 9160.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Elektrotechnický ústav SAV 3 500 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 740 1740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - rôzne stoličky a kreslá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 725 725.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 84 84.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá a rokovacie stoličky Mesto Prešov 6 500 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Spojená škola 6 500 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 175 175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 420 419.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 280 1280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - zásuvková kartotéka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 354 354.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 857 2857.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skriňa roletová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 420 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok – kancelárske skrine vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 998 998.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do zborovne Stredná odborná škola polytechnická 3 225 3225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 175 175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska kreslo Výskumný ústav vodného hospodárstva 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 591 591.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky pre Mestský úrad Mesto Komárno 2 225 2225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, stoličky, sedačky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 31 300 31300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vešiaky interiérové stojanové Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 930 930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku Pôdohospodárska platobná agentúra 17 617 17617.19 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-Konferenčná rokovacia stolička so sklopným stolíkom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 935 935.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Národné lesnícke centrum (NLC) 614 614.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plechové kancelárske skrine VITALITA n.o. 4 035 4035.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Spojená škola 6 500 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 450 3450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 540 540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku a vybavenia Prešovský samosprávny kraj 23 580 23580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 980 980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 857 2857.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie pre skladové a karanténne priestory Zoologická záhrada 1 240 1240.32 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske kreslo, kancelárska stolička Národné lesnícke centrum (NLC) 640 640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Komunitného centra - nábytok Obec Parchovany 7 811 7811.37 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nábytok do spoločenskej miestnosti Stredná odborná škola polytechnická 5 822 5822.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Hlavné mesto SR Bratislava 9 790 9790.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plechová šatníková skriňa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 682 1682.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky stôl, Kontajner ku stolu, Kancelárska stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 200 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Sociálna poisťovňa, ústredie 136 320 136320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 280 3280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 540 3540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-Stoličky s čalúneným sedákom a operadlom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 292 292.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - zásuvková kartotéka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 354 354.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Mesto Nové Zámky 275 275.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - zásuvková kartotéka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 354 354.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-kancelárske kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 100 1099.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 259 259.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-Kovová kartotéka pre závesné kapsy A4, 4 jednoradové zásuvky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 462 461.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 284 1284.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 700 4700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 280 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 83 83.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-Kovová kartotéka pre závesné kapsy A4, 4 jednoradové zásuvky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 462 461.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastová stolička s vysokou nosnosťou do vlhkých priestorov, Bora alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 360 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rokovacie stoly a stoličky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 140 1140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 98 052 98052.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 90 90.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roletová skrinka uzamykateľná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 351 351.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-kancelárske kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 100 1099.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 259 259.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-Kovová kartotéka pre závesné kapsy A4, 4 jednoradové zásuvky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 400 399.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskeho a sedacieho nábytku Slovenská inovačná a energetická agentúra 33 721 33720.64 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Mesto Trnava 19 440 19440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky do zasadačiek Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 5 640 5640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plechové kancelárske skrine Dopravný úrad 1 469 1468.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 648 648.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 242 242.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastová stolička s vysokou nosnosťou do vlhkých priestorov, Riva Bistrot alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 7 600 7600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárie strážcov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 043 1043.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska skriňa UNIVERZITA J. SELYEHO 331 331.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska skriňa UNIVERZITA J. SELYEHO 606 606.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 168 168.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Národné lesnícke centrum (NLC) 160 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky Národné lesnícke centrum (NLC) 396 396.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatníková skriňa, regál so skrinkou, konferenčný stolík, kancelársky stôl Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 940 4940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 400 6400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 245 245.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 103 103.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - skrinka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 85 85.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho nábytku Ministerstvo financií Slovenskej republiky 7 679 7679.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nábytok - kreslo záťažové Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 688 3688.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC stoly Stredná odborná škola 3 100 3100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok-kancelárske stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 994 993.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 176 176.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - kreslá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 648 648.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatníková skriňa, regál so skrinkou, konferenčný stolík, kancelársky stôl Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 940 4940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 166 762 166762.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá otočné,na kolieskach, s opierkou hlavy a podrúčkami Ústav polymérov SAV 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo s funkciou masáže Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 160 160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sklenená nábytková vitrína Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 230 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 636 636.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolička kancelárska otočná nosnosť 200kg LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Otočný regál na šanóny LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 370 370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok a vybavenie šatní amfiteátra Mesto Nové Zámky 4 000 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička s podhlavníkom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 492 492.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 370 3370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 650 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 210 210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Sociálna poisťovňa, ústredie 83 531 83530.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 181 181.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 315 315.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rokovacie stolička s výklopným stolíkom Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 352 4352.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho nábytku Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 374 2374.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 337 337.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Trenčiansky samosprávny kraj 4 284 4283.5 EUR 2019 Tovary Áno 1
Stoličky z plastu čierne Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kreslo ušiak Výskumný ústav vodného hospodárstva 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok do riaditeľne a sekretariát Športové gymnázium 5 174 5174.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Slovenské národné múzeum 2 625 2625.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Slovenské národné múzeum 2 290 2290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne stoličky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 135 135.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 932 1932.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 752 752.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - skrinka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 168 168.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - skrinky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 767 767.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ergonomická zdravotná stolička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 955 955.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička CALYPSO čierna Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 150 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 373 2373.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kreslo kancelárske Národné lesnícke centrum (NLC) 2 730 2730.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kartotéková skriňa UNIVERZITA J. SELYEHO 606 606.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - interiérové vybavenie vzdelávacej miestnosti Zoologická záhrada Košice 4 002 4002.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Výskumný ústav vodného hospodárstva 100 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska ergonomická stolička Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 390 390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kreslo kancelárske Národné lesnícke centrum (NLC) 626 626.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 675 675.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 201 201.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske kreslá Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 680 1680.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Knižničný regál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 810 810.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Policový regál Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 130 130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Policový nábytok Trenčiansky samosprávny kraj 988 988.2 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 390 390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske vybavenie Mesto Komárno 1 644 1643.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kartotéková skriňa UNIVERZITA J. SELYEHO 686 686.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie materskej školy II. Mesto Púchov 2 603 2603.3 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske kreslo pre ŠJ Ul. Práce Mesto Komárno 99 99.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie šatní a operátorov Mesto Prešov 4 880 4880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálna ergonomická stolička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 587 586.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Národné lesnícke centrum (NLC) 155 155.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske stoličky otočné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 463 1462.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárska skriňa IUVENTA 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 259 259.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Mesto Komárno 139 139.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Policový kovový regál biely Slovenská správa ciest 1 100 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 19 200 19200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 400 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska ergonomická stolička 1/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 400 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok UNIVERZITA J. SELYEHO 9 682 9682.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
policový regál Slovenské národné múzeum 300 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 618 618.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
recepčný pult s nadstavbou Slovenské národné múzeum 660 660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok UNIVERZITA J. SELYEHO 633 633.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych otočných stoličiek Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 5 800 5800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska ergonomická stolička Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 370 370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Pôdohospodárska platobná agentúra 17 970 17970.23 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Mesto Komárno 948 948.29 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské a kancelárske vybavenie pre ŠJ Mesto Komárno 1 352 1352.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre ŠJ Mesto Komárno 941 941.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ergonomická stolička s opierkou hlavy Katolícka univerzita v Ružomberku 400 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky, školský nábytok UNIVERZITA J. SELYEHO 11 058 11058.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok UNIVERZITA J. SELYEHO 155 154.86 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička s podrúčkami a opierkou hlavy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 156 156.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 640 1640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 101 100.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 89 89.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 730 730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Policový regál Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 130 130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskych skriniek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 430 429.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Sociálna poisťovňa, ústredie 113 161 113161.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička SPINERGO OPTIMAL alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 529 529.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 650 650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ergonomické stoličky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 205 2205.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska ergonomická stolička Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička SPINERGO OPTIMAL alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 526 526.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 440 1440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo, eko koža, čierna farba Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 315 314.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
policový regál Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 446 446.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stoličky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 374 1374.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné kancelárske stoly Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 550 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 7 875 7874.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 60 60.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 644 644.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku a vybavenia Prešovský samosprávny kraj 11 909 11909.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 600 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 132 132.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy Mesto Komárno 729 728.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 400 3400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre MŠ-72 Mesto Komárno 854 854.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 756 1755.93 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 14 475 14475.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Úrad vlády Slovenskej republiky 99 980 99980.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok UNIVERZITA J. SELYEHO 2 282 2282.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stoly kancelárske 4 ks Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 2 100 2100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky stôl Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 500 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Písací stôl Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 647 646.67 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 1 083 1083.22 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kresielka Národné lesnícke centrum (NLC) 250 250.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Konferenčná stolička Národné lesnícke centrum (NLC) 1 260 1260.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kancelárska kuchynka Národné lesnícke centrum (NLC) 964 964.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok - stoličky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 442 442.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 15 683 15683.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Obstarávanie kancelárskeho nábytku Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 105 883 1105882.5 EUR 11. Október 2021 9. November 2021 Áno 2021-10-11 00:00:00 UTC 2021-11-09 10:00:00 UTC
Dodanie a montáž nábytku Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 646 628 646628.0 EUR 15. Jún 2015 27. Júl 2015 Nie 2015-06-15 00:00:00 UTC 2015-07-27 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×