CPV kód

30213300-8

Stolový počítač

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 7 203 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2 34 917 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 42 64 220 EUR
Mesto Považská Bystrica 9 42 413 EUR
Mesto Žilina 1 0 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 14 49 260 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 3 815 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 2 969 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 98 104 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 128 760 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 18 592 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 83 600 EUR
Záujmové združenie žien MYMAMY 1 8 540 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 10 300 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 5 158 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 28 556 EUR
HOREZZA, a.s. 1 3 126 EUR
Mesto Piešťany 6 17 039 EUR
Centrum výcviku Lešť 2 21 291 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 9 848 EUR
Mesto Komárno 1 287 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 29 37 303 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 5 51 514 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 2 766 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 3 37 589 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 11 84 147 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 650 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 1 0 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 17 17 373 EUR
Mesto Humenné 1 4 178 EUR
Mesto Košice 1 8 833 EUR
Mesto Brezno 4 26 255 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 7 1 973 075 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 3 21 000 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 3 150 EUR
Mesto Senica 1 3 038 EUR
Mesto Šaľa 1 34 600 EUR
Slovenské národné múzeum 8 30 412 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 9 914 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 83 178 210 EUR
Mesto Pezinok 4 67 056 EUR
Mesto Ilava 4 3 152 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 1 470 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 5 30 252 EUR
Mesto Tornaľa 3 1 939 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 5 083 EUR
Mesto Kežmarok 6 11 567 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 7 15 464 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 1 43 333 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 102 208 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 66 775 EUR
Mesto Liptovský Hrádok 3 5 028 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 17 108 EUR
Mesto Sereď 1 3 475 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 2 24 792 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 72 582 EUR
Obec Očová 1 680 EUR
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 1 115 999 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 3 993 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 2 36 067 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 8 7 264 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 9 491 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 17 13 322 EUR
Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica (skrátený názov SPŠ Považská Bystrica) 2 17 991 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 89 731 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 2 6 840 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 10 696 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 141 520 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 34 44 255 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 1 106 EUR
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce 2 97 140 EUR
TT-IT, s.r.o. 1 2 889 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 4 28 398 EUR
Paneurópska vysoká škola, n. o. 1 6 666 EUR
Sociologický ústav SAV 3 1 799 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 1 292 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 5 0 EUR
Národný onkologický ústav 7 51 584 EUR
Mesto Lučenec 1 10 875 EUR
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 2 4 917 EUR
Ústav zoológie SAV 1 316 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 3 154 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 3 0 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 1 165 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 2 500 EUR
Gymnázium 1 9 879 EUR
Okresný súd Brezno 1 5 500 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 3 900 EUR
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 1 9 071 EUR
Obec Čierne 1 833 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 4 17 278 EUR
Ústav informatiky SAV 5 5 816 EUR
Divadlo Nová scéna 1 4 479 EUR
Centrum účelových zariadení 2 8 717 EUR
Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 1 864 EUR
Stredná odborná škola 2 7 527 EUR
AeroMobil R&D, s.r.o. 1 175 000 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 3 88 166 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 792 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 1 283 EUR
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 1 3 750 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 3 243 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 9 41 452 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 1 246 EUR
Národná transplantačná organizácia 1 0 EUR
Hlavný banský úrad 1 464 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 1 433 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 4 9 022 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 7 417 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 3 910 EUR
Ústav merania SAV 3 0 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 2 19 458 EUR
Spojená škola 1 38 150 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 17 13 051 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 8 4 551 EUR
Súkromná obchodná akadémia 1 714 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 2 3 262 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 1 083 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 1 917 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 38 001 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 1 789 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 3 15 511 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 4 5 608 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 2 702 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 2 702 EUR
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 3 7 103 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 5 18 308 EUR
Základná škola Matky Alexie 1 158 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 4 3 291 EUR
Stredná odborná škola technická 1 2 542 EUR
Ústav pamäti národa 2 23 671 EUR
Slovenský ľudový umelecký kolektív 1 15 000 EUR
ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 1 1 199 EUR
Ekonomický ústav SAV 1 666 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 3 20 343 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 4 19 710 EUR
Stredná odborná škola 3 9 341 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 2 267 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra 2 5 898 EUR
Úrad vládneho auditu 1 3 120 EUR
Stredná odborná škola stavebná 3 1 989 EUR
Filozofický ústav SAV 1 717 EUR
Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici 1 19 990 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 8 18 292 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 3 16 455 EUR
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 4 499 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 5 257 EUR
Stredná odborná škola 2 4 574 EUR
Slovenská stavebná inšpekcia 2 2 521 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 1 553 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 2 625 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 2 6 470 EUR
REGINA - Domov sociálnych služieb 1 2 115 EUR
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 1 341 EUR
Základná škola Beňuš 1 3 550 EUR
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 3 3 980 EUR
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 3 863 EUR
Gymnázium ,Ul. 1. mája 905, Púchov 1 3 887 EUR
Špecializovaný trestný súd 3 4 837 EUR
Centrum právnej pomoci 4 61 996 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 5 77 646 EUR
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno 1 999 EUR
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 1 43 549 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 158 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 1 3 850 EUR
Turčianska knižnica v Martine 1 3 714 EUR
Základná škola Heľpa 1 8 492 EUR
Okresný súd 1 4 457 EUR
Pedagogická a kultúrna akadémia 1 6 999 EUR
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta 1 5 250 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 1 10 983 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 27 000 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 1 10 879 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 1 500 EUR
Gymnázium sv. Moniky v Prešove 1 2 750 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 2 158 EUR
COLORgrafik, spol. s r.o. 1 44 049 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
TRACO Computers s.r.o. 3 8 622 EUR
DATALAN, a.s. 8 2 016 825 EUR
AutoCont SK a.s. 4 264 118 EUR
F.A.T., s.r.o. 22 53 268 EUR
MAXNETWORK, s.r.o. 1 342 EUR
Gratex International, a.s. 3 128 760 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 3 1 092 EUR
PcProfi, s.r.o. 58 120 312 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 5 36 332 EUR
SOFOS, s r. o. 3 103 750 EUR
Norbert Kocsis 1 34 600 EUR
Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH 1 6 666 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 3 199 676 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 1 10 300 EUR
PC SEMA, s.r.o. 1 7 197 EUR
Datacomp s.r.o. 4 124 279 EUR
Ing. Peter Švec - ATIS 2 11 191 EUR
PosAm, spol. s r.o. 1 5 500 EUR
ITSK, s.r.o. 103 384 488 EUR
Zero Košice spol. s r.o. 2 1 360 EUR
CellQoS, a.s. 3 99 337 EUR
ARNET, s.r.o. 1 340 EUR
Yhman, s.r.o. 1 9 210 EUR
MB TECH BB s.r.o. 15 131 740 EUR
Smart Computer, spol.s r.o. 1 0 EUR
K_CORP s.r.o. 2 29 159 EUR
GEMINY s.r.o. 1 0 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 24 65 111 EUR
Legia, a.s. 1 1 499 EUR
Školská technika s.r.o. 3 10 720 EUR
nanoTECH s.r.o. 2 1 357 EUR
PERFORMANCE, s.r.o. 2 3 255 EUR
V-bit, spol.s.r.o. 1 900 EUR
ATECH.NET s.r.o. 19 64 968 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 6 5 319 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 1 1 087 EUR
CMA Group, s.r.o. 1 433 EUR
PC team spol. s r.o. 3 6 525 EUR
Altrinia s. r. o. 1 864 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 36 140 087 EUR
LLOYD & PARTNERS, s.r.o. 2 1 140 EUR
Martin Gall - MG COMP 74 251 179 EUR
JKC, s. r. o. 1 5 167 EUR
Ing.Jaroslav Kmeť - TONER 1 2 702 EUR
SERVISUJEM, s. r. o. 2 2 733 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 3 5 665 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 1 1 522 EUR
FaxCopy Pro s. r. o. 1 44 049 EUR
TechAid s.r.o. 5 9 919 EUR
MICOMP spol. s r.o. 2 97 140 EUR
WESTech, spol. s r.o. 1 1 788 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 5 5 498 EUR
PC Slovakia, s.r.o. 1 38 150 EUR
Mária Vinczeová 2 85 458 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 3 9 803 EUR
Sk - technik, s.r.o. 1 11 550 EUR
GNOMA, s.r.o. 1 5 500 EUR
tnTEL, s.r.o. 1 1 580 EUR
VT DATA s.r.o. 1 1 200 EUR
Delicom, s.r.o. 1 685 EUR
MIKOTECH, spol. s r.o. 1 723 EUR
realshop.sk, s.r.o. 1 10 875 EUR
DIVAX, spol. s r.o. 1 4 795 EUR
Kvatro Comp s.r.o. 1 483 EUR
MMJ Invest, s.r.o. 2 10 400 EUR
Tribiano s. r. o. 2 1 936 EUR
EM-Tech s.r.o. 1 664 EUR
Andrej Holka 4 31 692 EUR
ANUR s.r.o. 1 407 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 3 15 634 EUR
František Fudaly AM-TEL 1 1 375 EUR
ACTE, s. r. o. 5 20 076 EUR
GIGABIT, s.r.o. 1 485 EUR
NETCOM Závodský s.r.o. 3 17 087 EUR
flex-it, s.r.o. 4 71 096 EUR
HENRYSO, s.r.o. 46 178 199 EUR
Setop, s.r.o. 13 62 161 EUR
PHC Slovakia s.r.o. 1 2 800 EUR
Pavel Scholtz 23 43 065 EUR
X logistics, s.r.o. 21 29 171 EUR
Pixel Print s.r.o. 1 2 325 EUR
GIEGO s.r.o. 4 5 171 EUR
KASON, s.r.o. 21 64 325 EUR
Fanny s.r.o. 1 2 672 EUR
TEGEM s.r.o 2 2 850 EUR
HS technology s.r.o. 6 9 726 EUR
NIGEL s.r.o. 2 9 470 EUR
HTONER s.r.o. 6 84 158 EUR
JERY, s.r.o. 1 1 199 EUR
Dávid Vorčák 4 12 825 EUR
Tomáš Sádovský 11 33 643 EUR
SAVOG s. r. o. 2 5 793 EUR
BigON, s.r.o. 1 43 000 EUR
Tom Tech SK s. r. o. 1 2 750 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup výpočtovej techniky Mesto Šaľa 28 335 28335.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Informačné technológie Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 124 400 124400.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka počítačov a monitorov Univerzita Komenského v Bratislave 48 662 48662.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka počítačov a monitorov Univerzita Komenského v Bratislave 17 345 17345.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka počítačov a monitorov Univerzita Komenského v Bratislave 109 138 109138.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka počítačov a monitorov Univerzita Komenského v Bratislave 60 331 60331.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka počítačov a monitorov Univerzita Komenského v Bratislave 38 100 38100.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka počítačov a monitorov Univerzita Komenského v Bratislave 99 499 99499.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka počítačov a monitorov Univerzita Komenského v Bratislave 1 600 000 1600000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
2x Pracovná stanica Apple MacPro Rozhlas a televízia Slovenska 11 750 11750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom Národná transplantačná organizácia 11 125 11125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Dell, HP, Lenovo, Acer, Fujitsu+ Monitor 22 " Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 470 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server Dell PowerEdge T110 II, Monitor Acer K222HQLbd Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač s operačným systémom a kancelárskym balíkom Mesto Brezno 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DELL OptiPlex 3030 AIO CTO alebo ekvivalent a Office 2013 pre podnikateľov - Slovak Medialess Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 39 000 39000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC značky iMac 21.5" Intel Core i5 Quad Core 2.7GHz ME086SL/A HOREZZA, a.s. 3 126 3126.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom, tlačiarne, príslušenstvo k PC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 827 827.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky PC - HP ProDesk 490 G2 MicroTower, monitor, externý HDD Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo ThinkCentre Edge 73 TWR, G3250, 500GB, 4GB, DVD, W7P SK TT-IT, s.r.o. 3 100 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom a monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 179 3179.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom AeroMobil R&D, s.r.o. 203 023 203023.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Stredná odborná škola lesnícka 310 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Mesto Sereď 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom Mesto Moldava nad Bodvou 9 500 9500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač PC HP ProDesk 400 G2.5+ Monitor HP P242va 24" + Tlačiareň HP LJ M125+Kopírka Canon iR2520+Technická podpora alebo ekvivalent Centrum účelových zariadení 1 520 1520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DELL OptiPlex 3030 AIO CTO alebo ekvivalent a Office 2016 pre podnikateľov - Slovak Medialess Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 39 000 39000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava+SW+ SM Mesto Ilava 675 675.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač, počítačový monitor, príslušenstvo k počítačom Mesto Žilina 16 200 16200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All-in-One počítačová zostava Ibm/Lenovo ThinkCentre E73z AIO G3440stolový Vysoká škola výtvarných umení 525 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač PC Lenovo TC M83 SFF + Technická podpora Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač + monitor 21,5“ + klávesnica + myš Vysoká škola výtvarných umení 660 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač s operačným systémom a kancelárskym balíkom Mesto Brezno 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Mesto Humenné 6 716 6716.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom a monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 067 1067.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač, počítačový monitor, príslušenstvo k počítačom Gymnázium Andreja Kmeťa 11 570 11570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový stolový počítač Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky stolový počítač Mesto Tornaľa 695 695.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 734 734.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Vysoká škola výtvarných umení 440 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom a monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 634 3634.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 650 4650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske PC bez monitora Mesto Považská Bystrica 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska PC zostava+multifunkčná tlačiareň Mesto Ilava 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
00116 Počítačová zostava Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 467 467.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All in one PC Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 11 400 11400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač HP ProDesk 400 G2.5 Business Small Form Factor Desktop Mesto Spišská Nová Ves 11 100 11100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 650 4650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolný osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava na analýzu techniky pádlovania v rozlíšení 4K a vizualizáciu výstupu z pádlovacích trenažérov Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom a monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 554 3554.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač PC (ROG), 27 LED monitor IPS, reproduktory 2.1 bluetooth, set bezdrôtová klávesnica a myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 424 2424.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mini počítač PC, set bezdrôtová klávesnica a myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 926 1926.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 708 5708.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač PC, LED monitor, reproduktory 2.1, set bezdrôtová klávesnica a myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 544 1544.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače s príslušenstvom Mesto Kežmarok 1 890 1890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom, monitor, klavesnice, myš, tlačiarne, MS Office, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 836 2836.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 440 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC - desktop Ústav informatiky SAV 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač s operačným systémom Vysoká škola výtvarných umení 725 725.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mini počítač s nízkou spotrebou Mesto Pezinok 12 900 12900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stolových počítačov a príslušenstva Stredná odborná škola 4 030 4030.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítače Microtower HP 280 G1 (P/N: N0D97EA#BCM) / Intel Pentium G3250 (3,20 GHz) / RAM 4 GB / Disk 500 GB HDD / Intel HD / DVD-RW / VGA / USB 3.0 / Win7Pro-Win10Pro 64bit Slovak, SVK USB klávesnica HP (PN: QY776AA#AKR), USB myš HP s kolieskom (PN: QY777AA), monitor HP Z22i (PN: D7Q14A4#ABB) Národný onkologický ústav 9 999 9999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
original monitor HP Z22i (PN: D7Q14A4#ABB) 22", LED IPS, FullHD, VGA, DVI-D, DP, Pivot, USB Národný onkologický ústav 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, počítače, AIO(ALL IN ONE) s príslušenstvom Mesto Piešťany 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač s operačným systémom Vysoká škola výtvarných umení 725 725.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Repasované PC Nemocnica Poprad a. s. 5 250 5250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske PC bez monitora alebo ekvivalent Mesto Považská Bystrica 8 800 8800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Repasované PC SIEMENS E7936 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom a monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 8 413 8413.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom, tlačiareň Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 980 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All In One PC - HP ProOne 400 20" G2 X3K99ES Sociologický ústav SAV 960 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Gymnázium 13 440 13440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All-in-one stolný počítač, Doplnenie interaktívnych projektorov s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou, vrátane software a montáže Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici 24 000 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava kancelárskeho počítača Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom a monitorom, laserová tlačiareň Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 073 1073.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál stolný počítač pre zberný dvor - nový alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 11 152 11152.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 790 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoloný počítač alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 990 990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolový počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 293 2293.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka informačno-komunikačných technológií Záujmové združenie žien MYMAMY 10 420 10420.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelársky počítač PC Lenovo ThinkCentre M 700 SFF alebo ekvivalent Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 6 900 6900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač PC Lenovo ThinkStation p500 Tower alebo ekvivalent Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 7 500 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Inšpektorát práce Banská Bystrica 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky stolový počítač Mesto Tornaľa 896 896.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All In One PC - HP ProOne 400 20" G2 X3K99ES Sociologický ústav SAV 920 920.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Počítač stolový Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 13 777 13777.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky, IP telefónov a príslušenstva alebo ekvivalent Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 28 142 28142.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 581 581.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zriadenie OKI + tonery Mesto Ilava 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 17 900 17900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC, All-in-one, SW, IKT Mesto Ilava 2 150 2150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Repasované PC Nemocnica Poprad a. s. 5 250 5250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Repasované PC a monitor Stredná odborná škola 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All-in-one PC 21,5" Stredná odborná škola stavebná 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač - zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač HP ProDesk 400 G3 Business Small Form Factor Desktop Mesto Spišská Nová Ves 25 000 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava 3x, monitor, tlačiareň, príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 876 1876.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom (bez monitorov) Stredná odborná škola 1 050 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All-in-one PC 21,5" Stredná odborná škola stavebná 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All In One PC - HP ProOne 400 20" G2 X3K99ES Sociologický ústav SAV 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC Hlavný banský úrad 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 870 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nové originálne 7 ks LENOVO S510 TWR - 10KW0015XS +7ks LCD monitor Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 6 230 6230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač HP ProDesk 400 G3 Business Small Form Factor Desktop Mesto Spišská Nová Ves 14 000 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítačová zostava Základná škola Matky Alexie 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC s monitorom +Notebooky+Dataprojektory+Tlačiarne+sakrtovače + príslušenstvo+Technická podpora Centrum účelových zariadení 7 200 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava kancelárskeho počítača Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske PC bez monitora Mesto Považská Bystrica 3 900 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítačová zostava s monitorom LED Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 699 1699.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač s prísluš.-1 ks, Stolový počítač s prísluš.-5 ks, Stolový počítač s prísluš -3 ks alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 182 6182.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka počítačov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 6 470 6470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolový počítač Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2 150 2150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 2 448 2448.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Ekonomický ústav SAV 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Desktop - stolový počítač - bez monitora, bez klávesnice, bez myši, s opreračným systémom Microsoft Windows 10 a balíkom Microsoft Office BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač ASUS M32CD-CZ040T Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 639 639.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All in one počítač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 930 3930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC mini tower, monitor, klávesnica, myš, OS, kancelársky balík Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 11 665 11665.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 270 1270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
GeoVision GV- System EVS E100 Mesto Kežmarok 1 650 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Gymnázium Ľudovíta Štúra 3 586 3586.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 870 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 530 1530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolový počítač Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 4 400 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 430 1430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolový počítač Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2 250 2250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 430 1430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC all in one, laserové tlačiarne a kopírka LIKAVA - centrum sociálnych služieb 3 846 3846.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolový počítač Ústav merania SAV 780 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Original stolný počítače Microtower HP 280 G2 (P/N: X3K98EA#BCM) / Intel Pentium G3900 / 4GB / 500GB / Intel HD / DVDRW / Windows 10 Pro 64bit English, SVK USB klávesnica HP (PN: QY776AA#AKR), USB myš HP s kolieskom (PN: QY777AA) Národný onkologický ústav 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
original monitor HP Z22n (PN: M2J71A4#ABB) 22", LED IPS, FullHD, VGA, DVI-D, DP, Pivot, USB Národný onkologický ústav 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup počítačov, monitorov, softvéru a príslušenstva Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 896 3895.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie komponentov počítača alebo ekvivalent Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 899 3899.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Stolový počítač, Počítačové monitory a konzoly Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 4 779 4779.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolový počítač Ústav merania SAV 909 909.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All-in-One PC AIO 23" Mesto Lučenec 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP Slimline 260-a180nc (Y4K50EA) Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 740 740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky, IP telefónov a príslušenstva II Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 35 520 35520.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač s monitorom a príslušenstvom Základná škola Beňuš 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky stolový počítač Mesto Tornaľa 1 111 1111.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Dell OptiPlex Mini Tower 3040 a Dell 22 Monitor S2216H Ústav pamäti národa 14 950 14950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stolových počítačov a príslušenstva Stredná odborná škola 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Gymnázium ,Ul. 1. mája 905, Púchov 5 486 5486.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač "All in one" Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 34 650 34650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 759 2758.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Dell OptiPlex Mini Tower 3040 a Dell 22 Monitor S2216H Ústav pamäti národa 14 950 14950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Správa mestskej zelene v Košiciach 458 458.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple iMac 21.5" Intel Core i5 Quad Core 2.7GHz Late 2013 ME086LL/A, A1418 (EMC 2638) alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mini počítač s nízkou spotrebou Mesto Pezinok 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a LCD displej pre Štátnu pokladnicu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 934 2934.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup PC zostav Správa mestskej zelene v Košiciach 8 333 8333.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač, počítačový monitor, príslušenstvo k počítačom Gymnázium Andreja Kmeťa 10 852 10852.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mini PC, monitory, N6N00AA - montážny držiak, DT Mini/Thin Client Mount, klávesnice, myši Centrum právnej pomoci 28 306 28306.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP ProDesk 400 G3 počítač - 3 ks Mesto Liptovský Hrádok 1 950 1950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske PC bez monitora alebo ekvivalent Mesto Považská Bystrica 6 600 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP ProDesk 400 G3 počítač - 3 ks Mesto Liptovský Hrádok 1 950 1950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač, počítačový monitor, príslušenstvo k počítačom Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 300 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a LCD displej pre Štátnu pokladnicu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 978 978.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom, laserová tlačiareň Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 528 528.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC technika Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 4 100 4100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mini počítač s nízkou spotrebou Mesto Pezinok 25 000 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Repasované PC SIEMENS C700 SLIM Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 14 800 14800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne PC zostavy, zobrazovacie jednotky, grafický a iný software, optické snímače a licencie Paneurópska vysoká škola, n. o. 8 860 8860.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stolový počítač, počítačový monitor, príslušenstvo k počítačom Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 6 200 6200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Vysoká škola múzických umení v Bratislave 580 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom Mesto Moldava nad Bodvou 12 230 12230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 780 1780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP ProDesk 400 G3 počítač - 4 ks Mesto Liptovský Hrádok 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 950 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC All in One Katolícka univerzita v Ružomberku 500 499.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač s operačným systémom a kancelárskym balíkom Mesto Brezno 16 000 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 8 817 8817.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Repasované PC Nemocnica Poprad a. s. 26 630 26630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač All -In - One Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 449 449.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 30 600 30600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač, počítačový monitor, notebook, tlačiarne, príslušenstvo k počítačom Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 18 810 18810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mini počítač s nízkou spotrebou Mesto Pezinok 25 000 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a audiovizuálna technika Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 16 800 16800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač ALL IN ONE Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom Mesto Moldava nad Bodvou 12 871 12871.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebookov,stolových počítačov a príslušenstva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 61 231 61230.87 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 402 402.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre potreby SPSV II Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 780 1780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre potreby SPHN Topoľčany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre potreby SPDN SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 335 1335.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Desktop Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 636 2636.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač ALL IN ONE Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 552 552.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač, počítačový monitor, klávesnica, počítačová myš, laserové tlačiarne, softvér Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 042 3042.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stolový počítač HP ProDesk 400 G4 Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stolových počítačov a príslušenstva Stredná odborná škola 4 540 4540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 980 1980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač na kancelárske úkony a spracovanie dát Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 420 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava s príslušenstvom Stredná odborná škola polytechnická 11 050 11050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava ALL In One Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 780 1780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
počítač herný Ústav merania SAV 1 629 1629.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2017 Mesto Piešťany 27 000 27000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače ALL IN ONE a Microsoft Office Home and Business 2016 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 402 6402.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolová PC zostava s príslušenstvom Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 7 100 7100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
All-in-one PC 21,5" Stredná odborná škola stavebná 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a tlačiareň Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 097 1096.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarne, monitory,kancelárske PC bez monitora, diskové pole, harddisky Mesto Považská Bystrica 6 561 6561.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výkonné kancelárske počítače - rozmer Small form factor Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 11 100 11100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 762 4762.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač, počítačový monitor, príslušenstvo k počítačom Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 6 200 6200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostavy, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Gymnázium Ľudovíta Štúra 3 590 3590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pocitac Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 619 619.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 700 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný stolový počítač s operačným systémom Ústav zoológie SAV 398 398.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC - desktop, Micro Tower Ústav informatiky SAV 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava, príslušenstvo a pamäťové médiá Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15 410 15409.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 692 1692.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 615 1615.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 260 1260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC - desktop Ústav informatiky SAV 3 280 3280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom a multifunkčnou tlačiarňou Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebookov,stolových počítačov a príslušenstva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 34 253 34252.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky a zariadenia Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 11 053 11052.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom (bez monitorov) Stredná odborná škola 8 073 8073.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava kancelárskeho počítača Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 900 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
All in One PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 710 710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava a notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 600 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítače Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 11 853 11852.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup HW – Osobné počítače, notebooky s príslušenstvom, monitory a manažérske tabletové počítače Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 58 200 58200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava - osobné počítače Obec Očová 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 620 620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače na výuku CAD/CAM systému Edgecam Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 13 568 13568.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
stolový počítač Súkromná obchodná akadémia 860 860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Apple iMac 27" 5K Retina MK462SL Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 416 1416.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač s MS OFFICE ,LCD monitor, Tlaciaren cieerno biela A4, Multifunkcne zariadenie A4 ciernobiele Fakultná nemocnica Trnava 22 435 22435.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC ALL In ONE Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač kompatibilný s Windows XP 32Bit Ústav experimentálnej fyziky SAV 328 328.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 304 1303.62 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zostava HW 2017 - PC mini tower, monitor, klávesnica, myš Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 12 569 12568.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač All In One Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 970 970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový PC s monitorom Filozofický ústav SAV 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 736 2735.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zostava HW 2017 - PC mini tower, monitor, klávesnica, myš Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 12 569 12568.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 736 2735.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 988 987.5 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky počítač s operačným systémom a kancelárskym balíkom Mesto Brezno 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač kompatibilný s Windows XP 32Bit Ústav experimentálnej fyziky SAV 328 328.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 304 1303.62 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC - Big Tower Ústav informatiky SAV 1 650 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač s príslušenstvom, monitor, operačný program Mesto Kežmarok 2 571 2571.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC pracovné stanice s monitormi a príslušenstvo Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 105 700 105700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC - Big Tower Ústav informatiky SAV 1 650 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítače s príslušenstvom, monitor, operačný systém Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 3 420 3420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava - osobné počítače Stredná odborná škola technická 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítače s príslušenstvom, monitor, operačný systém Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 3 420 3420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Repasované PC a monitor Stredná odborná škola 4 960 4960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítačové zostavy, All In One počítače Gymnázium Andreja Kmeťa 21 685 21685.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava a tlačiareň Katolícka univerzita v Ružomberku 1 563 1562.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítače s príslušenstvom a monitory Základná škola Heľpa 10 320 10320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač Stredná odborná škola lesnícka 555 555.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a audiovizuálna technika Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 25 110 25110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 4 500 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač s príslušenstvom, monitor, operačný program, tlačiareň Mesto Kežmarok 2 728 2727.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup, dodávka, montáž, školenie výpočtovej techniky: notebookov, stolových počítačov, projektorov, interaktívna tabuľa, vizualizéra, drona, a tlačiarni vrátane príslušenstva k výpočtovej technike slúžiaci hlavne na vyučovací proces na ZŠ a G. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 45 366 45366.29 EUR 2017 Tovary Nie 1
mini PC, monitory, klávesnice, myši Centrum právnej pomoci 23 800 23800.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske počítače, monitory a kancelárske balíky Microsoft Office 2016 pre podnikateľov (slovenská jazyková verzia) Úrad vládneho auditu 3 564 3563.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač s príslušenstvom, monitor, operačný program Mesto Kežmarok 2 571 2571.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač s príslušenstvom, monitor, operačný program, tlačiareň "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 4 977 4977.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 17 750 17750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítačové zostavy Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 6 672 6672.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 113 1112.98 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stolový počítač, pevný disk Výskumný ústav vodného hospodárstva 840 840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup HW – Osobné počítače, monitory, notebooky s taškou a myšou Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 85 500 85500.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 690 1690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC - zostava, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 550 2550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač HP Pavilion 570 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 930 930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
I./18 - 4 ks komplet zostava - PC, OEM Office, monitor, klávesnica, myš Mesto Kežmarok 3 576 3576.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC - zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 300 6300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač, monitor, externý disk Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 601 600.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT technika a komponenty Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 579 579.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súprava kancelárskeho počítača Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3 550 3550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolový počítač Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 810 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky set monitora a počítača Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 5 000 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske počítače - rozmer Small form factor Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 7 300 7300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 610 1610.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 953 1953.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 828 6828.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stolový počítač Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 530 530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 610 1610.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vývojárske PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC - zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 500 8500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 109 1108.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 247 1247.03 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače na výuku pre žiakov Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 859 1858.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač kancelársky Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač kancelársky Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 490 4490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 8 354 8354.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Národné lesnícke centrum (NLC) 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 8 354 8354.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 680 1680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový mini PC s operačným systémom Windows 10 a príslušenstvom Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 730 730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače Slovenské národné múzeum 2 040 2040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komunikačný priehradkový systém, stolové počítače, monitory, smart TV, držiak smart TV, outdorová wifi anténa, časti a príslušenstvo počítačov Katolícka univerzita v Ružomberku 7 987 7987.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolové počítače, monitory, projektory, smart televízor Katolícka univerzita v Ružomberku 2 954 2954.21 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repasované PC Nemocnica Poprad a. s. 14 960 14960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC - zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 510 510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zostava HW 2018 - PC mini tower, monitor, klávesnica, myš Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 2 391 2390.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
počítačová zostava Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie učebne výpočtovou technikou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 500 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 115 1115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava, monitor a príslušenstvo, multifunkčná tlačiareň REGINA - Domov sociálnych služieb 3 100 3100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka počítačov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 4 960 4960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky All in One PC Slovenský pozemkový fond 170 000 170000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske PC bez monitora alebo ekvivalent Mesto Považská Bystrica 7 800 7800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mini PC, set bezdrôtová klávesnica s myšou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 294 2294.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostavy Centrum právnej pomoci 18 960 18960.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítače na výuku pre žiakov TV - použité, repasované s príslušenstvom (myš, klávesnica, monitor) Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 168 1168.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače na výuku pre žiakov PV - nové, nerepasované s príslušenstvom (myš, klávesnica, monitor) Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 4 995 4994.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC All-in-One Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 660 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stolový počítač All-in-One Okresný súd 5 349 5349.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stolový počítač All-in-One Okresný súd Brezno 6 696 6696.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač OV Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 6 064 6064.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC-pracovná stanica+operačný systémTlačiareň laserová farebná multifunkčná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 880 1880.39 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 21 000 21000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2018 Mesto Piešťany 21 000 21000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná stanica s monitormi Štátny veterinárny a potravinový ústav 14 400 14400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2018 Mesto Piešťany 21 000 21000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 11 700 11700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač s monitorom Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 8 000 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC ALL IN ONE Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 370 3369.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač s monitorom Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 8 000 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolové počítače Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 10 035 10035.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Pedagogická a kultúrna akadémia 8 506 8505.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 611 611.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 827 827.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač OV Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 6 064 6064.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 893 2892.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC ALL IN ONE Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 551 1551.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 060 1060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač HP Slimline 290-p0006nc Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný počítač PC Tower Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava (PC, monitor, klávesnica, myš) Stredná odborná škola polytechnická 11 945 11945.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový PC s príslušenstvom pre MŠ_126 Mesto Komárno 375 375.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač s LED monitorom; NAS server; disk do serverov a NAS; klávesnica; počítačová myš Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 000 2000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stolný počítač a PC komponenty Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 527 5526.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 520 1520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač, pamäťové jednotky s magnetickou páskou Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 160 1160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 490 1490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky ( 7 ks PC, 7 ks monitor) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 560 4560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 970 970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 080 1080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové a kamerové vybavenie pre tvorbu video záznamov Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 3 695 3695.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompaktná počítačová jednotka Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 100 3100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač 2 ks Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 667 667.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné stanice a monitory Spojená škola 45 840 45840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 842 842.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 951 950.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky stolový počítač a monitor Katolícka univerzita v Ružomberku 416 415.58 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelársky stolový počítač a monitor Katolícka univerzita v Ružomberku 654 654.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 418 418.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač s monitorom Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta 9 803 9803.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače All-in-One Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 908 908.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolové počítače Slovenská stavebná inšpekcia 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný počítač PC Tower Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolové počítače Slovenská stavebná inšpekcia 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač HP Slimline 290-p0006nc ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač, monitory Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač, MS Office, multifunkčné zariadenia, tlačiarne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 100 9100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie hardvérového zariadenia- počítačov s príslušenstvom Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 57 923 57922.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač, Monitor, Office 2019 Slovenské národné múzeum 883 882.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač, monitory Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 600 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2019 Mesto Piešťany 21 000 21000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 350 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 120 5120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 100 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
MS Office, multifunkčné zariadenia, tlačiarne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 490 4490.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolný počítač PC Lenovo SFF Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 30 000 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 500 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 480 4480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 520 520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačno - komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 612 1612.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - osobný počítač, tlačiareň, multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 530 2530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Repasovaný stolový počítač Katolícka univerzita v Ružomberku 3 687 3686.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Napaľovacie zariadenie, PC zostava, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 470 6470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 770 1770.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítače Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 1 387 1386.87 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 10 030 10029.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stolových počítačov Slovenské národné múzeum 6 667 6666.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 995 2995.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 528 528.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 350 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač, Monitor, Office 2019 Slovenské národné múzeum 1 942 1941.89 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 690 4690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafická stanica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 204 4204.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač HP Pro G2 A Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 3 350 3350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 670 4670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 530 530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lenovo V530-15ICB Tower Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava pre PSO Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač All in one Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 3 234 3234.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
1. Stolový počítač2. Monitor 3. Multifunkčná tlačiareň - čiernobiela alebo ekvivalent od rôznych výrobcov4. Multifunkčná tlačiareň - farebná alebo ekvivalent od rôznych výrobcov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 000 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 400 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Repasované PC Nemocnica Poprad a. s. 14 650 14650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Desktop PC Slovenský ľudový umelecký kolektív 15 000 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač, Monitor Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 7 000 7000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 920 1920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač All in one Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 3 234 3234.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava s príslušenstvom (klávesnica, myš) Stredná odborná škola polytechnická 3 650 3650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - osobný počítač s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 428 3428.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítače, monitory, prepínače - switche Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 5 800 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafická stanica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 204 4204.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 280 1280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 925 925.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske PC bez monitora alebo ekvivalent Mesto Považská Bystrica 5 054 5054.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač Monitor, klávesnica, myš 26/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 257 1257.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava pre DG Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 750 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 170 1170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 200 3200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini-PC - kancelársky počítač s príslušenstvom a programovým vybavením Turčianska knižnica v Martine 4 458 4458.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač s monitorom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 151 1151.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 670 2670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 392 1392.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - osobný počítač s príslušenstvom, laserové tlačiarne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 807 5807.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stolových počítačov Slovenské národné múzeum 6 000 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 200 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 4 179 4178.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 500 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostavy Centrum právnej pomoci 6 884 6884.01 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítače typu All-In-One pre MŠ a ŠJ pri MŠ Mesto Košice 12 900 12900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 280 1280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava 33/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 475 475.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 200 3200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava HP ProDesk 400G5 MT alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 680 680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 640 640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 609 609.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolové počítače, sieťový disk a externé disky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 855 1855.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
osobné počítače, stolový počítač, pamäťové médiá, externý pevný disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 830 830.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava HP ProDesk 400G5 MT alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 680 680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
stolový počítač HP ProDesk 400 G6 SFF (7EL95EA) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 4 830 4830.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 150 2150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 400 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 400 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač s monitorom 45/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 852 852.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s monitorom 43/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 519 519.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC- kancelárska pracovná stanica s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 667 666.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Original stolný počítače HP ProDesk 400 G6 SFF (P/N: 7EL86EA#BCM) / Intel® Core i3-9100 / 4GB / 1TB / Intel UHD / DVDRW / Windows 10 Pro 64bit, SVK USB klávesnica HP (PN: QY776AA#AKR), USB myš HP s kolieskom (PN: QY777AA) Národný onkologický ústav 4 450 4450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolové počítače a monitory Štatistický úrad Slovenskej republiky 158 189 158189.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 640 640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stolových počítačov Slovenské národné múzeum 7 667 7666.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná stanica s monitormi Štátny veterinárny a potravinový ústav 14 400 14400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske PC bez monitora alebo ekvivalent Mesto Považská Bystrica 4 739 4739.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 560 2560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske počítače Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 922 922.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 612 612.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 836 1836.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítače Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 33 170 33169.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC all in one, monitory 6/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 132 1132.21 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 15 000 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT vybavenie učebne Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce 97 140 97140.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
PC All-in-One vrátane príslušenstva, t.j. klávesnica, myš Špecializovaný trestný súd 1 100 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup stolových počítačov Slovenské národné múzeum 1 250 1250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítače 9/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 260 2260.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač DELL Precision 3431 SFF Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 500 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup PC zostáv do IT modrá (2. etapa) a PC zostavy pre hospodárku Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica (skrátený názov SPŠ Považská Bystrica) 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 640 640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava, tlačiarne, klávesnice, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 899 899.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 600 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 635 2635.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač, tlačiareň Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 450 1450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 880 880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
12 ks PC + 12 ks monitor + 12 ks HDMI kábel Trenčiansky samosprávny kraj 7 820 7819.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač HP Pro 300 G3 Mesto Senica 5 500 5500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 650 650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 150 3150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 150 3150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač All-in-One Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 790 790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač DELL Precision 3431 SFF Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 140 1140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka stolových počítačov a monitorov Centrum výcviku Lešť 20 000 20000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolný počítač PC SFF Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 25 500 25500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
AIO PC s príslušenstvom Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolový počítač s príslušenstvom,Multifunkčná tlačiareň laserová farebná Obec Čierne 1 000 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 460 459.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 602 601.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 600 4600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC - bez monitora Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 120 1120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Repasované kancelárske počítače a monitory 24" Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 25 998 25998.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 520 2520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítače Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 900 1900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 150 3150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 150 3150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 920 1920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 670 670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske PC, monoitory, MFZ Mesto Považská Bystrica 3 377 3377.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC stolový, príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 495 1495.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC, Monitor, RAM Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 680 4680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technika pre videokonferencie. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 60 000 60000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 8 443 8443.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 545 4544.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítače Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 1 800 1799.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačová zostava. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 60 000 60000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 460 459.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 693 2693.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, PC, monitory, laserová tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 572 4571.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava pre PGO Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 150 1150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC All-in-One Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 908 907.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 200 3200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 900 3900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač s monitorom, set klávesnice a myši Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 505 2505.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Repasované kancelárske počítače a monitory 24" Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 25 998 25998.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolové počítače Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 16 632 16632.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolný počítač – Minimálna technická špecifikácia / Minimálne požadované hodnoty – odporučaný HP ProDesk 400 G6 (PN: 7EL93EA#BCM) + Monitor 23" IPS, matný, antireflexný, LED podsvietenie, Flicker Free monitor HP EliteDisplay E233 (PN: 1FH46AA#ABB) Národný onkologický ústav 14 100 14100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 200 3200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 560 2560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač, monitor Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 459 1459.38 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 800 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 120 5120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 640 640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 560 2560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 640 640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač a monitor k PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 000 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolový počítač HP Pro A 300 G3 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolové počítače Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 12 000 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolový počítač Dell Vostro 3671 MT Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 530 530.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolový počítač Dell Vostro 3671 MT Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 530 530.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolový počítač HP ProDesk 400 G6 SFF (7EL95EA) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 5 520 5520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 600 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 790 790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 715 715.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 790 790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítače a dataprojektory Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 41 449 41448.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC značky iMac 21.5" 4K Retina s IPS, model. rad Mid 2020, Intel Core i5 3.0 GHz 6-Core 8.generácie, 500 nitov, 8 GB 2666MHz DDR4, 256GB SSD, Radeon Pro 560X s 4GB VRAM, 10/100/1000BASE-T, Wi-Fi 802.11ac, slot na SDXC, 4x USB 3, 2x Thunderbolt 3 (USB-C), Thunderbolt 2, HDMI, DVI a VGA, MacOS Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 710 1710.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač DELL Precision Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 695 1695.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 280 1280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC pre riaditeľstvo Slovenské národné múzeum 8 500 8500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 650 650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový pc a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 833 1833.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 200 3200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 944 944.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 447 1446.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 200 3200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 560 2560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mini PC Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 390 390.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava pre učebne VS Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 15 200 15200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava pre technickú kanceláriu Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 525 525.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC stolový, príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 241 1241.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 640 640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 780 780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 120 5120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a software Divadlo Nová scéna 5 100 5100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 44 621 44620.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné počítače, stolový počítač, monitor, reproduktory Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 060 1060.27 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolový počítač (HP ProDesk 400 G6, 9UT21EA) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3 700 3700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač a monitor s plochým displejom s vyšším rozlíšením Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 560 2560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolové počítače typu pre školy Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 7 200 7200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 120 5120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
NAS server pre zálohovanie Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 346 1346.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolové počítače typu pre školy Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 7 200 7200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 690 1690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 840 3840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC All-in-One vrátane príslušenstva, t.j. klávesnica, myš Špecializovaný trestný súd 2 700 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC All-in-One vrátane príslušenstva, t.j. klávesnica, myš Špecializovaný trestný súd 2 700 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 4 000 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovná stanica Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 375 3375.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - Mini PC, grafická karta,USB Bluetooth adaptér, dokovacia stanica, Powerline - LAN Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 500 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovná stanica Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 125 1125.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 640 640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolové počítače na výuku Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 10 567 10567.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Server pre mail a proxy Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 700 6700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 640 640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 8 443 8443.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač kancelársky typ " All-in-One" - základná jednotka integrovaná s monitorom, tlačiarne ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 8 900 8900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava s monitorom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 310 1310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolové počítače typu pre školy Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 9 500 9500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup 32 kusov PC zostáv do odborných učební Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica (skrátený názov SPŠ Považská Bystrica) 23 680 23680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Repasované počítače bez monitorov Gymnázium sv. Moniky v Prešove 2 800 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolové počítače Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 15 480 15480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava (PC, monitor, klávesnica, myš) Stredná odborná škola polytechnická 5 251 5250.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 640 640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 920 1920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 200 3200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 840 3840.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Repasované notebooky Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 11 200 11200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 200 3200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 555 555.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 420 1420.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolný počítač – Minimálna technická špecifikácia / Minimálne požadované hodnoty – odporučaný HP ProDesk 400 G7 (PN: 293T5EA#BCM) + Monitor 23" IPS, matný, antireflexný, LED podsvietenie, Flicker Free monitor HP EliteDisplay E233 (PN: 1FH46AA#ABB) Národný onkologický ústav 14 200 14200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 480 4480.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup stolných počítačov Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 2 712 2712.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 560 2560.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 920 1920.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolový počítač, tlačiareň Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 800 1800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 640 640.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup hardweru+software pre účely projektu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 659 658.77 EUR 2021 Tovary Áno 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 560 2560.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
stolový počítač (HP ProDesk 400 G6 mini PC, 23H33EA) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 450 1450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolový počítač Múzeum Slovenského národného povstania 7 200 7200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup podporných informačných technológií na realizáciu nezávislého výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 89 045 89045.2 EUR 2021 Tovary Áno 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 920 1920.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 200 3200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolový počítač Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 890 890.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolové počítače, pamäťové disky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 990 1990.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 461 1461.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka počítačov na strihanie Centrum výcviku Lešť 7 000 7000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 840 3840.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Repasované kancelárske počítače a monitory 24" Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 55 040 55040.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Minipočítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 292 291.67 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolové počítače Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 680 4680.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Počítače Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 3 000 3000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 525 524.83 EUR 2021 Tovary Nie 1
Technológie na fotografickú činnosť COLORgrafik, spol. s r.o. 44 099 44099.34 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Piešťany 1 000 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolový počítač Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 044 1044.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolový počítač Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 453 452.59 EUR 2021 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 635 635.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolový pc a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 750 1750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolový počítač a príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny stolný počítač typ „všetko v jednom“ s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 613 613.03 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 741 741.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC zostava a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 003 1003.49 EUR 2021 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 560 2560.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Počítačová zostava, monitory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 16 000 16000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC, monitory, myši, klávesnica Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 997 997.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobný počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 150 2150.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobný počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 150 2150.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolný počítač s monitorom a komponenty Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 767 1766.81 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolové počítače Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 4 498 4498.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolové počítače Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 4 498 4498.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Bisi Tatto – strojový a elektronický tovar Michal Chovanec Bisi Tattoo 44 814 44813.79 EUR 23. Júl 2020 10. August 2020 Neuvedené 2020-07-23 00:00:00 UTC 2020-08-10 09:30:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×