CPV kód

39830000-9

Čistiace výrobky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 2 468 875 EUR
Obec Valaliky 1 2 421 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 42 489 EUR
Slovenská správa ciest 2 88 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 3 499 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 908 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 65 832 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 15 301 EUR
Žilinský samosprávny kraj 4 61 449 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 4 790 EUR
Mesto Trnava 17 71 170 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 491 281 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 17 30 381 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 34 701 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 8 449 EUR
Prešovský samosprávny kraj 5 7 768 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 5 163 205 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 4 29 966 EUR
Psychiatrická nemocnica 1 5 000 EUR
Mesto Levice 1 748 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 999 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 85 960 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 70 990 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 5 304 516 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 303 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 71 922 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 6 20 499 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 1 515 EUR
Technická univerzita v Košiciach 11 74 396 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 100 076 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 6 544 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 6 798 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 515 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 5 52 174 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 131 464 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 63 916 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 845 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 1 890 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 5 4 107 EUR
Slovenská národná knižnica 1 57 605 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 7 1 311 227 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 19 435 100 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 222 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 2 108 EUR
Mesto Senica 1 1 220 EUR
Mesto Nové Zámky 6 21 039 EUR
Mesto Partizánske 8 3 275 EUR
Slovenské národné múzeum 35 12 756 EUR
Stredná odborná škola 4 11 660 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 8 206 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 4 696 EUR
Mesto Senec 51 41 342 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 35 000 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 1 093 EUR
Domov seniorov ARCHA 1 1 917 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 9 551 EUR
Mesto Pezinok 1 5 250 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 18 36 927 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 8 025 EUR
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 6 14 212 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 7 114 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 89 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 19 10 217 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 460 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 25 20 188 EUR
Slovenské národné divadlo 22 27 256 EUR
Obec Varhaňovce 2 1 882 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 29 615 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 17 109 858 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 4 133 EUR
Mestský podnik služieb 1 18 250 EUR
Národné rehabilitačné centrum 14 15 021 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 3 436 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 5 1 822 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 1 812 EUR
Obec Čachtice 7 433 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 4 1 636 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 10 833 EUR
Spišská katolícka charita 9 4 808 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 4 197 EUR
Mesto Sládkovičovo 1 0 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 27 49 738 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 142 EUR
Obec Záhorská Ves 2 177 EUR
Stredná priemyselná škola 2 2 045 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 62 EUR
Národný onkologický ústav 14 52 118 EUR
Mesto Lučenec 1 233 EUR
Obec Štiavnik 6 13 544 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 1 10 350 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 6 2 292 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 509 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 3 126 232 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 3 2 905 EUR
Obec Zákamenné 2 2 250 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 925 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 3 808 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 3 033 EUR
Športové gymnázium 3 16 952 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 0 EUR
Divadlo Nová scéna 2 907 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 254 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 15 599 EUR
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 1 1 279 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 4 14 224 EUR
Obec Dolné Kočkovce 9 3 435 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 2 10 792 EUR
Stredná odborná škola 4 1 973 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 5 042 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 3 583 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 3 285 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 2 482 EUR
Základná škola 8 6 320 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 356 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 7 810 EUR
Domov sociálnych služieb 1 4 750 EUR
Štátna školská inšpekcia 1 2 783 EUR
Školský internát Medická 2, Košice 1 7 715 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 10 7 276 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 8 2 337 EUR
Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta 3 1 511 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 5 27 964 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 3 2 450 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 4 187 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 5 416 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 447 EUR
Knižnica pre mládež mesta Košice 1 456 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 5 743 EUR
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 1 789 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 4 52 937 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 348 EUR
Spojená škola 1 1 166 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 1 6 358 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 3 9 195 EUR
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 2 1 757 EUR
Viacúčelové zariadenie pre seniorov 1 816 EUR
Ústav pamäti národa 1 958 EUR
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 2 5 365 EUR
Stredná umelecká škola v Trenčíne 1 292 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 5 15 559 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 6 0 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2 4 627 EUR
S.O.S. n.o. 1 2 800 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 2 2 867 EUR
Atrium n.o. 1 913 EUR
Centrum sociálnych služieb - LÚČ 5 25 188 EUR
Domov MÁRIE 1 0 EUR
Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 5 64 670 EUR
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 4 7 355 EUR
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 1 1 333 EUR
Základná škola Rozmarínová ul. 1, Komárno 1 402 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 2 2 107 EUR
Petržalský domov seniorov 2 27 499 EUR
Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 3 3 674 EUR
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 1 16 667 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 3 82 804 EUR
REGINA - Domov sociálnych služieb 1 0 EUR
Spojená škola 3 2 471 EUR
Stredná odborná škola sklárska 3 991 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 1 742 EUR
Základná škola s materskou školou Štiavnik 30 11 845 EUR
Základná škola s materskou školou Hvozdnica 1 289 EUR
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 1 389 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 225 EUR
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 2 5 617 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 5 825 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 2 56 753 EUR
Základná škola 1 1 967 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 1 2 845 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 2 829 EUR
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske 1 4 999 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 1 8 867 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Tibor Varga TSV PAPIER 5 1 049 335 EUR
DeLUX - SM, s.r.o. 8 74 012 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 3 10 258 EUR
KORAKO plus s. r. o. 1 108 947 EUR
JUMICOL, s.r.o. 4 3 562 EUR
LEON global s.r.o. 35 311 391 EUR
BANCHEM, s.r.o. 33 1 006 539 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 18 250 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 8 47 991 EUR
NDŽ s.r.o. 9 64 015 EUR
STEPA Slovakia s.r.o. 8 29 836 EUR
ITSK, s.r.o. 2 170 EUR
Trend Hygiena, s.r.o. 4 211 667 EUR
KORAKO plus, s. r. o. 4 96 823 EUR
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 17 148 920 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 2 11 289 EUR
ECOLAB s.r.o. 5 16 844 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 5 61 048 EUR
Double N, s.r.o. 1 1 049 EUR
FROS ZPS s.r.o. 12 432 078 EUR
GGT a.s. 15 2 528 296 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 33 53 540 EUR
PAPERA s.r.o. 1 2 984 EUR
TENEX SERVIS, s.r.o. 5 12 734 EUR
BANCHEM s.r.o. 1 9 178 EUR
Ing. Iveta Janíková 25 18 983 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 248 648 682 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 2 122 EUR
KRIDLA s.r.o 15 12 778 EUR
Roman Laco - ROADA 26 69 894 EUR
KEKO TRADING spol. s r.o. 5 18 675 EUR
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 1 1 647 EUR
Drogéria u Kovára s. r. o. 4 10 463 EUR
Magdaléna Kokoruďová - REPROS 9 6 725 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 2 14 500 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 30 51 982 EUR
Ing. Anton Ferenc - TOPO 12 15 982 EUR
BETRIX, s.r.o. 10 21 260 EUR
VICOM s.r.o. 7 4 366 EUR
LUKA Centrum s.r.o. 1 749 EUR
ALVEX, spol. sr.o. 1 283 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 8 26 233 EUR
Váš Komfort s. r. o. 1 35 000 EUR
Scandi s.r.o. 1 142 EUR
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 4 10 610 EUR
3D-GROUP s.r.o. 7 8 082 EUR
VERDI, s. r. o. 1 25 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 4 11 689 EUR
GASTROSET SK, s.r.o. 1 100 EUR
Ľubomír Beňo P.ART 1 102 EUR
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. 1 999 EUR
PEDRO PLUS, s.r.o. 4 1 540 EUR
JTF partnership, s.r.o. 1 3 412 EUR
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia 2 34 701 EUR
BELT SLOVAKIA s.r.o. 1 54 852 EUR
Hornová PLUS, spol. s r.o. 2 1 524 EUR
MEDIMPRAX, spol. s r.o. 1 0 EUR
Profexy s.r.o. 13 56 476 EUR
Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART 4 6 956 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 14 26 933 EUR
Peron Slovakia, s.r.o. 1 219 EUR
LUX Prešov, s.r.o. 1 99 EUR
Diversey Slovensko, s.r.o. 2 0 EUR
PM invention, s.r.o. 1 210 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 19 37 597 EUR
HENRYSO, s.r.o. 1 348 EUR
BAL SLOVAKIA, s.r.o. 1 1 990 EUR
LUMAX, s. r. o. 1 525 EUR
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. 3 13 861 EUR
Marek Špeťko - IMEX 9 15 599 EUR
euroAT, s.r.o. 2 565 EUR
BOLUS s r.o. 2 2 086 EUR
Moonid s.r.o. 1 435 EUR
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier 19 112 402 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier 1 5 550 EUR
Mário Drahoš 1 325 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čistiace prostriedky pre potreby Národnej transfúznej služby SR Národná transfúzna služba SR 65 000 65000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 110 050 110050.0 EUR 2014 Tovary Nie 4
Čistiace a hygienické prostriedky pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 206 999 206999.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace a osobné hygienické prostriedky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 82 464 82464.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 23 000 23000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a hygienických potrieb Záchranná zdravotná služba Bratislava 125 000 125000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 9 890 9890.0 EUR 2012 Tovary Áno 2
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 270 000 270000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Hygienické a čistiace prostriedky pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 37 360 37360.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 40 755 40755.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 51 133 51133.0 EUR 2012 Tovary Áno 2
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 178 9178.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 33 447 33447.0 EUR 2012 Tovary Áno 2
Hygienické a čistiace prostriedky pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 800 000 800000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 3 234 3234.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 36 012 36012.0 EUR 2012 Tovary Áno 2
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 33 953 33953.0 EUR 2012 Tovary Áno 2
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 24 568 24568.0 EUR 2012 Tovary Áno 2
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 43 983 43983.0 EUR 2012 Tovary Áno 2
Čistiace prostriedky používané pri opravách železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 64 172 64172.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 34 420 34420.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 862 9862.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 781 19781.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 62 743 62743.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 26 26.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 133 21133.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 226 19226.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 489 16489.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 599 17599.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 387 23387.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 281 715 1281715.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 74 061 74061.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 556 14556.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 61 360 61360.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Čistiace potreby alebo ekvivalent Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Senec 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 680 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky do umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 341 1341.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 877 1877.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 090 1090.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Základná škola 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 23 500 23500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta 730 730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a upratovacie prostriedky Nemocnica Poprad a. s. 9 999 9999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie ZŠ Základná škola J. A. Komenského Revúca 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky, prostriedky a pomôcky 2. tranža Slovenská konsolidačná, a.s. 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 548 547.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 104 104.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1 175 1175.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky do umývačky laboratórneho skla Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 812 1812.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 630 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 201 5200.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 1 030 1030.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky, toaletný papier Knižnica pre mládež mesta Košice 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov a papierových hygienických výrobkov. Mesto Sládkovičovo 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb 5 890 5890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace výrobky Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 6 273 6272.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 423 1423.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola 760 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Zákamenné 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky. Katolícka univerzita v Ružomberku 708 708.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 6 252 6252.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 168 168.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Senec 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 884 4884.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Slovenské národné múzeum 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky. Katolícka univerzita v Ružomberku 537 536.77 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 999 2999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup drogistického materiálu Generálna prokuratúra SR 3 240 3240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 174 5174.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent Mesto Senica 2 289 2289.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a pracie prostriedky, predmety osobnej starostlivosti, metly kefy a iné predmety Stredná odborná škola služieb a lesníctva 5 784 5784.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky s vysokým obsahom rozpúšťadiel vhodné len do špeciálnych zariadení Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 507 11507.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a leštiace prostriedky Technická univerzita v Košiciach 7 284 7284.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienicke prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 065 1065.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Senec 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 29 000 29000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 289 288.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 1 356 1356.07 EUR 2016 Tovary Nie 1
hygienické a čistiace potreby Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 370 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 6 252 6252.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 430 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 730 730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
drogistický tovar Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 500 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a leštiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 16 000 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 1 164 1163.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 165 164.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autochémie, čistiace prostriedky a tmely používané pri oprave automobilov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 3 528 3527.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 411 1411.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a odvápňovacie prostriedky do kávovaru NIVONA 767 Technická univerzita v Košiciach 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky do umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 105 1104.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 354 1354.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Základná škola 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Hlavné mesto SR Bratislava 11 461 11461.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich potrieb Trenčiansky samosprávny kraj 4 904 4904.23 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Spišská katolícka charita 233 232.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
hygienické prostriedky Stredná umelecká škola v Trenčíne 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - AVE 4 330 4330.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autochémie, čistiace prostriedky a tmely používané pri oprave automobilov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 12 337 12337.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 18 500 18500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie, tolaletný papier pre školskú kuchyňu pri ZŠ Základná škola J. A. Komenského Revúca 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné a hygienické prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 8 235 8235.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 19 983 19983.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky, toaletný papier, hygiennické potreby. Viacúčelové zariadenie pre seniorov EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky, drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - LÚČ 8 140 8140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Národný onkologický ústav 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a spotrebný materiál Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (3). Katolícka univerzita v Ružomberku 770 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky a potreby na čistenie a upratovanie Základná škola 890 890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedok na denné stieranie podlahy UNIVERZITA J. SELYEHO 175 174.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (3). Katolícka univerzita v Ružomberku 770 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 015 1015.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 515 515.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky. Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky, pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 946 946.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 1 083 1083.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta 475 475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 590 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace výrobky Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 2 306 2305.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 662 2662.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 758 4758.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 635 635.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a spotrebný materiál Školský internát Medická 2, Košice 11 100 11100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 800 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (4). Katolícka univerzita v Ružomberku 1 069 1069.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 1 166 1166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 06/2016 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (5). Katolícka univerzita v Ružomberku 353 353.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 2 491 2490.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
hygienické potreby a čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 980 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (VI). Katolícka univerzita v Ružomberku 917 916.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby alebo ekvivalent Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 20 821 20820.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 793 3793.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 2 994 2994.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 2 373 2372.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 370 1370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky s technológiou dávkovania Technická univerzita v Košiciach 66 315 66315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a potreby na upratovanie Technická univerzita v Košiciach 3 900 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 255 255.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prípravky a výrobky na upratovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 77 150 77150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 2 585 2584.57 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 920 2920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 507 1506.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 28 915 28914.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 30 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 4 126 4126.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 835 835.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 158 158.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 115 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 388 3388.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 252 1252.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 211 2210.57 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 2 086 2086.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 687 4686.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pomôcky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 346 1345.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 583 583.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 651 651.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiastiace prostriedky Národný onkologický ústav 276 276.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb 5 320 5319.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Základná škola 1 450 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 210 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky/kuchyňa Národný onkologický ústav 3 100 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 685 685.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 65 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (ru). Katolícka univerzita v Ružomberku 839 839.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 412 412.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 31 566 31565.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 13 617 13616.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 2 104 2103.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky. Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky s vysokým obsahom rozpúšťadiel vhodné len do špeciálnych zariadení Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 30 000 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby REGINA - Domov sociálnych služieb 16 065 16065.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (TZ). Katolícka univerzita v Ružomberku 849 848.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 800 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (uc). Katolícka univerzita v Ružomberku 409 409.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky, toaletný papier, hygiennické potreby. Stredná odborná škola obchodu a služieb 8 019 8018.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 150 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov a drogistického tovaru Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 568 568.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 2 250 2250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1 478 1477.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 510 510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka komunálnych čistiacich prostriedkov Psychiatrická nemocnica 11 538 11537.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Spojená škola 713 713.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent S.O.S. n.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent Atrium n.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 415 414.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 1 185 1184.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky Stredná odborná škola sklárska 620 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 1 280 1280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 660 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola Rozmarínová ul. 1, Komárno 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie (PO) Katolícka univerzita v Ružomberku 416 416.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 860 859.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Základná škola 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a upratovacie prostriedky a potreby pre upratovanie v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 18 500 18500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16 122 16122.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 8 115 8115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 313 2313.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a upratovacie prostriedky Nemocnica Poprad a. s. 6 100 6100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 536 2535.71 EUR 2017 Tovary Nie 1
tepovací prostriedok do tepovača Kärcher Slovenské národné múzeum 135 135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 3 281 3281.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 315 315.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Službyt Nitra, s.r.o. 19 102 19102.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 650 2650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Službyt Nitra, s.r.o. 19 102 19102.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 922 922.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1 775 1775.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 4 996 4996.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 176 176.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov (msu) alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 2 920 2920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky, prachovky, handry na čistenie Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 833 833.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 222 2222.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 4 800 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekutý kyslý čistiaci prostriedok na hrdzu a vodný kameň Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 115 115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prostriedky a potreby na čistenie a upratovanie Základná škola 860 860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 2 124 2123.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 19 500 19500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Štátna školská inšpekcia 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Spojená škola 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 460 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 930 2930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 21 000 21000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 171 171.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 130 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostrieky a spotrebný materiál Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 980 980.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1 130 1129.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 4 980 4980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Trnava 11 040 11040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 550 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 6 893 6892.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 3 101 3101.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 193 193.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národný ústav celoživotného vzdelávania 370 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 18 000 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 117 116.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 050 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky, výrobky na upratovanie Petržalský domov seniorov 19 166 19166.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a pracie prostriedky, predmety osobnej starostlivosti, metly kefy a iné predmety Stredná odborná škola služieb a lesníctva 6 934 6934.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a hygienických potrieb Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 18 666 18666.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 170 6170.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálny upratovací a servisný pochrómovaný vozík na kolieskach Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 406 406.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace výrobky Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 4 981 4981.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Zákamenné 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Domov seniorov ARCHA 4 800 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky a doplnkový sortiment Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 39 804 39804.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 775 775.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčiansky samosprávny kraj 4 480 4480.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 18 721 18720.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál - cvičný Centrum sociálnych služieb - Juh 13 691 13690.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Levice 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Hvozdnica 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 466 466.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1 621 1620.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 7 409 7409.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 999 2999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky, drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - LÚČ 6 863 6863.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 17 000 17000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 54 497 54497.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 700 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 418 418.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a pomôcky Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 820 820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 704 704.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 2 180 2180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické prostriedky a zdravotnícke potreby Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické prostriedky a zdravotnícke potreby Spišská katolícka charita 506 505.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 29 000 29000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Základná škola 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - AVE 4 200 4199.77 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 23 222 23222.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 2 110 2110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent pre MŚ Obec Čachtice 380 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 570 3570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 161 161.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci prostriedok a neutralizačný prostriedok do umývačky laboratórneho skla. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 135 135.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1 264 1264.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodný filter DeLonghi DLS C002 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 118 118.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na hĺbkové čistenie bazénov Národný onkologický ústav 930 930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 4 800 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické prostriedky a zdravotnícke potreby Spišská katolícka charita 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedkyČistiace prostriekdy-školská jedáleň Stredná priemyselná škola 2 102 2101.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov, plastové taniere, príbory na jednorázové použitie Mesto Nové Zámky 1 033 1033.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent Mesto Trnava 19 797 19797.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 2 729 2728.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 2 610 2610.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 140 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národný ústav celoživotného vzdelávania 190 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace prostriedky, toaletný papier, papierové servítky alebo ekvivalent Spojená škola 2 650 2650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prípravky a výrobky na upratovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 71 942 71942.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 560 559.62 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - AVE 4 200 4199.77 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Športové gymnázium 11 624 11624.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 600 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 150 1150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 41 624 41624.21 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci prostriedok Slovenské národné múzeum 80 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 293 1293.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Spojená škola 1 370 1370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Slovenské národné divadlo 2 736 2736.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 2 121 2121.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické výrobky. Domov MÁRIE 8 977 8977.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 25.9.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 4 208 4207.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 280 3280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 430 2430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov a drogistického tovaru pre potreby ústredia, pobočiek a SLaPA pracovísk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 24 000 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 4 291 4291.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 505 1505.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Športové gymnázium 4 382 4382.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 135 3134.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 550 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Spišská katolícka charita 370 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky Stredná odborná škola sklárska 520 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo kávovaru Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 41 40.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 7 219 7219.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Štiavnik 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národný ústav celoživotného vzdelávania 70 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a upratovacie prostriedky Nemocnica Poprad a. s. 13 500 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 722 721.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 680 680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - LÚČ 6 855 6855.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 900 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mop kapsový MASTERCLIP (alebo ekvivalent) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 202 202.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Slovenská správa ciest 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 826 2826.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 380 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky, obyčajný toaletný papier, hygienické potreby. Stredná odborná škola obchodu a služieb 8 469 8469.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 453 453.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 2 300 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 4 349 4349.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - LÚČ 6 855 6855.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov, plastové taniere, poháre, príbory na jednorázové použitie Mesto Nové Zámky 7 000 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 3 540 3540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 395 395.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 3 600 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 270 1270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 570 570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 360 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 17.1.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 480 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace výrobky Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 7 138 7138.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 3 135 3135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 160 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 330 2330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývacie tablety Detabinox alebo ekvivalent pre konvektomaty Inoxtrend Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 339 339.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické prostriedky a zdravotnícke potreby Spišská katolícka charita 1 050 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 1 150 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a pracie prostriedky, predmety osobnej starostlivosti, Stredná odborná škola služieb a lesníctva 3 970 3970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 290 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčiansky samosprávny kraj 4 406 4405.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Akadémia Policajného zboru v Bratislave 6 500 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 21 900 21900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci, dezinfekčný prostriedok a oplachovací prostriedok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 649 7648.86 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 666 2666.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a dezinfekčný prostriedok, oplachovací prostriedok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 12 452 12451.55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Obec Valaliky 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mop kapsový MASTERCLIP (alebo ekvivalent) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 536 535.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-kuchyňa Národný onkologický ústav 3 232 3232.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 2 600 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 21 000 21000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 700 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci, dezinfekčný prostriedok a oplachovací prostriedok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 649 7648.86 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 2 234 2233.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 12.4.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky a doplnkový sortiment Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 29 982 29982.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 1 094 1094.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 2 410 2410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odvápňovače, filtre a čističe pre kávovary Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 952 2952.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 700 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky, prípravky a potreby na upratovanie Petržalský domov seniorov 19 476 19475.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 680 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Technická univerzita v Košiciach 6 000 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 3 382 3382.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 4 950 4950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné rukavice Slovenské národné múzeum 346 346.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 3 200 3199.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - AVE 4 950 4949.59 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 234 234.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 324 324.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 4 200 4200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 135 135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-čistiace výrobky Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 830 4830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na hĺbkové čistenie bazénov Národný onkologický ústav 1 157 1157.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 6 486 6486.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 602 601.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace potreby Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 32 415 32415.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 538 6537.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 074 3074.43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 2 460 2460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci materiál, hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné rukavice Slovenské národné múzeum 380 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 575 2575.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-kuchyňa Národný onkologický ústav 4 602 4602.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prípravky a výrobky na upratovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 70 320 70320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 440 1440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 360 1360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Športové gymnázium 11 038 11038.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 803 803.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 1 078 1078.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 2 193 2193.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 800 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - LÚČ 6 853 6853.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 175 175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 700 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 39 917 39917.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 346 346.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
desikant s prídavkom indikačnej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 263 263.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a spotrebný materiál Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 4 500 4500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo kávovaru Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 105 105.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a upratovacie prostriedky Nemocnica Poprad a. s. 14 598 14598.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 450 1450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky Stredná odborná škola sklárska 520 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 9 064 9064.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 1 950 1950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 1 847 1847.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-kuchyňa Národný onkologický ústav 4 800 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set príslušenstva – na údržbu kávovarov/espresso kávovarov Saeco Intelia a Philips Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Nové Zámky 8 500 8500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a osobné hygienické prostriedky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 108 947 108947.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 206 163 206163.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 420 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 62 000 62000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 780 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 450 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 839 839.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 950 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Univerzita Komenského v Bratislave 6 900 6900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 548 7547.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 800 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 310 310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Varhaňovce 1 100 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 2 116 2115.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 494 2494.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci, dezinfekčný prostriedok a oplachovací prostriedok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 13 419 13418.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a dezinfekčný prostriedok, oplachovací prostriedok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16 044 16043.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 318 3317.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčiansky samosprávny kraj 6 158 6157.71 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-vodný filter, odvápňovač kávovaru Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 158 158.47 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky a pomôcky Základná škola 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská správa ciest 170 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 4 240 4240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 32 563 32562.89 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 980 980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-kuchyňa Národný onkologický ústav 12 840 12840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálne prostriedky, doplnkový sortiment , dezinfekcie a upratovacie pomôcky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 29 795 29794.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 353 353.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 6 110 6110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Dolné Kočkovce 580 580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky pre UK Univerzita Komenského v Bratislave 258 899 258899.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 300 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 3 364 3364.27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Štiavnik 3 050 3050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 150 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 75 75.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 3 295 3294.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Slovenská národná knižnica 81 000 81000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 28 500 28500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 46 389 46389.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 98 894 98894.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120 760 120760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup priemyselných utierok z netkanej textílie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 368 1368.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 4 950 4950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 240 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 900 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 771 770.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 4 000 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 157 157.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 311 311.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky, hygienické výrobky, kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 3 338 3338.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 838 1838.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 2 224 2224.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 1 720 1720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 140 1140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 1 800 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 210 210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 980 980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 190 190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace potreby Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 61 725 61725.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo ku kávovaru Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 220 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 3 595 3594.6 EUR 2019 Tovary Áno 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 660 660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 157 157.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 300 4300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 267 266.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 650 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 890 890.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 200 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 009 7009.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Štiavnik 2 700 2700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-kuchyňa Národný onkologický ústav 12 840 12840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 240 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 60 000 60000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Nové Zámky 11 584 11584.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
ČISTIACE PROSTRIEDKY Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 100 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 900 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 6 322 6322.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 2 800 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 3 581 3580.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 520 520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 19 000 19000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 780 780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Varhaňovce 1 400 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 3 070 3070.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 2 200 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a dezinfekčný prostriedok, oplachovací prostriedok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 24 848 24847.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 196 488 196488.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné a dezinfekčné prostriedky Mestský podnik služieb 18 250 18250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 360 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky dezinfekcie a doplnkový sortiment Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 29 607 29607.2 EUR 2020 Tovary Áno 1
Čistiace potreby Trenčiansky samosprávny kraj 6 589 6589.26 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Lučenec 630 630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky-komplet Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 5 500 5500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 500 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 100 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 400 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 650 1650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a upratovacie prostriedky Nemocnica Poprad a. s. 13 391 13390.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 4 384 4384.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 533 6533.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiaci materiál Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 10 120 10120.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 320 320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 451 48451.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, Čistiace prostriedky-ŠJ Stredná priemyselná škola 3 524 3523.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 250 1250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-kuchyňa Národný onkologický ústav 9 930 9930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 41 186 41185.61 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Slovenské národné divadlo 1 730 1730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 810 1810.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 2 557 2557.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Upratovacie služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 74 000 74000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Čistiace potreby Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 3 915 3915.18 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 2 200 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 300 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 160 092 160092.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 796 5796.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 1 580 1580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 700 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Dolné Kočkovce 580 580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 800 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 320 320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 83 992 83991.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné zákazky Centrum sociálnych služieb - AVE 3 165 3164.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav pamäti národa 2 800 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 358 358.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné a dezinfekčné prostriedky Mesto Pezinok 6 300 6300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 520 520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 2 600 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 800 5800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Štiavnik 4 300 4300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a potreby Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 9 026 9026.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Základná škola 2 700 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 24 160 24160.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 800 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a hygienické prostriedky Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 386 905 386905.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Čistiace prostriedky a hygienické potreby OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 50 000 50000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-kuchyňa Národný onkologický ústav 9 930 9930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 100 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 135 609 135609.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby - DNS Mesto Trnava 2 315 2315.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby - DNS Mesto Trnava 474 474.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby - DNS Mesto Trnava 4 972 4972.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby - DNS Mesto Trnava 4 563 4563.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby - DNS Mesto Trnava 5 550 5550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby - DNS Mesto Trnava 486 486.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby - DNS Mesto Trnava 4 678 4678.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 850 14850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby - DNS Mesto Trnava 2 980 2980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prípravky a výrobky na upratovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 58 920 58920.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 100 1100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 300 1300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 000 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 330 330.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 650 650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 630 630.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dávkovač dezinfekcie a náplň Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 534 533.75 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 45 821 45821.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby - DNS Mesto Trnava 112 495 112495.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000 5000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 1 980 1980.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 100 1100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 2 916 2916.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčiansky samosprávny kraj 8 144 8144.04 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Divadlo Nová scéna 500 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 650 650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Profesionálne prostriedky, doplnkový sortiment , dezinfekcie a upratovacie pomôcky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 38 247 38247.09 EUR 2021 Tovary Áno 1
Čistiace a osobné hygienické prostriedky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 146 600 146600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace prostriedky Fakultná nemocnica Nitra 4 550 4550.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stojan s bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 750 750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiaci materiál Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 12 045 12044.78 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 2 015 2014.97 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 2 340 2340.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Štiavnik 4 700 4700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Štiavnik 1 500 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske 7 199 7198.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Divadlo Nová scéna 750 750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 870 870.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 650 1650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich a upratovacích prostriedkov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 23 659 23658.97 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický spotrebný materiál Národný onkologický ústav 12 049 12049.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 390 390.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 103 102.72 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky-komplet Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 4 000 4000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 900 900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 300 300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 650 650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 4 437 4437.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-kuchyňa Národný onkologický ústav 9 930 9930.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - AVE 4 637 4636.96 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 291 19291.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky a predmety Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 23 883 23882.75 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 698 698.48 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 13 000 13000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby (Predmety osobnej starostlivosti) Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 7 551 7551.36 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 430 430.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby - DNS Mesto Trnava 9 421 9421.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Hygienické a čistiace potreby Krajská prokuratúra 12 000 12000.0 EUR 15. Február 2021 18. Február 2021 Neuvedené 2021-02-15 00:00:00 UTC 2021-02-18 09:00:00 UTC
Hygienické a čistiace prostriedky 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 1 634 350 1634350.0 EUR 12. Apríl 2021 12. Máj 2021 Nie 2021-04-12 00:00:00 UTC 2021-05-12 10:00:00 UTC
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica Nitra 20 912 20912.0 EUR 5. November 2021 22. November 2021 Neuvedené 2021-11-05 00:00:00 UTC 2021-11-22 10:00:00 UTC
Čistiace a hygienické potreby - 1/2020 Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 2 059 2058.99 EUR 13. December 2019 8. Január 2020 Neuvedené 2019-12-13 00:00:00 UTC 2020-01-08 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×