CPV kód

30125100-2

Tonerové náplne

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50 9 819 840 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 2 24 400 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 9 124 778 EUR
Mesto Revúca 2 8 573 EUR
Slovenská správa ciest 1 427 500 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 6 301 366 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 3 14 263 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2 17 187 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 14 997 518 EUR
Mesto Prešov 4 13 101 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 22 351 413 EUR
Mesto Žilina 1 0 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 51 232 355 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 3 47 917 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 15 315 870 EUR
Žilinský samosprávny kraj 6 353 874 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 6 85 753 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 227 767 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 688 870 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 3 530 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 7 15 450 EUR
Mesto Trnava 4 3 970 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 240 115 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 21 2 095 258 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 538 541 122 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 15 990 EUR
Prešovský samosprávny kraj 14 20 779 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 11 254 421 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 32 225 604 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 4 301 541 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 52 919 EUR
Mesto Martin 7 116 688 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 76 81 906 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 129 751 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 69 350 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 13 3 955 EUR
Trnavský samosprávny kraj 8 105 866 EUR
Slovak Business Agency 2 63 989 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 190 333 EUR
Národná transfúzna služba SR 9 384 596 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 149 499 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 7 1 034 914 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 9 27 295 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 8 43 025 EUR
Mesto Medzilaborce 3 5 656 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 3 44 441 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 7 1 744 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 15 101 534 EUR
Mesto Prievidza 18 65 340 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 23 422 336 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 36 146 515 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 168 394 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 106 171 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 14 521 704 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 9 35 004 EUR
Generálna prokuratúra SR 15 99 457 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 6 81 039 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 1 541 970 EUR
HOREZZA, a.s. 16 2 576 EUR
Mesto Piešťany 8 28 028 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 3 14 608 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 11 21 853 EUR
Dopravný úrad 3 50 021 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 31 417 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 10 23 534 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 3 074 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 19 33 366 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 15 154 631 EUR
Mesto Komárno 1 182 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 83 766 999 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 5 28 899 EUR
Krajský súd v Košiciach 1 0 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 710 423 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 5 550 542 EUR
Domov pri kríži 1 4 656 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 4 239 877 EUR
Okresný súd Nitra 13 26 830 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 315 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 255 416 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 18 70 778 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 32 191 375 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 18 93 586 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 9 760 032 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 103 142 528 EUR
Slovenská národná knižnica 4 237 358 EUR
Mesto Košice 10 266 044 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 9 1 974 083 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 56 667 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 173 001 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 10 130 947 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6 287 956 EUR
Mesto Senica 12 21 292 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 14 8 121 113 EUR
Obec Zuberec 2 665 EUR
Mesto Nové Zámky 3 2 189 EUR
Slovenská filharmónia 1 24 000 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 10 167 783 EUR
Slovenské národné múzeum 18 4 193 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 1 0 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 150 400 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 67 26 374 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 2 802 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 7 6 460 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 43 250 EUR
Mesto Trebišov 8 9 321 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 61 260 401 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 13 171 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 3 156 402 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 3 21 122 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 100 000 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 7 6 125 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 71 214 739 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 202 000 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 4 36 709 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 6 5 785 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 844 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 128 654 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 2 967 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 7 65 785 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 17 5 437 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 31 125 054 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 11 39 694 EUR
Záchranná služba 7 94 566 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 116 600 EUR
"CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 1 230 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 2 8 187 EUR
Kancelária prezidenta SR 12 66 408 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 63 23 171 337 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 19 27 548 EUR
Mesto Trenčín 1 21 501 EUR
Slovenské národné divadlo 5 220 692 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 2 225 EUR
Obec Štrba 2 3 541 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 4 65 332 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 6 84 465 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 6 281 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 2 171 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 3 1 612 EUR
Krajská prokuratúra 17 99 091 EUR
Krajský súd 10 62 821 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 4 201 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 230 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 4 138 804 EUR
Okresný súd Spišská Nová Ves 1 0 EUR
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 1 2 872 EUR
Mesto Stará Turá 22 10 487 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 5 13 833 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 90 402 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 21 12 050 EUR
BIOMASA, združenie právnických osôb 1 2 226 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 22 9 872 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 6 269 307 EUR
Spišská katolícka charita 16 3 061 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 5 650 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 3 29 878 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 10 2 802 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 92 222 287 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 115 292 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 9 2 747 983 EUR
Okresný súd Topoľčany 15 8 434 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 157 297 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 6 524 EUR
Národný bezpečnostný úrad 7 105 092 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 1 3 999 EUR
Ústav anorganickej chémie SAV 2 10 041 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 4 19 611 EUR
Krajská prokuratúra 21 40 453 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 4 440 280 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 2 45 255 EUR
Okresný súd Skalica 1 1 341 EUR
Mestská časť Košice - Západ 2 1 899 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 2 8 324 EUR
Krajský súd v Nitre 19 14 841 EUR
Ústav polymérov SAV 23 8 920 EUR
Krajská prokuratúra 1 1 233 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 7 27 219 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 742 EUR
Národný onkologický ústav 127 493 524 EUR
Mesto Lučenec 7 3 432 EUR
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 2 4 162 EUR
Mesto Zlaté Moravce 12 28 507 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 5 19 433 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 1 2 287 EUR
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 1 1 025 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 4 12 996 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 5 221 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 3 19 320 EUR
Ústav zoológie SAV 13 4 537 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 5 4 504 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 1 1 267 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 4 648 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 6 250 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 45 34 541 EUR
Archeologický ústav SAV 1 5 074 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 0 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 69 265 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10 30 099 EUR
Štátna opera 11 34 011 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 710 EUR
Obec Pribeta 6 1 688 EUR
Obec Prašice 4 407 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 13 15 959 EUR
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 2 71 EUR
Obec Zákamenné 2 68 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 19 16 409 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 0 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 4 9 677 EUR
Slovenská pošta, a.s. 17 4 608 484 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 6 14 601 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 3 92 125 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5 20 361 EUR
Výskumná agentúra 1 14 042 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 20 15 255 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 449 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 10 1 969 EUR
CEIT a.s. 3 771 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 3 152 754 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 3 75 599 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 11 14 673 EUR
Obec Topoľníky 2 2 033 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 1 360 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 3 1 727 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 8 250 EUR
Stredná odborná škola 1 462 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 14 9 113 EUR
Obchodná akadémia 3 64 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 6 17 628 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 2 833 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 4 73 362 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 5 574 EUR
Environmentálny fond 8 317 EUR
Základná škola 6 4 926 EUR
Hlavný banský úrad 1 81 EUR
Spojená škola 3 1 783 EUR
Základná škola Šrobárova 2 2 879 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 3 7 092 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 506 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 15 21 248 EUR
Ústav merania SAV 24 3 990 EUR
Okresný súd Bratislava II 14 24 715 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 2 186 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 29 5 737 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 6 364 EUR
Obec Ivanka pri Nitre 1 21 EUR
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 1 0 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 10 15 433 EUR
"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 1 0 EUR
Okresný súd Prešov 2 3 820 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 18 2 492 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 8 2 548 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 48 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 17 8 730 EUR
Okresný súd Humenné 5 4 233 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 200 EUR
Okresný súd Bratislava V 12 12 903 EUR
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 58 6 239 EUR
Okresný súd Vranov nad Topľou 1 1 163 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 2 6 189 EUR
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 2 11 783 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 1 0 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 3 637 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 2 333 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 40 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 12 11 893 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 8 2 952 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 3 783 EUR
Krajský súd v Prešove 5 11 076 EUR
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 2 1 642 EUR
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 3 3 670 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 4 7 740 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 4 24 734 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 1 892 EUR
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 7 4 589 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 2 1 325 EUR
Bella Sk s.r.o. 1 390 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 3 1 726 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 2 1 903 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 1 2 910 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 16 EUR
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 3 766 EUR
FOSUMI, s.r.o. 1 5 300 EUR
Okresný súd Prievidza 1 4 185 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 4 1 582 EUR
Ústav pamäti národa 2 406 EUR
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 1 1 164 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 2 721 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 5 8 673 EUR
Centrum sociálnych služieb EDEN 2 5 723 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 3 6 996 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 4 8 154 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 5 9 746 EUR
Ekonomický ústav SAV 2 2 180 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 4 5 067 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 2 5 756 EUR
Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 1 1 167 EUR
Základná škola 1 6 115 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 2 215 EUR
Úrad vládneho auditu 3 21 949 EUR
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom 1 1 000 EUR
Krajské centrum voľného času v Trenčíne 3 1 692 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 4 11 999 EUR
Stredisko sociálnych služieb Petržalka 3 9 366 EUR
Stredná odborná škola 5 3 899 EUR
Gymnázium Milana Rúfusa 2 1 542 EUR
Liptovské múzeum v Ružomberku 1 0 EUR
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 7 5 541 EUR
Okresný súd Trnava 9 44 216 EUR
Školský internát 1 1 207 EUR
Stredná odborná škola 3 17 278 EUR
Spojená škola 3 2 790 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 5 5 305 EUR
Špecializovaný trestný súd 6 15 247 EUR
Stredná zdravotnícka škola 4 9 703 EUR
Centrum právnej pomoci 2 5 040 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 4 82 990 EUR
Spojená škola 1 338 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 972 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 1 1 192 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 111 418 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 3 937 EUR
Úrad vládneho auditu 2 15 879 EUR
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 2 4 398 EUR
METRO Bratislava a.s. 1 1 255 EUR
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 1 6 369 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 2 848 EUR
Tribiano s. r. o. 1 779 EUR
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske 1 1 563 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 5 016 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 1 3 583 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
AXON PRO, s.r.o. 1 31 417 EUR
DATALAN, a.s. 10 5 795 544 EUR
AutoCont SK a.s. 4 134 365 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 4 4 042 EUR
F.A.T., s.r.o. 1 2 765 EUR
Synergon, s.r.o. 1 8 330 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1 833 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 537 1 717 381 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 4 85 953 EUR
TopPrint s.r.o. 8 4 575 EUR
TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s. r. o., organizačná zložka 1 474 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 3 343 631 EUR
Impromat-Slov spol. s r.o. 5 10 270 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 12 083 EUR
CINEMA+ spol. s r.o. 39 1 636 925 EUR
PC SEMA, s.r.o. 165 3 943 878 EUR
Datacomp s.r.o. 1 254 EUR
Ing. Peter Švec - ATIS 9 5 771 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 6 115 120 EUR
Euro Media Košice, s.r.o. 161 1 112 750 EUR
elfa, s.r.o. 4 1 549 303 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 997 11 135 414 EUR
Rempo s.r.o. 17 4 608 484 EUR
TREND SLOVAKIA, s.r.o. 3 105 270 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 444 2 699 654 EUR
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 1 14 269 EUR
ELMONT COPY, s.r.o. 1 201 000 EUR
CBC Slovakia s.r.o. 2 1 086 EUR
DISKUS, s.r.o. 1 542 EUR
ITSK, s.r.o. 16 7 079 EUR
P E R G A M O N spol. s r.o. 128 50 549 269 EUR
ŠTOR CAD Computers s.r.o. 1 70 000 EUR
Ing. Peter Chalupecký - SystemHouse 1 165 EUR
A S C spol. s r.o. 2 10 581 EUR
DD21 s.r.o. 193 600 718 EUR
PRINTO s.r.o. 1 168 394 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 12 793 052 EUR
Activa Slovakia s.r.o. 1 265 388 EUR
TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. 2 15 990 EUR
LUX - KOŠICE, s.r.o. 1 148 EUR
PAPERA s.r.o. 4 359 486 EUR
Z+M servis, spol. s r. o. 22 5 455 499 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 13 30 623 EUR
Z+M servis spol. s r. o. 22 4 312 628 EUR
TIMI-INTO s.r.o. 2 70 784 EUR
ARNET, s.r.o. 3 6 304 EUR
Next Team, s.r.o. 1 13 333 EUR
XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 2 16 575 EUR
SPOJNET s. r. o. 9 2 747 983 EUR
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. 20 35 443 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 2 349 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 2 8 186 EUR
nanoTECH s.r.o. 20 23 230 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 1 40 EUR
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 4 2 601 EUR
Viliam Štafurik - RENTON 9 1 754 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 21 199 023 EUR
TOWDY s. r. o. 128 298 898 EUR
Giga Trade s.r.o 5 28 173 EUR
H a S Nitra, spol. s r. o. 3 1 613 EUR
One Print s.r.o. 10 8 970 EUR
MAGNUS COMPANY, s.r.o. 1 3 530 EUR
IKARO s.r.o. 8 36 865 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 0 EUR
STAV mix, s. r. o. 1 723 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 145 EUR
LLOYD & PARTNERS, s.r.o. 1 175 EUR
Doman Servis s. r. o. 4 1 230 EUR
EKO TONER s.r.o. 15 6 324 EUR
Ing.Jaroslav Kmeť - TONER 7 5 909 EUR
EM Laser s.r.o. 1 227 EUR
MIP, s.r.o. 15 199 942 EUR
SERVISUJEM, s. r. o. 1 537 EUR
REFICIER JTL, s.r.o. 2 9 663 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 4 7 399 EUR
WAY-COPY SK, s.r.o. 11 11 177 EUR
Peter Lenarčič - LK didzajn 1 101 EUR
PROLINK, s.r.o. 4 16 705 EUR
PAKE, spol. s r.o. 9 22 439 EUR
DATAROOM s.r.o. 16 78 732 EUR
Quatro print, spol. s r.o. 7 11 644 EUR
Prodata plus, s.r.o. 3 10 996 EUR
TOP SERVIS IT a.s. 2 3 181 EUR
VOVA s.r.o. 2 2 221 EUR
BLARO, s.r.o. 1 815 EUR
MIP TN, s.r.o. 1 5 688 EUR
Alfa office, s r.o. 1 875 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 14 11 858 EUR
RENTON SK s.r.o. 41 17 616 EUR
Magic Print s.r.o. 1 1 250 EUR
R-DAS Trade, s.r.o. 9 24 930 EUR
Ing. František Javorík 1 579 EUR
Ing. Marian Kopecký - AKM 5 1 824 EUR
TRIPSY s.r.o. 3 158 EUR
GRAND-MS, s.r.o. 2 4 094 EUR
EUROtoner, s.r.o. 8 100 234 EUR
Tribiano s. r. o. 1 2 150 EUR
Andrej Holka 2 16 200 EUR
LEXUM, s.r.o. 4 768 EUR
GIGABIT, s.r.o. 1 249 EUR
Effective management SK, s.r.o. 1 2 575 EUR
flex-it, s.r.o. 1 7 428 EUR
HENRYSO, s.r.o. 3 23 028 EUR
Martina Tarnóczyová - COMPANT 4 3 095 EUR
MCN s.r.o. 1 65 EUR
Setop, s.r.o. 1 1 892 EUR
R-COMP, s.r.o. 1 151 EUR
Future Technologies, a.s. 2 2 049 EUR
Ján Meliško - MeliTech 1 296 EUR
Pavel Scholtz 1 3 599 EUR
DAMEDIS, s.r.o. 28 81 740 EUR
abiX s.r.o. 1 3 166 EUR
GRAFID, s.r.o. 5 5 061 EUR
X logistics, s.r.o. 3 7 813 EUR
KASON, s.r.o. 1 11 EUR
Lumatix, s.r.o. 1 85 EUR
LiBi s.r.o. 1 733 EUR
BACKBONE, s.r.o. 1 4 870 EUR
HS technology s.r.o. 2 14 297 EUR
Top Tonery Slovakia s.r.o. 1 2 167 EUR
WAD DESIGN, s.r.o. 1 179 EUR
all4print, s.r.o. 9 13 298 EUR
HTONER s.r.o. 2 851 650 EUR
4 WARD-MEDIA, s. r. o. 1 1 550 EUR
ZASYS, s.r.o. 1 135 EUR
Lukáš Okkel - SLOVEX 5 12 476 EUR
smartCAD s.r.o. 1 500 EUR
Oknostudio s.r.o. 1 416 EUR
sakira, s.r.o. 1 104 EUR
Dávid Vorčák 4 2 885 EUR
SECORAMA s.r.o. 2 106 877 EUR
IGGY-TRADE s.r.o. 1 420 EUR
R-DAS, s. r. o. 3 1 026 EUR
XPS, spol. s r.o. 1 750 EUR
WorkPower activ s. r. o. 1 320 EUR
BENKOMA, s. r. o. 1 350 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tonery Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 130 130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 1 667 000 1667000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 370 370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 560 560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 640 1640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní a kopírovacích zariadení Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 22 516 22516.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a spotrebného materiálu pre multifunkčné zariadenia Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 080 4080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 600 600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 307 306.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 5 340 5340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Piešťany 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 229 228.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 276 276.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 600 5600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a pridružené služby Mesto Martin 19 999 19999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cartridge Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 990 1990.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 791 1791.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 5 100 5100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne II Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 34 246 34246.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie kancelárskych potrieb Žilinský samosprávny kraj 8 530 8530.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Optický valec Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 119 119.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Bratislava Štátny ústav pre kontrolu liečiv 611 611.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 55 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 820 820.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toner čierny Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 149 149.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Národné centrum zdravotníckych informácií 15 540 15540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
TONERY A KANCELÁRSKE POTREBY Slovenská národná knižnica 7 984 7984.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie maintenance kitov a originálnych tonerov do tlačiarní Akadémia Policajného zboru v Bratislave 42 000 42000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 144 887 144887.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Krajské centrum voľného času v Trenčíne 2 928 2928.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, náplne do tlačiarní a fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 396 2396.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál toner CRG 719 pre zariadenie Canon Okresný súd Bratislava V 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a cartridgov Slovak Business Agency 71 252 71251.81 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 480 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 9/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 218 1217.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 11 760 11760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny cartridge EPSON Genuine a toner Konica Minolta do tlačiarní: EPSON WorkForce Pro WP-4525, EPSON WorkForce Pro WF-5620, EPSON L6160, EPSON L1455, Konica Minolta DiALTA Di1611 Základná škola s materskou školou Župkov 3 400 3400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 7 650 7650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 11/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 6 700 6700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 013 1013.37 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery 2020/21 Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 7 664 7664.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - tlačiarne, kopírky Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 1 478 1478.03 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÝCH MATERIÁLOV do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 22 953 22953.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Optická jednotka - valec pre tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 212 212.29 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 431 431.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Národná transfúzna služba SR 58 695 58695.11 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner HP CB436A Black pre HP LaserJet M1120 MFP Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 14 14.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Atramentové náplne Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní, faxových prístrojov a do fotokopírovacích strojov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 29 999 29999.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Gymnázium Milana Rúfusa 2 832 2832.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 558 1558.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 651 651.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 848 1847.55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 1 280 1280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 760 1760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Topoľčany Štátny ústav pre kontrolu liečiv 66 66.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP, Canon a Konica Minolta Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 948 2948.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 305 305.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 3 535 3535.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery OKI a Sharp Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 22 002 22002.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Národný onkologický ústav 10 170 10170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 266 266.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Stredná odborná škola obchodu a služieb 4 229 4229.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní (originálne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 040 10040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 726 726.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 000 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 270 1270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny a renovovaný Fakultná nemocnica Nitra 85 894 85893.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 641 1641.21 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 319 319.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Ústav merania SAV 240 240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 22 481 22481.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 578 1577.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 16 743 16743.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Originál tonerové náplne Okresný súd Trnava 9 301 9300.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 11 747 11747.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery ,atramentové kazety- originál II/16 Národný onkologický ústav 4 220 4220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÝCH MATERIÁLOV do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 12 552 12552.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 840 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 15 000 15000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10 138 10138.0 EUR 2011 Tovary Áno 1
Originálny toner - obj. č. 3/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačová hlava na ploter Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 44 44.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 2 980 2980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Žilina Štátny ústav pre kontrolu liečiv 160 159.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 650 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne HP tonerové kazety, atramentové kazety Národný onkologický ústav 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodanie repasovaných, kompatibilných tonerov do fotokopírovacích prístrojov a tlačiarní Štátny inštitút odborného vzdelávania 13 100 13100.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 39 303 39303.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní pre Národnú transfúznu službu SR Národná transfúzna služba SR 80 000 80000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 4 950 4950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 211 2211.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP, OKI, Xerox Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 373 1373.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 708 708.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál atramentové kazety HP,OKI Národný onkologický ústav 810 810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a originálne cartridge do tlačiarní a multifunkčných zariadení IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 423 423.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 996 2996.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 670 670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 225 225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2 500 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 760 760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 600 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Katolícka univerzita v Ružomberku 334 333.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 033 1033.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do technologickej tlačiarne Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 198 198.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery – kompatibilné, nerepasované Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 85 85.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 13 728 13728.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní , originál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 352 352.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP Trenčiansky samosprávny kraj 1 702 1702.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 636 636.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka nových tonerových náplní 04/2016 Mesto Košice 15 505 15505.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Krajský súd v Banskej Bystrici 9 620 9620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych alebo kompatibilných tonerov do multifunkčných zariadení Štátny inštitút odborného vzdelávania 3 350 3350.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tonery a cartridge Mesto Revúca 6 500 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 14 788 14787.7 EUR 2016 Tovary Áno 1
Originálne a kompatibilné tonery. Stredná odborná škola 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopíriek Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 10 974 10974.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 180 000 180000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 159 296 1159296.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery domultifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 560 560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Canon i-SENSYS MF8540Cdn Ústav polymérov SAV 534 534.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 10 500 10500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 10 600 10600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250 1250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov, spotrebného materiálu pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, kopírovacie stroje a plotre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 225 960 225960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 370 1370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP - Canon Národný onkologický ústav 2 054 2054.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - kompatibilné a originálne náplne Mesto Prievidza 7 800 7800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 330 3330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 536 536.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 425 3425.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery- originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 471 471.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 527 527.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery pre tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 366 1366.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 649 1648.98 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 244 243.93 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A do tlačiarne HP 1005, 1006 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 280 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Samsung, HP a Sharp Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 500 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 92 92.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 826 825.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 442 442.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Trenčianske múzeum v Trenčíne 3 900 3900.31 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 160 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 218 543 218543.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery 9/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 600 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 41 021 41021.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 542 542.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Zvolen Štátny ústav pre kontrolu liečiv 288 288.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 780 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 111 4111.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne OKI - originál, Tonerové náplne HP LaserJet- originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 672 672.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery do Canon MF 8540 Cdn Slovenské národné múzeum 830 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-3480 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 4 218 4218.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonerové náplne - originál Centrum vedecko-technických informácií SR 4 580 4580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 212 495 212495.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 30 30.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne II. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 900 900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery, zobrazovacie valce HP a OKI Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 510 1510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 585 3585.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav anorganickej chémie SAV 4 700 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 070 1070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 8/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 330 1330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 840 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 663 663.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 20 140 20140.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 3 607 3607.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 065 4065.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 166 3165.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Košice Štátny ústav pre kontrolu liečiv 24 24.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 10 128 10128.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CE285A, Black, originál pre tlačiareň Hewlett Packard LaserJet P1102 Okresný súd Bratislava V 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 36 253 36253.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Toner do fotokopírovacieho stroja Minolta C 364e - Minolta TN 321 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 125 1125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci a Kyocera FS-C5100 DN Ústav polymérov SAV 1 216 1216.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové a atramentové kazety Ústav experimentálnej fyziky SAV 797 797.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní, kopírovacích strojov a faxov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 140 779 140779.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 38 705 38705.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka tonerov do kancelárskej a výpočtovej techniky na obdobie 1 roka Dopravný úrad 16 995 16994.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 24/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač a kopírovanie Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 838 2837.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 168 167.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 326 1326.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 008 1007.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 380 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 12 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 35 000 35000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 523 2522.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Sharp Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 140 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov a náplní do tlačiarenských zariadení. Slovenské národné divadlo 110 000 110000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Hewlett-Packard LaserJet Pro - M402, MFP M426 a tlačiareň Canon PIXMA IP 2850 Štátna opera 1 250 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 13 990 13990.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 000 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 3 700 3700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 990 1990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Národný onkologický ústav 7 950 7950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery pre tlačiareň HP Color LaserJet MFP M477fdw - originálne náplne HOREZZA, a.s. 950 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 705 704.97 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 115 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner HP CE278AD original výrobcu tlačiarne HP čierny Okresný súd Bratislava V 2 850 2850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner 6RO 1401 Magenta alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 525 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní a multifunkčných zariadení. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 108 000 108000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 04/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 910 11910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner pre tlačiareň HP 1020 Obchodná akadémia 40 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové náplne originálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 20 610 20610.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 810 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 230 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tlačiarní, faxov a fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 166 000 4166000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonerové náplne III. Katolícka univerzita v Ružomberku 1 666 1666.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 15 589 15589.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 3 450 3450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery – originál a odpadová nádobka pre tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 362 362.11 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP LJ CP2025) Ústav polymérov SAV 870 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - AVE 2 902 2901.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov Mesto Prešov 408 408.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 41 682 41682.25 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 306 306.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 10 836 10836.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Okresný súd Humenné 1 800 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 340 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 760 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových a atramentových náplní do laserových tlačiarní Regionálne cesty Bratislava a.s. 2 000 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 117 117.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 549 2549.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 274 2273.68 EUR 2021 Tovary Nie 1
Alternatívne tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie tonerov do tlačiarní, faxov a kopírovacích strojov. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 188 000 188000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 770 770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a atramentové náplne Univerzitná nemocnica Bratislava 270 000 270000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 30 647 30647.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 794 2793.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nových originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových náplní do tlačiarní Regionálne cesty Bratislava a.s. 5 500 5500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne- originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 865 865.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 680 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 625 1625.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 309 309.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 6 791 6791.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 967 14967.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580 580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laser toner -FX10 do zariadenia Canon-FAX L100 Okresný súd Bratislava V 110 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a alternatívnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery, príslušenstvo k PC Mesto Zlaté Moravce 1 990 1990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 060 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, spotrebný materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 12 979 12979.2 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon CRG-731 cyan, toner pre multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF8280Cw od výrobcu Canon Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 547 547.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery a atramentové náplne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 46 46.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 274 4274.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Originálne tonerové náplne do tlačiarne HP, tlačiarne OKI, kopírovacieho stroja SHARP Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 10 764 10764.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÝCH MATERIÁLOV do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 23 621 23621.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne nerepasovane tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 96 96.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 237 236.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Obec Pribeta 312 312.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Trnavský samosprávny kraj 114 125 114125.06 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 498 498.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II 6 200 6200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materál - Tonery pre tlačiarne LEXMARK a OKI Univerzitná nemocnica Bratislava 542 270 542270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HPCB 435 Národný onkologický ústav 1 440 1440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 54 54.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do laserových tlačiarní - originál Stredná zdravotnícka škola 3 972 3971.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Lexmark Ústav experimentálnej fyziky SAV 277 276.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 516 516.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení (originálne alebo kompatibilné/alternatívne, nie repasované ) Zariadenie pre seniorov Komárno 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 30 101 30101.09 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Národný onkologický ústav 2 670 2670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 932 3932.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 118 118.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 810 809.59 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 3 700 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 591 1591.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Originálny toner HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 65 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 583 583.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 070 1070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 590 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové kazety HP 130 Národný onkologický ústav 816 816.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Nemocnica Poprad a. s. 1 540 1540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 2 545 2545.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 155 155.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 420 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Ústav merania SAV 240 240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 900 3900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 5 425 5425.43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové náplne originálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 14 240 14240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 4 495 4494.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 159 360 159360.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov do tlačiarní Slovenský pozemkový fond 80 000 80000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní 160118 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 433 908 433908.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a alternatívne tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet a atramentových náplní a služby na správu tlačového prostredia Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 161 188 161188.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne OKI MC332 - originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 490 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do laserových tlačiarní a fotokopírovacích strojov Regionálne cesty Bratislava a.s. 7 500 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Krajský súd v Banskej Bystrici 6 900 6900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery (Canon, Brother). Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Canon pre Epson C1100 CMYK set Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 280 1279.57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie tonerov "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 7 115 7114.78 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 16 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 8 100 8100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Trnavský samosprávny kraj 3 237 3236.68 EUR 2017 Tovary Áno 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 60 000 60000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toner Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 195 194.92 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 860 860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 56 500 56500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovované tonery Špecializovaný trestný súd 1 950 1950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Školský internát 1 750 1750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonery do tlačiarní, originálne Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 730 3730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet, atramentových náplní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 109 014 109014.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 4/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Nové Zámky 820 820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov, náplní a pások. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 377 3377.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet 1300 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 42 42.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a kopírok Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 168 1167.63 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cartridge TN114 Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 60 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Katolícka univerzita v Ružomberku 567 566.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 313 312.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, náplne do tlačiarne-originál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 482 482.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery – originál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 2 413 2413.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne pre tlačiareň HP LaserJet 100 color MFP M175 alebo ekvivalent Environmentálny fond 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní pre rok 2019/2020 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 64 355 64355.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 980 1980.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Obec Topoľníky 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1 900 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP VII/2 Národný onkologický ústav 1 990 1990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 604 604.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do fotokopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 607 607.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Canon LBP 653 Cdw Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 251 251.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 165 164.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 29 100 29100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 830 3830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Spišská katolícka charita 165 165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TONERY A NÁPLNE PRE TLAČIARNE A KOPÍROVACIE STROJE Slovenská národná knižnica 41 196 41195.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery – originál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 36 35.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Yellow Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 148 148.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 408 1408.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a príslušenstvo Slovenské národné divadlo 36 000 36000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Lexmark Špecializovaný trestný súd 975 975.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21 160 21160.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Originálny toner - obj. č. 12/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 480 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a spotrebný materiál k tlačiarňam Centrum vedecko-technických informácií SR 4 440 4439.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repasované tonery a originálne tonery Okresný súd Nitra 2 700 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 743 743.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 742 742.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Repasované tonery a originálne tonery Okresný súd Nitra 6 000 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 550 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 125 125.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 283A Národný onkologický ústav 2 900 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálna valcová jednotka OKI 44968301 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 141 141.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 284 2284.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
toner HP CE278AD original výrobcu tlačiarne HP čierny Okresný súd Bratislava V 2 850 2850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások 2020 - 2024 Slovenská pošta, a.s. 2 027 023 2027023.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 6 963 6963.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery, alternatívne tonery, atramentové náplne a tlačiarne Mesto Senica 3 610 3610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Repasované tonery Okresný súd Nitra 1 350 1350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do HP LaserJet 700 color MFP M775, HP LaserJet Pro 200 color M251n, HP LaserJet P1102w, HP LaserJet 400 MFP M425 Štátna opera 8 306 8306.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Canon i-SENSYS MF8540Cdn Ústav polymérov SAV 370 370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 5 000 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery original, kancelársky papier A4, kancelárske potreby Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 9 700 9700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a náhradných dielov do tlačiarní Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 53 182 53181.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní a kopírok alebo ekvivalent Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 3 993 3993.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 735 735.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, kopírovacie stroje a plotre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 193 753 193753.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originál HP 305, 6000A Národný onkologický ústav 3 264 3264.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 138 1138.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
toner 6RO 1400 Yellow alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 282 282.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do zariadenia ploter Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 808 808.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 339 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 50 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Krajský súd v Banskej Bystrici 9 620 9620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 21 684 21684.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do laserových a atramentových tlačiarní a fotokopírovacích strojov Regionálne cesty Bratislava a.s. 6 200 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 5 967 5967.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 121 120.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 385 385.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 649 1648.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka alternatívnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 50 50.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 79 735 79735.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 144 144.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÝCH MATERIÁLOV do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 191 437 191437.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 22/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
dodanie originálnych a kompatibilných tonerov a zberných jednotiekdo do multifunkčných zariadení, Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery Mesto Trebišov 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 643 643.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 12 500 12500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská časť Košice - Západ 1 740 1740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 160 000 160000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 314 039 314039.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 825 947 2825947.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery 2 Mesto Trebišov 3 635 3635.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner do zariadenia Canon iR-1510 Ústav polymérov SAV 26 25.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2 500 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup tonerov do tlačiarní a kopírovacích zariadení Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 19 783 19783.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a cartridge do frankovacieho stroja Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 770 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 190 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP CF283X Národný onkologický ústav 4 860 4860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 725 725.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20 985 20985.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery Spojená škola 1 850 1850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 925 3925.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originálne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál I/16 Národný onkologický ústav 5 900 5900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 854 3854.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery- oreginál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 470 1469.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 282 3282.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originálne, kompatibilné Katolícka univerzita v Ružomberku 2 250 2250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do laserových tlačiarní - originál Stredná zdravotnícka škola 2 360 2360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačno - komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 492 3492.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a cartridgov Metodicko-pedagogické centrum 265 360 265360.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Tonery do tlačiarne HP LaserJet Pro MFP M428fdn Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 800 800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Záchranná služba 26 348 26348.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 264 264.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet a atramentových náplní a softvéru na správu tlačového prostredia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 86 947 86947.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner Ústav merania SAV 70 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 44 43.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner CE285A alebo ekvivalent Environmentálny fond 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 25 300 25300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9 562 9561.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 33 000 33000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 460 1460.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery, alternatívne tonery Mesto Senica 1 068 1068.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 730 730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a valcov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 285 285.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 4 500 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 71 71.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originál časti, príslušenstvo a tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 82 82.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál atramentové cartridge Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 117 117.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do atramentových a laserových tlačiarní Okresný súd Topoľčany 340 340.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 02/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 32 850 32850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodanie tonerov do laserových tlačiarní a prevzatie prázdnych tonerových kaziet a optických valcov Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 220 220.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 389 041 389041.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery CRG 718 do tlačiarne Canon LBP 7660 alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do atramentových, laserových tlačiarní a kopírovacieho stroja Okresný súd Topoľčany 1 650 1650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 25 000 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 2 800 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Obec Štrba 2 200 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNS-Spotrebný materiál pre tlačiarne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 277 807 277807.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup laserových tonerov 2016 Mesto Prešov 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 800 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 640 639.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov, valcov a odpadovej nádoby pre zariadenie Xerox 7225 Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 930 4930.01 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 380 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 153 152.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 192 192.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery 5/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 124 1124.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 843 2843.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - Q2612AD Národný onkologický ústav 2 880 2880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 811 3811.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 2 934 2934.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Mesto Stará Turá 418 418.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery CRG 718 do tlačiarne Canon LBP 7660 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál/ 131/16 Národný onkologický ústav 5 440 5440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 10 518 10517.81 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery Kancelária prezidenta SR 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 850 3850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové originálne náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 837 1837.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 326 325.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Krajské centrum voľného času v Trenčíne 2 880 2879.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 58 58.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A Národný onkologický ústav 4 320 4320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 16 771 16770.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP V/16 Národný onkologický ústav 8 430 8430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 303 303.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 679 16679.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner originálny do multifunkčného zariadenia Katolícka univerzita v Ružomberku 110 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 798 797.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Magenta Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 555 555.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 690 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 128 128.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 155 155.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Rimage Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 521 3521.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 510 510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové náplne HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 219 218.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek Canon Kancelária prezidenta SR 960 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 255 4254.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 64 64.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a príslušenstvo Slovenské národné divadlo 17 970 17970.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery OKI a CANON Ústav experimentálnej fyziky SAV 648 648.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do zariadení HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 029 766 4029766.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 410 3410.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 2 381 2381.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 25 059 25059.0 EUR 2011 Tovary Áno 1
Originálne tonery a príslušenstvo do tlačiarní Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 23 208 23208.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alternatívne tonery MLT-D116L, pre Samsung SL-M2825ND Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 105 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredisko sociálnych služieb Petržalka 5 000 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 545 1545.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery CRG 718 do tlačiarne Canon LBP 7660 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 35 35.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 079 2078.92 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 70 000 70000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 3 700 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 312 2312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávanie originálnych tonerov a iného spotrebného materiálu do tlačiarní a multifunkčných zariadení na Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 134 999 134999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 200 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Národný onkologický ústav 14 090 14090.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 356 356.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 1 700 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a príslušenstvo do tlačiarní Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 26 742 26742.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie originálnych tonerov do tlačiarne pre účely projektov financovaných z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 4 453 4453.05 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80 80.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 310 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne pre tlačiareň HP LaserJet 100 color MFP M175 alebo ekvivalent Environmentálny fond 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre EPSON WP-4525 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 363 363.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav anorganickej chémie SAV 9 100 9100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
„Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia, vrátane ich rozvozu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa“ Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 100 863 3100863.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery multifunkčných zariadení Slovenské národné múzeum 400 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 450 1450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 120 425 120425.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery METRO Bratislava a.s. 1 258 1258.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a časti kopírovacích zariadení Katolícka univerzita v Ružomberku 58 440 58439.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov do tlačiarní Slovenský pozemkový fond 76 000 76000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebné diely OKI Trenčiansky samosprávny kraj 1 354 1354.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 524 524.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 25/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 767 15767.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 3
Toner do tlačiarne HP 344 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 40 40.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 155 155.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 128 1128.07 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 499 498.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 52 52.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
duo pack cartridge CE258AD pre laserovu traciareň HP laserjed P1102 Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet 1015 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 28 27.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 680 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 850 1850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 148 148.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery "CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 1 250 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál III/16 Národný onkologický ústav 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Trenčiansky samosprávny kraj 1 718 1717.68 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 390 390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 187 187.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a fotovalec Katolícka univerzita v Ružomberku 135 135.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Národný onkologický ústav 10 170 10170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery Okresný súd Trnava 537 537.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge, pásky do tlačiarní a kopírok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 583 1583.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 62 031 62030.64 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery a zobrazovacie valce Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 540 5540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Xerox 106R02312 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 620 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 808 3808.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 190 190.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 062 4062.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka nových tonerových náplní 09/2016 Mesto Košice 11 087 11086.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 846 3846.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 11 067 11067.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Úrad vládneho auditu 11 929 11929.21 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Bella Sk s.r.o. 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 116 116.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trnava 975 975.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre EPSON WF-5620 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 654 653.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 473 028 473028.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 640 640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Stredná odborná škola 2 600 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner Yellow do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 2 2.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov a spotrebného materiálu ku tlačiarňam. Národné lesnícke centrum (NLC) 100 000 100000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery HP pre tlačiareň MFP M476 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 512 512.09 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - originál toner Národný onkologický ústav 9 320 9320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 254 2254.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 110 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Bratislava Štátny ústav pre kontrolu liečiv 564 564.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery- originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 163 163.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne pre tlačiareň HP LaserJet 100 color MFP M175 alebo ekvivalent Environmentálny fond 80 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne náplne a ďalší originálny spotrebný materiál do tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení. Hlavné mesto SR Bratislava 112 261 112261.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 7 020 7020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 76 75.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 41 162 41162.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 5 500 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Prievidza 3 360 3360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia RICOH C2003 Slovenské národné múzeum 370 370.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné, originálne tonerové náplne a fotovalce Katolícka univerzita v Ružomberku 3 333 3333.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 89.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 830 830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 6 500 6500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 990 990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 952 952.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 050 1049.86 EUR 2021 Tovary Áno 1
Originálne tonery Samsung Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100 100.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - alternatívne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 89.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 776 2776.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP, Canon, OKI, Kyocera, Brother Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9 800 9800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 6 800 6800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál /78A Národný onkologický ústav 3 220 3220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 430 430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka renovovaných a originálnych tonerov a náplní do tlačiarní Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 34 790 34790.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 215 215.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 27 850 27849.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 19 106 19106.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 405 405.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 498 624 1498624.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 5 500 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 537 2536.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 493 493.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a kopírok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 793 793.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Renovované tonery - obrátkový tovar Okresný súd Topoľčany 840 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 066 1066.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 80 340 80340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 10/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 980 11980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tliačarní a faxov a Originálne tonery, odpadové nádobky a developery do fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75 819 75819.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych atramentových a tonerových kaziet Úrad vlády Slovenskej republiky 110 276 110276.39 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 630 1630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 570 15570.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne - SODB 2021 Mesto Nové Zámky 450 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery na roky 2017 - 2021 Okresný súd Spišská Nová Ves 3 800 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originálne Krajská prokuratúra Nitra 2 696 2696.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Prievidza 5 880 5880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 6 000 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení Špecializovaný trestný súd 5 020 5020.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - Partizánske 5 993 5992.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 197 197.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 64 64.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 505 5505.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 430 430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 265 265.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 321 321.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 855 2855.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní - opt. valec Národný onkologický ústav 950 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač a kopírovanie , plánovacie tabule Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 681 2681.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Obec Prašice 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 281 281.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní HP LaserJet 700 color MFP M775, HP LaserJet Pro 200 color M251n, HP LaserJet 400 MFP M425,Lexmark, Konica Minolta bizhub,Canon Štátna opera 35 740 35740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery 8/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 870 1870.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a kancelársky papier Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 451 451.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a kopírok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 167 35167.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Obec Pribeta 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre Canon iR2800 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 50 49.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 865 3865.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 280 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a zobrazovací valec Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 577 2577.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 13/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 825 825.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 062 2062.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávania tonerov do tlačiarní Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 10 751 10751.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 70 445 70445.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tonerové náplne OKI - originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 104 1104.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do zariadení tlačového systému OKI Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 9 073 9073.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet CM1312MFP - kompatibilné HOREZZA, a.s. 57 57.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál CE 285A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 168 168.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 625 1625.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
originál tonery do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 284 283.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 7 498 7498.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 4 800 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie spotrebného materiálu do tlačianí Akadémia Policajného zboru v Bratislave 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 643 9643.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Originálny toner HP CF226A Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120 120.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 874 4874.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 820 820.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 382 2381.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 500 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 260 2260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 344 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 36 36.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 330 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 493 3493.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarní Národný onkologický ústav 4 434 4434.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Ústav zoológie SAV 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 217 216.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne atramentové tonery, cartridge Canon Národný onkologický ústav 3 860 3860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 950 1950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 2 160 2160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 200 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Ústav experimentálnej fyziky SAV 138 138.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 650 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 187 2186.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 53 541 53541.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do plotra HP Design Jet T 520 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 130 130.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 19/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 480 1480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 850 1850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 79 958 79958.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 38 085 38085.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 522 522.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 1 000 000 1000000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 338 338.17 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 61 771 61771.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení Špecializovaný trestný súd 2 700 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÝCH MATERIÁLOV do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 18 707 18707.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 72 72.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 690 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 9 000 9000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 252 251.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 877 11877.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 725 725.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 41 960 41960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner HP CE278AD original výrobcu tlačiarne HP čierny Okresný súd Bratislava V 2 850 2850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových náplní do laserových tlačiarní a fotokopírovacích strojov Regionálne cesty Bratislava a.s. 4 380 4380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery (RZ). Katolícka univerzita v Ružomberku 475 475.27 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 36 423 36423.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 240 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Canon 719 H - originálny Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny a kompatibilný toner do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 134 134.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 116 4115.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 453 1453.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Ústav zoológie SAV 520 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 811 1811.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 550 1550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 510 1510.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav zoológie SAV 1 280 1280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 305 305.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 40 40.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Fakultná nemocnica Nitra 13 576 13576.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 500 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 467 467.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 67 67.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 625 625.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 09/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 970 11970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 70 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP Národný onkologický ústav 2 950 2950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 16/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 445 445.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 795 795.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych náplní do tlačiarni a kopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26 972 26972.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 913 4912.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 115 115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní a kopírok Národný onkologický ústav 11 322 11322.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II 3 800 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne repasované Mesto Medzilaborce 2 775 2775.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 563 562.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 54 54.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne - Canon, HP, OKI, Xerox, Sharp ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 480 2480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - alternatívne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 385 385.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Juh 4 200 4200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačové zariadenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 131 945 131945.46 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 662 9662.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery - originálne Krajská prokuratúra Nitra 8 500 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Obec Zborov nad Bystricou 2 800 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Spojená škola 1 190 1190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 125 1125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych a kompatibilných tonerov a cartridgeov Správa mestskej zelene v Košiciach 8 500 8500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÝCH MATERIÁLOV do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 14 341 14341.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 785 785.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 102 102.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Náplne do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 849 848.89 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 069 1069.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonery pre tlačiarne,multifunkčné zariadenia Stredná odborná škola letecko technická 887 887.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÝCH MATERIÁLOV do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 18 402 18402.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné lesnícke centrum (NLC) 37 982 37982.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originálne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 217 217.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 11 692 11692.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery, tuhé atramenty, údržbová sada Úrad vládneho auditu 8 506 8506.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 563 335 563335.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie a faxovacie zariadenia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 39 999 39998.8 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tonerové náplne - opakovaná e-aukcia Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 508 507.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 17 040 17040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 251 251.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál a kompatibilné Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 753 753.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery a zobrazovacie válce Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 600 6600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Okresný súd Nitra 2 022 2022.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 71 70.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originál HP 305, 53A, 128A, 6000A Národný onkologický ústav 6 599 6599.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 171 508 171507.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 765 765.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 340 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 228 000 2228000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 450 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 21/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 910 910.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 780 3780.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery Ústav zoológie SAV 270 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 780 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 16 000 16000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Canon, HP, Minolta Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 257 2257.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trnava 722 722.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 50 505 50505.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup tlačiarni a tonerov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 016 2016.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Kancelária prezidenta SR 30 000 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 9 700 9700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarne Národný onkologický ústav 12 135 12135.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery HP CF381A-383A - originál Národný onkologický ústav 3 420 3420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 7 600 7600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 280 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a atramentové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 523 1522.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 587 587.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 4 684 4684.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 381 3381.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov do kopírovacieho stroja Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 719 1719.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 307 8307.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 680 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 5/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 552 3552.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 089 1089.02 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlač a kopírovanie Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 396 2395.97 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerová náplň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 140 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 864 864.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné tonery do tlačiarní a príslušenstvo (tlačový valec, optický prenosový pás, nádobka odpadového tonera) Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 3 400 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 163 757 163757.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 585 585.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 700 8700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 514 514.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 2 2.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 66 66.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 357 1357.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonerové kazety, atramentové kazety a optické valce Národná transfúzna služba SR 2 550 2550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 988 1988.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 68 67.68 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 260 2260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10 10.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne a multifunkčného zariadenia Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 718 718.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 433 433.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych a repasovaných tonerov pre nové aj existujúce tlačiarne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 25 967 25967.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do laserových tlačiarní - originál Stredná zdravotnícka škola 6 206 6206.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Obec Pribeta 324 324.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 191 191.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 159 159.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do atramentovej tlačiarne Centrum vedecko-technických informácií SR 238 238.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 5 400 5400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lexmark 12036SE - laserový toner pre Lexmark E120, čierny. Toner CRG-731H, Black pre farebné multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF-8280Cw Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 90 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 691 690.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov pre Úrad Žilinského samosprávneho kraja Žilinský samosprávny kraj 171 400 171400.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Národný onkologický ústav 2 670 2670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 109 691 109691.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Canon I-SENSYS MF8540Cdn Slovenské národné múzeum 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Národné centrum zdravotníckych informácií 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 1 320 1320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 655 655.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne náplne do multifunkčných zariadení Domov pri kríži 6 500 6500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 33 000 33000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 43 113 43113.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Prešovský samosprávny kraj 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 684 684.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne, optický valec Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov do tlačiarní Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 5 200 5200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a faxov Hlavné mesto SR Bratislava 32 471 32471.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 216 1216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 207 207.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 168 1168.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 190 6190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 168 168.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Mesto Stará Turá 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 573 573.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a originálny spotrebný materiál k tlačiarni Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 410 16410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 13 439 13439.0 EUR 2011 Tovary Áno 1
DNS-Spotrebný materiál pre tlačiarne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 471 790 471790.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 690 690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Bratislava Štátny ústav pre kontrolu liečiv 192 192.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál a renovované tonerové náplne Okresný súd Trnava 23 800 23800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Renovované a kompatibilné (alternatívne) tonery Okresný súd Topoľčany 820 820.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 056 1055.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne náplne do tlačiarní Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 67 500 67500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál I/16 Národný onkologický ústav 9 250 9250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Renovované tonery Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5 647 5647.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Yellow Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-náhrada Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 42 41.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 427 1426.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Okresný súd Bratislava V 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 5 300 5300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Black do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 2 2.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Slovenská inovačná a energetická agentúra 177 263 177263.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery 2 Mesto Trebišov 640 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 755 755.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 346 346.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 448 1448.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarne Lexmark MS510DN - 502U Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a odpadových nádob Slovenská inovačná a energetická agentúra 67 966 67965.6 EUR 2019 Tovary Áno 1
Náplne do tlačiarní Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 070 1070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 5 520 5520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Žilinský samosprávny kraj 84 020 84019.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerová náplň Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 36 36.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 145 145.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne OKI - originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 16 981 16981.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Úrad vládneho auditu 13 254 13254.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 110 1110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 750 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon CRG-731 magenta, toner pre multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF8280Cw od výrobcu Canon Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 323 1323.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Prešovský samosprávny kraj 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
atramentové kazety-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 980 1979.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÝCH MATERIÁLOV do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 20 296 20296.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci Ústav polymérov SAV 320 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery č. 4/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 992 17992.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - Jesienka 6 856 6855.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarne Národný onkologický ústav 10 330 10330.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 635 634.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 800 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP VI/16 Národný onkologický ústav 4 400 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do zariadení tlačového systému OKI Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 95 090 95090.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 127 126.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tliačarní a faxov a Originálne tonery, odpadové nádobky a developery do fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 98 097 98097.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 12 848 12847.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 145 145.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 801 2801.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 430 429.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 726 726.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 318 318.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 310 6310.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery do atramentových a laserových tlačiarní, multifunkčných zariadení a fotokopírovacích strojov Okresný súd Topoľčany 3 100 3100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Konica Minolta Národný onkologický ústav 942 942.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych náplní a spotrebného materiálu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 63 337 63337.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola 6 400 6400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 515 1515.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 695 2694.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 190 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 597 1597.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a zobrazovací valec HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 420 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie spotrebného materiálu pre print zariadenia Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 165 000 165000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 15 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 35 000 35000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 10 914 10914.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 757 3757.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 10 044 10043.59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 36 36.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 132 132.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálne tonery do tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 480 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál /78A Národný onkologický ústav 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní a kaziet do tlačiarní a multifunkčných zariadení Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 157 964 157964.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Bratislava, Žilina a Zvolen Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 794 2793.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 549 549.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne (sl) Katolícka univerzita v Ružomberku 167 166.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 13 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 10 000 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 16/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 099 5099.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toner Yellow do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 3 3.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 533 5533.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Originálne tonery do tlačiarní, multifunkčných zariadení a originálne optické jednotky (optické valce). IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 150 1150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - Partizánske 5 000 5000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 337 337.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Okresný súd Topoľčany 480 480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 660 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych alebo kompatibilných tonerov do multifunkčných zariadení Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 800 1800.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne - Canon / OKI / Xerox ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 480 2480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre OKI MB 471w Základná škola v Trenčianskom Jastrabí EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery (R2d). Katolícka univerzita v Ružomberku 4 669 4669.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250 250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne a alternatívne náplne Mesto Prievidza 13 000 13000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Spišská katolícka charita 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne repasované Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 9 860 9860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Black do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 3 3.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 110 3109.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Cyan Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 555 555.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie náplní do tlaciarenských zariadení iných ako ,,HP v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 26 558 26558.0 EUR 2011 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 900 2900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cartridge - HP57, HP15, HP78, HP45 Národný onkologický ústav 3 710 3710.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 379 378.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 540 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 105 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál 283X Národný onkologický ústav 2 910 2910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní (originálne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 871 1871.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP C4837AE - červený, toner HP C4836AE - modrý Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 84 84.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a ďalšie pridružené služby Mesto Martin 25 000 25000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 583 6583.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne Tonery do multifunkčného zariadenia OKI MC873 Obec Zuberec 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery do laserových tlačiarní Mesto Hanušovce nad Topľou 2 800 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 400 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne HP, Canon a Kyocera Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 757 1756.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 511 511.47 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 989 3988.62 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 122 122.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Obec Topoľníky 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 850 1850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 195 195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál /78A Národný onkologický ústav 1 980 1980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 382 1382.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do HP LaserJet 700 color MFP M775, Štátna opera 2 932 2932.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové kazety Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 526 7526.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové náplne originálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 20 770 20770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery, alternatívne tonery Mesto Senica 1 790 1790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 512 512.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 17 386 17386.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 751 1751.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 155 154.87 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 600 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originál HP Q7553A ,HP CE320A, /128A Národný onkologický ústav 3 105 3105.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 938 938.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Konica Minolta bizhub C250i Štátna opera 2 580 2580.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
TONERY A NÁPLNE PRE TLAČIARNE A KOPÍROVACIE ZARIADENIA Slovenská národná knižnica 135 386 135386.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery Krajské centrum voľného času v Trenčíne 2 995 2995.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a PC príslušenstvo Stredná odborná škola polytechnická 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 591 591.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Repasované tonery Okresný súd Nitra 1 276 1276.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarne Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 145 145.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 85 85.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery na rok 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 72 455 72454.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 15 982 15982.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery pre OKI B430dn - kompatibilné HOREZZA, a.s. 22 21.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne - Canon, HP, Konica Minolta, OKI, Xerox ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 480 2480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 106 2106.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery, jeden typ - kompatibilných tonerov, originálne cartridge a originálne optické jednotky do tlačiarní, multifunkčných zariadení. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 500 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a odpadových nádob Slovenská inovačná a energetická agentúra 157 249 157249.38 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tonery do tlačiarne Slovenské národné múzeum 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 6 884 6883.52 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 956 4956.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 1 628 1628.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 161 160.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery a tonerové náplne do tlačiarní LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 130 1130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 820 820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 12 154 12154.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 15/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Juh 1 105 1104.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 806 806.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Krajský súd 9 850 9850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 821 821.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 68 412 68412.43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 914 1914.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 340 1340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 390 390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 380 930 380930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 148 648 148648.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trebišov 1 970 1970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 400 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 760 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 2 061 2061.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov do tlačiarní a kopírovacích zariadení Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 27 650 27650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 2 700 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 23 691 23691.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4 200 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP) Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 10/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 590 590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 271 3271.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 9 000 9000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 920 920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 523 40522.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a príslušenstvo Slovenské národné divadlo 17 970 17970.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 22 900 22900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 212 596 212596.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 1 440 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 760 760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 493 285 493285.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 815 815.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 1 785 1785.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 70 983 70983.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
farebné tonery do Canon i-SENSE MF735Cx Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 465 465.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery CRG 718 do tlačiarne Canon LBP 7660 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do HP LaserJet 3015 Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 70 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov Krajská prokuratúra v Prešove 39 772 39772.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner HP Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 022 2022.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 339 339.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 325 325.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení daných značiek , náhradné diely Mesto Žilina 5 448 5448.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera FS-C5100 DN Ústav polymérov SAV 924 924.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, kopírovacie stroje a plotre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 170 135 170135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 192 192.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maintenance kity a originálne tonery do tlačiarní s výmenou Akadémia Policajného zboru v Bratislave 14 970 14970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 989 3988.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 900 1900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 68 67.68 EUR 2017 Tovary Áno 1
Originálne a repasované tonery č.1/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 950 11950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNS-Spotrebný materiál pre tlačiarne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 382 645 382645.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 975 975.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 365 365.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nových originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových náplní do laserových tlačiarní Regionálne cesty Bratislava a.s. 6 500 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál I/16 Národný onkologický ústav 9 250 9250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 135 135.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 975 1974.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 7 000 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne - HP / Lexmark / Xerox ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 480 2480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery (tonerové náplne) Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 3 664 3663.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 217 296 217296.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 14 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 000 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 313 312.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 1 400 000 1400000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Originálne tonery Ústav merania SAV 768 768.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 1 770 179 1770179.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 8 964 8964.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne - tonery, časti a príslušenstvo kopírovacích zariadení Katolícka univerzita v Ružomberku 25 400 25400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní 16040501 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 290 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 599 599.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne cartridge HP 950XL black, HP 951XL cyan, HP 951XL magenta, HP 951XL yellow, alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 751 1751.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Canon i-SENSYS MF8540Cdn Ústav polymérov SAV 545 545.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 628 3628.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 4 240 4239.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny atramentový toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 24 24.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Olivetti d-ColorMF2501 a do tlačiarne Hewlett-Packard color LaserJet Pro M452dn Štátna opera 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 500 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Krajský súd 9 100 9100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Epson) Katolícka univerzita v Ružomberku 66 66.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 676 676.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 620 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Krajský súd 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 78 300 78300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci Ústav polymérov SAV 320 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner HP CB436A Black pre HP LaserJet M1120 MFP Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 14 14.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 650 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 467 466.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 214 201 214201.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení /Originály+Renovácie/ Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 7 500 7500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 83 933 83933.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní a multifunkčných zariadení pre rok 2021 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 33 151 33151.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 560 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 350 350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2 902 2901.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 743 3742.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 554 554.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 6 711 6711.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonerové náplne do multifunkčných zariadení. Katolícka univerzita v Ružomberku 633 633.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové tonerové náplne Mesto Košice 7 020 7020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Národná transfúzna služba SR 63 318 63317.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 404 965 404965.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
toner do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 3 3.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 509 509.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 870 870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a alternatívnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 6 500 6500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Okresný súd Topoľčany 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery Centrum právnej pomoci 1 959 1959.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 14 788 14787.7 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160 160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 543 543.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a kopírok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 713 712.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav zoológie SAV 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet a atramentových náplní a softvéru na správu tlačového prostredia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 86 947 86947.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál Q2612A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 123 123.01 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 9 336 9336.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 530 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 527 1526.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 381 381.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál CANON laserove tonery FOSUMI, s.r.o. 6 330 6330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Canon i-SENSYS MF8540Cdn Ústav polymérov SAV 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 602 1602.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 296 1296.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 122 4122.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery originálne / kompatibilné Katolícka univerzita v Ružomberku 125 125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 691 17691.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50 50.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 3 940 3940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 5 000 5000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 208 208.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné a originálne tonery Okresný súd Topoľčany 1 550 1550.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 149 4149.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 580 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do zariadení HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 36 850 36850.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Toner do tlačiarne HP LaserJetManaged E60075 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 220 220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 476 3476.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner a náplň do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do zariadení HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 234 869 234869.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 550 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne pre zariadenie OKI ES 9455 MFP Slovak Business Agency 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tonery - Q2612AD Národný onkologický ústav 4 975 4975.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 449 449.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre tlačiarne Základná škola 2 185 2185.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a ďalšie pridružené služby Mesto Martin 23 999 23999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 111 111.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery II. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 27 500 27500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP ,lexmark Národný onkologický ústav 1 880 1880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska do tlačiarne Olivetti PR2 plus Slovenské národné múzeum 30 30.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 696 696.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 232 232.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A do tlačiarne HP 1005, 1006 Krajská prokuratúra Trnava 210 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Repasované náplne do tlačiarní Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 19 600 19600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
toner magenta do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 3 3.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a alternatívnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 3 414 3414.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň a tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 520 1520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 13 200 13200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne alebo ekvivalent Liptovské múzeum v Ružomberku 3 655 3655.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych alebo kompatibilných tonerov do multifunkčných zariadení Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 410 2410.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 9 115 9114.59 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Trenčianske múzeum v Trenčíne 5 784 5784.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Krajský súd v Prešove 2 870 2870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do laserových a atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 136 714 136714.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 140 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 11 998 11998.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 065 1064.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery, alternatívne tonery Mesto Senica 1 889 1889.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 120 2120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 633 633.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 20 375 20375.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Náplne do zariadení HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 029 766 4029766.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Národné centrum zdravotníckych informácií 9 786 9786.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Národná transfúzna služba SR 62 068 62067.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 110 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Trenčiansky samosprávny kraj 3 261 3261.32 EUR 2019 Tovary Áno 1
* Dodanie maintenance kitov a originálnych tonerov do tlačiarní Akadémia Policajného zboru v Bratislave 40 000 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní 2018 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 34 375 34375.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 255 255.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 122 122.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 925 925.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 380 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 145 145.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 42 41.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 213 1212.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 800 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 4 161 4161.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery Canon Národný onkologický ústav 1 460 1460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 354 354.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 686 3686.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 17 679 17679.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní a kopírok Národný onkologický ústav 1 500 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Piešťany 4 200 4200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 538 538.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 520 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 511 1511.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne 12A Q2612AD alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originál HP 131 /17 Národný onkologický ústav 1 830 1830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 342 601 342601.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ORIGINÁLNE tonery Katolícka univerzita v Ružomberku 794 793.66 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 880 1880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nových originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových náplní do tlačiarní Regionálne cesty Bratislava a.s. 900 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a spotr.mat.do kancelárskych zariadení Ústav merania SAV 581 581.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov 2016 Mesto Prešov 14 595 14595.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do veľkoformátovej tlačiarne Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 504 504.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne OKI - originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 050 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 6 650 6650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 275 275.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 99 99.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 737 432 2737432.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 6 400 6400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II 3 570 3570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 13 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 10 000 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne nerepasovane tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 590 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2 750 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 80 340 80340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do Canon iSENSYS MF744Cdw Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 226 1226.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové tonerové náplne 2020 Mesto Košice 76 985 76984.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery. Okresný súd Nitra 2 369 2369.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Q5949 alebo ekvivalent Environmentálny fond 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 177 177.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní HP LaserJet Pro M404dn Štátna opera 1 380 1380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 13 418 13418.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a časti fotokopírovacích strojov Katolícka univerzita v Ružomberku 477 477.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 070 2070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery renovované, kompatibilné, originálne Katolícka univerzita v Ružomberku 737 737.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Slovenské národné múzeum 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a príslušenstva Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 988 14988.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 251 733 251733.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 6 049 6049.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - Q2612AD Národný onkologický ústav 7 824 7824.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Cyan Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 12 336 12336.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 166 165.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov a náplní Okresný súd Prievidza 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3 400 3400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 610 610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 358 3358.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 515 515.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 2 901 2901.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 146 1146.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 117 117.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do zariadení tlačového systému OKI Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 85 377 85377.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 166 4166.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 140 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 26 366 26366.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Atramentové náplne Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 7 650 7650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do zariadení HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 196 568 196568.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 7 342 7342.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Hlavný banský úrad 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do zariadení HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 256 122 256122.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Okresný súd Prešov 23 999 23999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 53 437 53437.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre OKI MB 471w alebo ekvivalent Základná škola v Trenčianskom Jastrabí EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 305 305.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 136 136.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a obrazové valce do tlačiarní OKI, Canon, HP, Kyocera, Minolta Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 810 3810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych náplní do tlačiarni a kopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 24 065 24065.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery Centrum právnej pomoci 5 713 5713.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne kompatibilné. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 292 292.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 934 933.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 886 886.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 199 1199.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní a kopírovacích zariadení Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 22 516 22516.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 997 997.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 686 3685.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 347 2347.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a tonerové náplne 2018 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 19 000 18999.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 570 570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 149 149.37 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 577 577.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 88 105 88105.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 208 208.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 705 3705.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tlačiarní, faxov a fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 410 257 410257.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci Ústav polymérov SAV 420 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 60 000 60000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 940 1940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery HP CE285A Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 180 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 417 417.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 577 3577.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery 2 Centrum sociálnych služieb - Juh 1 148 1147.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 106 2106.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 7 000 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 881 881.21 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery č. 5/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 955 17955.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál do tlačiarní (Tonery, termopásky) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 157 067 157066.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 355 355.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - CF230X - 30X Národný onkologický ústav 4 680 4680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 080 1080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner renovovaný - optický valec CANON Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 80 80.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 798 1798.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 7 200 7200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových kaziet Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 370 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 604 604.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery, alternatívne tonery, tlačiarne a monitory Mesto Senica 2 850 2850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - Objednávky za 2Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 7 531 7531.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Originálne tonery a atramentové náplne HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Spojená škola 1 545 1545.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 68 071 68071.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 650 2650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Cyan Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 50 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 10 000 10000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery - originál Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 669 33669.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 28 955 28955.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 25 25.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 750 1750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 3 120 3120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery do veľkoformátovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 423 422.61 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 3 360 3360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Národný onkologický ústav 13 140 13140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 860 12860.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 3
Náplne do tlačiarní HP LaserJet Pro 203dn Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 12 500 12500.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tonerové náplne repasované Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 9 590 9590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a faxov Hlavné mesto SR Bratislava 32 825 32824.72 EUR 2021 Tovary Nie 1
Optické valce Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 334 334.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - Jesienka 8 440 8439.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 132 132.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner PGI 520 Black do tlačiarne alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 30 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 7 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 615 2615.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie tonerov do tlačiarní, vrátane dopravy na miesto plnenia Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 25 500 25500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 630 630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 650 2650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 529 2529.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
originálne tonery a príslušenstvo do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 2553ci Ústav polymérov SAV 720 720.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 811 811.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 38 301 38301.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Tonery do HP color LaserJet Pro M452dn Štátna opera 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a obrazové valce do tlačiarní OKI, Canon, HP Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 510 510.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery a originálny toner. Okresný súd Nitra 4 390 4390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 805 805.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 289 1289.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery 2019 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 3 380 3380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toner 6RO 1402 Cyan Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 866 721 866721.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Originálne tonery a atramentové náplne HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 877 876.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál CE 285A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 264 264.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do laserových tlačiarní - originál Stredná zdravotnícka škola 2 871 2871.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové kazety HP LaserJet Q 7551,HP 05X Národný onkologický ústav 1 403 1403.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Slovenská konsolidačná, a.s. 6 800 6800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Spišská katolícka charita 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 128 128.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery na roky 2017 - 2021 Krajský súd v Košiciach 162 000 162000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál<