CPV kód

30213100-6

Prenosné počítače

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 152 090 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 4 950 607 EUR
Slovenská správa ciest 2 32 768 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 3 938 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 4 590 EUR
Mesto Malacky 1 4 328 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 191 325 670 EUR
Mesto Považská Bystrica 4 14 231 EUR
Mesto Poprad 3 23 339 EUR
Mesto Žilina 2 2 417 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 23 131 262 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 5 963 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 22 15 411 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 44 355 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 109 448 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 1 460 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 111 1 095 173 EUR
Prešovský samosprávny kraj 8 292 124 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 6 86 326 EUR
Mesto Levice 1 11 500 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 68 28 109 406 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 29 950 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 61 776 EUR
Národná transfúzna služba SR 2 7 021 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 4 634 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 6 317 254 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 1 376 376 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 2 600 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 14 760 EUR
Košický samosprávny kraj 2 1 397 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 7 904 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 2 5 000 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 11 37 756 EUR
Generálna prokuratúra SR 10 303 400 EUR
HOREZZA, a.s. 1 2 050 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 6 420 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 23 183 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 4 237 474 EUR
Dopravný úrad 10 129 539 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 4 800 EUR
Centrum výcviku Lešť 3 51 221 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 28 408 EUR
Mesto Komárno 6 6 437 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 157 187 023 EUR
Krajský súd v Košiciach 1 16 740 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 8 175 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 49 160 065 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 27 077 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 118 309 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 8 388 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 5 53 161 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 13 17 163 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 57 000 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 13 305 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 397 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 3 8 303 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 121 875 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 7 52 896 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 242 733 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 149 137 112 EUR
Mesto Humenné 1 810 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 1 583 EUR
Mesto Košice 1 14 750 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 7 1 938 637 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 3 7 938 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 4 130 295 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 7 26 650 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 6 36 762 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 99 112 802 EUR
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 1 463 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7 514 020 EUR
Mesto Senica 5 17 482 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 317 249 EUR
Mesto Nové Zámky 2 1 968 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 13 138 EUR
Mesto Partizánske 1 414 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 543 EUR
Slovenské národné múzeum 9 17 664 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 402 264 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 1 117 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 19 133 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 2 083 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 24 169 477 EUR
Mestská časť Košice-Staré Mesto 1 1 225 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 3 115 567 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 10 317 217 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 3 4 983 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 19 13 516 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 1 17 749 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 4 6 764 EUR
Mesto Michalovce 1 2 454 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 7 56 245 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 222 567 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 3 7 526 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 4 5 819 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 2 042 EUR
Mesto Kežmarok 2 0 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 47 114 446 EUR
Záchranná služba 5 23 259 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 2 0 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 4 179 055 EUR
MH Invest, s.r.o. 4 60 613 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 29 340 EUR
Kancelária prezidenta SR 5 27 030 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 66 158 EUR
Mesto Liptovský Hrádok 1 500 EUR
Slovenské národné divadlo 2 2 362 EUR
Obec Varhaňovce 3 11 440 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 3 12 786 EUR
Spojená škola, Tehelná 23, Lipany 2 12 149 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 3 9 502 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 3 78 483 EUR
Mesto Handlová 1 10 417 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 134 048 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 1 7 332 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 703 EUR
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 3 24 121 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 14 19 922 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 130 077 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 747 EUR
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 3 10 602 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 84 083 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 7 96 157 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 27 70 466 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 2 1 023 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 4 43 175 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 35 40 800 EUR
Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica (skrátený názov SPŠ Považská Bystrica) 1 7 333 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 4 65 908 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 2 793 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 1 1 300 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 6 193 EUR
Slovenský pozemkový fond 3 113 828 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 132 265 017 EUR
Národný bezpečnostný úrad 3 11 489 EUR
Krajský súd v Trnave 1 9 500 EUR
Okresný súd Piešťany 1 2 897 EUR
Paneurópska vysoká škola, n. o. 1 10 417 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 3 188 158 EUR
Sociologický ústav SAV 5 6 167 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 22 20 947 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 14 4 401 EUR
Krajský súd v Nitre 1 0 EUR
Obec Orechová Potôň 1 1 318 EUR
Ústav polymérov SAV 28 54 912 EUR
Obec Častá 1 14 833 EUR
Stredná priemyselná škola 1 5 533 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 4 23 585 EUR
Národný onkologický ústav 5 17 474 EUR
Stredná priemyselná škola 1 3 249 EUR
Mesto Lučenec 1 5 576 EUR
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 1 0 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 17 387 EUR
Obchodná akadémia 1 11 329 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 41 999 EUR
Gymnázium V. B. Nedožerského 2 23 620 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 5 238 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 3 28 020 EUR
Ústav zoológie SAV 4 2 717 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 6 990 EUR
MediaTech Central Europe, a. s. 1 59 991 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 1 200 EUR
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 3 50 294 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 4 26 030 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 12 35 213 EUR
Evanjelické gymnázium 2 11 605 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 1 2 645 EUR
Gymnázium 2 50 826 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5 44 514 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 1 33 150 EUR
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 2 45 142 EUR
Spojená škola 3 13 560 EUR
Obec Čierne 1 105 825 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 425 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 11 545 EUR
Gymnázium M. R. Štefánika 1 1 496 EUR
Gymnázium, Jablonská 5, Myjava 1 11 583 EUR
Športové gymnázium 2 10 110 EUR
Ústav informatiky SAV 2 1 381 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 9 733 165 EUR
Divadlo Nová scéna 4 3 981 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 103 583 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 12 9 765 EUR
CEIT a.s. 2 1 856 EUR
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 1 4 183 EUR
Výpočtové stredisko SAV 2 29 100 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 8 42 706 EUR
DWC Slovakia a.s. 1 53 755 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 7 372 483 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 60 60 537 EUR
Obec Nálepkovo 1 3 908 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 5 297 208 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 19 600 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 1 668 EUR
Zdravé regióny 2 38 160 EUR
Novohradské osvetové stredisko 1 1 667 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 3 9 084 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 3 658 EUR
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 3 9 905 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 1 075 EUR
Protimonopolný úrad SR 3 12 149 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 498 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 3 7 382 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 305 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 1 0 EUR
Dopravná akadémia 1 348 EUR
Základná škola 1 4 596 EUR
Základná škola Veľký Šariš 3 21 542 EUR
Základná škola Šrobárova 3 20 740 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 2 5 146 EUR
Ústav merania SAV 27 23 765 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 5 4 261 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 1 2 477 EUR
Spojená škola 3 11 827 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 3 796 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 23 25 061 EUR
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 389 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 25 29 498 EUR
Súkromná obchodná akadémia 10 77 292 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 2 2 645 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 4 6 136 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 2 31 474 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 31 250 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 9 9 295 EUR
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 3 6 761 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 1 900 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 8 7 458 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 2 5 433 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 1 10 792 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 3 050 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 7 116 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 2 067 EUR
Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde 1 8 333 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 731 EUR
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3 10 981 EUR
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 5 6 594 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 2 060 EUR
Trenčín región 2 2 035 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 2 23 242 EUR
Základná škola Slovenská Kajňa 2 2 008 EUR
Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec 1 1 509 EUR
VIPO a.s. 1 7 509 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 4 17 558 EUR
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 5 6 924 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 5 16 554 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 4 4 203 EUR
Základná škola s materskou školou Gbely 1 10 188 EUR
"DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 1 0 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 4 071 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 8 248 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 2 981 EUR
Ústav pamäti národa 1 4 519 EUR
Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 1 2 760 EUR
Stredná umelecká škola v Trenčíne 2 1 002 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 8 524 EUR
Ekonomický ústav SAV 10 8 535 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 6 19 579 EUR
Základná škola 2 1 989 EUR
Technická akadémia 1 362 EUR
Stredná odborná škola 1 1 270 EUR
Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 2 9 325 EUR
Športové gymnázium 2 4 657 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra 2 5 875 EUR
Úrad vládneho auditu 4 154 571 EUR
Stredná odborná škola stavebná 1 1 458 EUR
Základná škola 2 4 162 EUR
Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 4 19 486 EUR
Základná škola Michalovce Krymská 5 1 1 241 EUR
Základná škola Michalovce Okružná 17 5 0 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 2 2 667 EUR
Filozofický ústav SAV 3 2 196 EUR
Krajské centrum voľného času v Trenčíne 3 765 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 25 61 662 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 3 27 579 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 1 663 EUR
TV PEZINOK, s.r.o. 1 1 470 EUR
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 1 331 EUR
Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice 341 1 14 363 EUR
Slovenská stavebná inšpekcia 2 3 666 EUR
Gymnázium bilingválne 2 38 699 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 2 3 654 EUR
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 1 18 008 EUR
Okresný súd Trnava 1 543 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 883 EUR
Základná škola Predmier, okres Bytča 2 1 004 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 6 075 EUR
Gymnázium Dubnica nad Váhom 2 14 455 EUR
Gemerské osvetové stredisko 1 2 558 EUR
REGINA - Domov sociálnych služieb 1 1 113 EUR
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 1 1 150 EUR
Obec Boťany 1 1 888 EUR
Základná škola s materskou školou Senohrad 2 14 283 EUR
Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 1 1 550 EUR
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 3 583 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 9 681 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 1 18 125 EUR
Gymnázium 1 12 238 EUR
Centrum právnej pomoci 2 4 529 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 132 449 EUR
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo 1 287 EUR
Základná škola Márie Rázusovej - Martákovej 1 14 917 EUR
Stredná odborná škola 2 7 555 EUR
Okresný súd Lučenec 2 1 969 EUR
Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa 1 1 375 EUR
Obchodná akadémia Považská Bystrica 1 13 249 EUR
Spojená škola 1 1 250 EUR
Gymnázium Františka Švantnera 1 2 996 EUR
Okresný súd 1 1 049 EUR
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 1 8 608 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 4 098 EUR
CRM solution s.r.o. 1 22 850 EUR
Obec Gemerský Jablonec 2 100 604 EUR
Obec Radzovce 4 74 126 EUR
Stredná zdravotnícka škola Humenné 1 10 067 EUR
Stredná športová škola 1 12 958 EUR
Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 1 5 142 EUR
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 2 10 207 EUR
Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava 1 7 700 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza 1 1 667 EUR
METRO Bratislava a.s. 1 4 770 EUR
Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava 1 14 999 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 1 1 620 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 2 39 490 EUR
Stredná zdravotnícka škola 3 33 904 EUR
HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. 1 11 828 EUR
METRO Bratislava, a.s. 2 3 732 EUR
Základná škola Vajanského 2, Skalica 2 9 392 EUR
Centrum prvého kontaktu - Michalovce 1 644 EUR
Gymnázium, Ul. 1.mája 905, Púchov (skrátený názov "Gymnázium Púchov") 1 11 375 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 3 13 439 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 929 EUR
SLOVAKIA TRAVEL 1 136 666 EUR
Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 2 54 042 EUR
Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 1 138 000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
TRACO Computers s.r.o. 83 142 016 EUR
KVANT spol. s r.o. 2 76 181 EUR
AXON PRO, s.r.o. 1 4 800 EUR
DATALAN, a.s. 14 3 007 668 EUR
AutoCont SK a.s. 42 9 466 657 EUR
Ing. Viera Závodská - N.NETCOM 3 8 733 EUR
GAMO a.s. 1 3 360 EUR
F.A.T., s.r.o. 21 30 396 EUR
Zvac Systems s.r.o. 1 84 083 EUR
Synergon, s.r.o. 1 0 EUR
Gratex International, a.s. 14 238 329 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 25 25 804 EUR
PcProfi, s.r.o. 7 230 775 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 5 43 049 EUR
EMM, spol. s r.o. 1 116 748 EUR
SOFOS, s r. o. 10 211 156 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 1 870 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 22 1 110 233 EUR
Tecton, a.s. 25 6 717 540 EUR
WINCOR NIXDORF s.r.o. 1 6 275 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 6 412 870 EUR
Venron, s.r.o. 1 933 EUR
CINEMA+ spol. s r.o. 2 8 759 EUR
PC SEMA, s.r.o. 3 9 063 EUR
Datacomp s.r.o. 32 150 344 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 10 6 559 207 EUR
ARCTECH, s.r.o. 1 179 280 EUR
TEMPEST a.s. 12 6 972 280 EUR
Camea Computer System a.s. 1 22 590 EUR
Ing. Peter Švec - ATIS 3 6 058 EUR
S&T Slovakia s. r. o. 1 36 416 EUR
elfa, s.r.o. 2 1 643 EUR
COMPEX DATA s.r.o. 5 4 697 EUR
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 9 9 760 734 EUR
PosAm, spol. s r.o. 1 40 000 EUR
PM SYSTEMS, a. s. 1 2 458 EUR
STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 1 8 175 EUR
ITSK, s.r.o. 475 1 037 336 EUR
TooNet, s. r. o. 1 79 896 EUR
Averis, s.r.o. 1 29 950 EUR
FIBRELAN, spol. s r.o. 1 59 991 EUR
DD21 s.r.o. 5 16 723 EUR
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 1 660 EUR
bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. 1 179 085 EUR
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 1 1 333 EUR
TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. 1 0 EUR
Top Soft BSB, s.r.o. 1 8 190 EUR
EUROPEA group, spol. s r.o. 1 1 298 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 1 780 EUR
Euroline computer s.r.o. 4 652 642 EUR
exe, a.s. 5 24 136 EUR
ARNET, s.r.o. 11 83 597 EUR
MB TECH BB s.r.o. 18 76 892 EUR
Smart Computer, spol.s r.o. 4 6 271 EUR
Next Team, s.r.o. 1 740 EUR
GEMINY s.r.o. 1 1 300 EUR
SAPTA, a.s. 2 8 388 EUR
BEGA, s.r.o. 1 4 844 EUR
SPEEDIER, spol. s r. o. 1 5 408 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 2 1 350 EUR
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. 4 14 158 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 481 125 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 111 605 420 EUR
Legia, a.s. 2 2 665 EUR
Školská technika s.r.o. 4 15 842 EUR
nanoTECH s.r.o. 11 12 701 EUR
PERFORMANCE, s.r.o. 11 25 820 EUR
V-bit, spol.s.r.o. 1 1 081 EUR
P3C s.r.o. 6 5 388 EUR
ATECH.NET s.r.o. 4 9 556 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 2 1 078 EUR
Ivan Hoferica - LIMAR 1 624 EUR
CMA Group, s.r.o. 6 8 814 EUR
ANDREA SHOP, s.r.o. 1 251 EUR
AXISplus SK s.r.o. 2 1 471 EUR
IKARO s.r.o. 6 7 101 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 1 175 EUR
Altrinia s. r. o. 2 782 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 97 222 674 EUR
Bc.Richard Guček - GuR 1 1 971 EUR
LLOYD & PARTNERS, s.r.o. 20 23 975 EUR
Martin Gall - MG COMP 72 312 202 EUR
JKC, s. r. o. 1 20 620 EUR
SERVISUJEM, s. r. o. 3 3 150 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 30 28 588 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 5 52 355 EUR
K4FIN, s.r.o. 1 12 963 EUR
KONTROLSPOL, s.r.o. 1 935 EUR
FaxCopy Pro s. r. o. 2 2 966 EUR
Tamás Lovasz - TL Holding 1 2 699 EUR
Internet Mall Slovakia s.r.o. 5 5 968 EUR
SHARK Computers, a.s. 3 1 007 EUR
TechAid s.r.o. 3 4 056 EUR
MICOMP spol. s r.o. 4 17 287 EUR
DATAROOM s.r.o. 8 111 082 EUR
FOCUS COMPUTER s.r.o. 3 1 801 EUR
TOP SERVIS IT a.s. 4 7 220 EUR
Tecprom-Trifit spol. s r.o. 3 150 286 EUR
Smartshop s. r. o. 1 678 EUR
RAMcom, s.r.o. 1 475 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 7 13 599 EUR
ProStudio, s.r.o. 2 2 021 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 32 69 220 EUR
Sk - technik, s.r.o. 1 3 040 EUR
Carpathian-TG, s.r.o. 1 57 000 EUR
GNOMA, s.r.o. 6 1 241 EUR
tnTEL, s.r.o. 4 18 667 EUR
Robert Javor - REJK-NET 1 1 198 EUR
VT DATA s.r.o. 2 11 605 EUR
MONASTER, s.r.o. 1 14 137 EUR
GOTANA, s. r. o. 1 5 333 EUR
realshop.sk, s.r.o. 3 2 735 EUR
DIVAX, spol. s r.o. 2 34 533 EUR
eVector, s.r.o. 3 122 440 EUR
Tribiano s. r. o. 1 548 EUR
Andrej Holka 12 39 918 EUR
ANUR s.r.o. 9 9 919 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 45 83 020 EUR
ACTE, s. r. o. 4 44 941 EUR
GIGABIT, s.r.o. 3 5 288 EUR
SORTEC EUROPE, s. r. o. 1 12 999 EUR
NETCOM Závodský s.r.o. 4 5 942 EUR
IT partner,s.r.o. 3 4 996 EUR
flex-it, s.r.o. 19 1 652 553 EUR
Muth v.o.s. 1 1 745 EUR
HENRYSO, s.r.o. 218 543 574 EUR
Martina Tarnóczyová - COMPANT 6 5 607 EUR
MUNUS s. r. o. 1 15 417 EUR
JVD papier s.r.o. 1 11 583 EUR
MCN s.r.o. 5 30 042 EUR
Setop, s.r.o. 38 68 770 EUR
R-COMP, s.r.o. 4 2 451 EUR
Attila Palko PFA 1 690 EUR
ITIT s. r. o. 1 600 EUR
IRDistribution, a. s. 4 2 225 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 1 488 EUR
PHC Slovakia s.r.o. 1 818 EUR
STAVHAKO s.r.o. 1 688 EUR
Pavel Scholtz 17 55 484 EUR
KBM Trade s.r.o. 1 1 083 EUR
RIZNER s. r. o. 1 7 855 EUR
CDicon s. r. o. 1 113 417 EUR
X logistics, s.r.o. 76 554 614 EUR
NEXT Computer s.r.o. 1 1 338 EUR
Ing. Soňa Štofová SOPAS 1 779 EUR
GIEGO s.r.o. 35 43 873 EUR
ITempire s.r.o. 1 899 EUR
KASON, s.r.o. 87 442 685 EUR
5K, spoločnosť s ručením obmedzeným 16 21 952 EUR
Škola.sk, s. r. o. 1 105 825 EUR
LiBi s.r.o. 2 1 333 EUR
COMTEC s. r. o. 1 2 060 EUR
Martin Belavý-KOVOEFEKT 1 4 590 EUR
ADK MEDIA, spol. s r.o. 1 1 070 EUR
BACKBONE, s.r.o. 1 27 264 EUR
Fanny s.r.o. 24 64 696 EUR
IT Life s.r.o. 2 87 807 EUR
EXTRACOM s.r.o. 3 52 290 EUR
HS technology s.r.o. 37 73 372 EUR
Ľuboš Zborovjan - Vega servis 1 1 491 EUR
NIGEL s.r.o. 3 4 418 EUR
HTONER s.r.o. 5 32 608 EUR
Interaktívna trieda.sk s.r.o. 2 6 981 EUR
ZASYS, s.r.o. 1 1 498 EUR
CSFIT s.r.o. 1 43 855 EUR
Limitless s. r. o. 1 6 300 EUR
DataTrend Services, s.r.o. 1 415 EUR
TA BB Slovakia, s.r.o. 1 7 979 EUR
Medplus, s.r.o. 1 26 625 EUR
DIGIMAT, s.r.o. 1 2 600 EUR
Dávid Vorčák 22 21 335 EUR
Tomáš Sádovský 2 6 316 EUR
PCenter, s.r.o. 3 13 903 EUR
BIZ1 s.r.o. 1 10 500 EUR
SAVOG s. r. o. 5 22 897 EUR
SophistIT, s.r.o. 2 317 249 EUR
CHANGE COMPUTER s. r. o. 7 49 870 EUR
TurTel s.r.o. 4 3 276 EUR
JC MEDIA s.r.o. 1 9 999 EUR
Tom Tech SK s. r. o. 1 10 800 EUR
Ing. Martin Benko - Cleanxprosk 1 1 637 EUR
REAL CAR, s.r.o. 1 977 EUR
CQ Service spol. s r.o. 1 22 498 EUR
ActiveNet, s.r.o. 1 829 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka výpočtovej techniky Dopravný úrad 41 592 41592.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 38 182 38182.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Dodávka výpočtovej techniky Dopravný úrad 29 166 29166.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie a montáž informačných a komunikačných technológii pre Gymnázium F.V.Sasinka v Skalici Trnavský samosprávny kraj 35 788 35788.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zavedenie moderných IKT technológií v spoločnosti MediaTech Central Europe, a. s. MediaTech Central Europe, a. s. 60 130 60130.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 54 000 54000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Počítače,softvér, tlačiarne, USB pamäte a audiovizuálna technika Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 42 176 42176.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Vybavenie tried pre SOŠ polytechnickú Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny kraj 41 660 41660.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka – zariadenie a vybavenie – výpočtová technika pre projekty Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 202 866 202866.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie zariadenia, vybavenia pre projekt s názvom: "Moderné vzdelávanie najlepšia investícia" Gymnázium 50 875 50875.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Dodávka prenosných počítačov s príslušenstvom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 150 000 150000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 508 711 508711.0 EUR 2015 Tovary Áno 4
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 27 593 27593.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 11 761 11761.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodanie IKT a príslušenstva pre Univerzitný vedecký park a ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 639 300 639300.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 126 766 126766.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 12 156 12156.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 548 455 1548455.0 EUR 2015 Tovary Áno 10
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 548 455 1548455.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 43 567 43567.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 140 834 140834.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 29 649 29649.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 6 500 000 6500000.0 EUR 2015 Tovary Áno 4
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 99 301 99301.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 15 526 15526.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 1 600 000 1600000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 12 939 12939.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka 180 ks mobilných pracovísk zamestnancov prokuratúry a obnova hardvérového a softvérového vybavenia pre doplnenie projektu OPIS – Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR (ES GP SR) Generálna prokuratúra SR 149 220 149220.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 55 989 55989.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 8
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 723 1723.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 36 300 36300.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 51 399 51399.0 EUR 2017 Tovary Nie 7
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 68 384 68384.0 EUR 2017 Tovary Nie 6
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 15 897 15897.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 62 606 62606.0 EUR 2018 Tovary Nie 5
Prenosný počítač notebook HP Pavilion x360 – 13-s005nc (PN:M7U43EA), operačný systém OEM Microsoft Windows 8.1 Pro SK 64bit, kancelársky balík Microsoft Office 2016 32bit pre študentov a domácnosti SK Národný onkologický ústav 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, desktopy, monitory a príslušenstvo Kancelária prezidenta SR 21 680 21680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 959 959.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
projekt-Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 3 358 3358.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný Počítač s príslušenstvom - Notebook Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook alebo ekvivalent Súkromná obchodná akadémia 365 365.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook HP PROBOOK 440 G3 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 800 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 14" a Sieťové úložisko digitálnych dát (NAS) Vysoká škola výtvarných umení 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook alebo ekvivalent alebo ekvivalent Súkromná obchodná akadémia 630 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 16 000 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Trenčiansky samosprávny kraj 5 950 5949.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple MacBook Pro Retina 13", Apple MacBook Air 13"/128 GB , Apple TV a Apple nový AirPort Express Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G4 alebo ekvivalent Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 302 302.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 17,3" Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo B50-80 black alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 9 500 9500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výkonné notebooky, pojazdný vozík pre notebooky, WiFi router na výuku v ZŠ Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 499 499.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo IdeaPad Y50-70 resp. ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ASUS ZENBOOK UX303UB-R4016R alebo ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo ThinkPad T450s (20BX0013MN) resp. ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 940 940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 020 1020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 397 2397.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 131 1131.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dopravná akadémia 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebbok 14" Lenovo IP Flex2 i3-4030 Vysoká škola výtvarných umení 504 504.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 700-14 Black alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 129 1129.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS ROG G501 JW-FI198T alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 578 1578.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 440 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 589 589.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS F555LF 15.6 FHD i3-5010U GT930/ 2GB 1TB 8GB Win10 čierny Vysoká škola výtvarných umení 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
14"notebook s dokovacím konektorom pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1 229 1229.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G4 alebo ekvivalent Mesto Žilina 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Apple MacBook Pro 15" Retina (MJLT2SL/A) HOREZZA, a.s. 2 062 2062.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 7 500 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, tašky na notebooky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 037 1036.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad 300-15ISK Vysoká škola múzických umení v Bratislave 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 159 1159.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky – počítače, notebooky . Hlavné mesto SR Bratislava 5 880 5880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skener Epson Perfection Photo V850 Pro, tlačiareň EPSON L805, notebook HP EliteBook 840 G3, I7-6500U, 14“ QHD, 8GB, 512GB Vysoká škola výtvarných umení 2 580 2580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský notebook HP 250 G4 Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 11 016 11016.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Asus X555UB-DM080T alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 760 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook IdeaPad B50-80 Mestská časť Bratislava - Ružinov 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom a laserové multifunkčné zariadenie (nové) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“, Lenovo IdeaPad 700-15ISK Gaming Black Vysoká škola výtvarných umení 1 110 1110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie výpočtovej techniky/notebook/monitor Mesto Poprad 3 760 3760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové notebooky Lenovo IdeaPad B50-80 Black, alebo ekvivalent Protimonopolný úrad SR 4 704 4704.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 14 980 14980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 13,3" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 551 550.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový notebook Lenovo IdeaPad Yoga 300-11IBR 80M1001NCK alebo ekvivalent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 390 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook (ÚHP) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 660 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Doplnenie IT Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 10 650 10650.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Notebook + originálna taška Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-af105nc Gréckokatolícka charita Prešov 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook zn.HP Pavilion 15-ab218nc "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Apple MacBook Pro a tablet Apple iPad Air 2 16GB Wi-Fi + Cellular Silver alebo ekvivalenty vrátane príslušenstva Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 908 1908.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EliteBook 840 G3 Rozhlas a televízia Slovenska 100 700 100700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook ASUS F540SA Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec 1 900 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a software Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 680 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 798 798.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky pre potreby úradu Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 10 200 10200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Kancelária prezidenta SR 1 710 1710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook TYP 1 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 2 241 2241.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook TYP 2 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 4 399 4398.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook, stolový počítač, monitor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 833 833.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom Inšpektorát práce Banská Bystrica 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, príslušenstvo. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 21 440 21440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a software Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 680 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Mesto Považská Bystrica 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook MSI GS70 6QE-033CZ Stealth Pro, alebo ekvivalent Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 699 1699.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook + púzdro Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 2 250 2250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Toshiba Tecra Z40-A-16D kovový alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 050 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 100 1100.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, tašky na notebooky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 890 890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Mesto Považská Bystrica 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 255 G4 Mesto Lučenec 7 350 7350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - HP ProBook 450 G3 Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 900 900.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 833 833.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie prenosných počítačov s príslušenstvom a tlačiarne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 87 416 87415.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook, CD/DVD mechanika Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 870 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 495 495.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 765 765.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-tablet PC alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 596 595.91 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 409 1409.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybrané komodity IKT a príslušenstvo rôzneho druhu Katolícka univerzita v Ružomberku 6 541 6541.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 373 1373.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 020 1020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- notebook alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 786 786.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 888 888.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače, Notebooky 15,6" a 13,3" Národný bezpečnostný úrad 3 767 3766.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 375 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Lenovo ThinkPad L450 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablety, PC zostava, monitor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 459 1459.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový notebook - Lenovo alebo ekvivalent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, bezdrôtová myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 935 935.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie notebooku s brašnou na notebook Akadémia Policajného zboru v Bratislave 335 335.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 150 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 774 774.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 963 963.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“, Microsoft Office 2016 pre domácnosti a podnikateľov alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 908 908.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-počítač alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“, Microsoft Office 2016 pre domácnosti a podnikateľov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 129 1129.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 852 852.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 840 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 880 880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“ ASUS ROG G551VW-FW170T alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samsung Notebook 9 (15" LED Full HD / Core™ i7) Centrum spoločenských a psychologických vied SAV EUR 2016 Tovary Áno 1
notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 475 475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“, Microsoft Office 2016 pre domácnosti a podnikateľov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 129 1129.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ľahký prenosný notebook s WWAN a príslušenstvo Dopravný úrad 1 685 1685.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup notebookov s príslušenstvom Slovenský pozemkový fond 13 500 13500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple iPad a Lenovo a Lenovo Yoga Tablet Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Základná škola 1 650 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa notebooku, tašky na notebook a externý disk Vysoká škola múzických umení v Bratislave 785 785.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky II Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 802 802.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, PC zostava, monitor k PC, fotoaparát,Multifunkčné zariadenie, Televízor Spojená škola 7 100 7100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ľahký notebook s SSD pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1 399 1399.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - Lenovo Think Pad X1 Carbon3 Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 680 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 13 350 13350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup notebooku HP 250 G4; PC Lenovo Think Centre E73 Tower 10DS0-00K alebo ekvivalenty MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS F555UF-DM031T alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 672 672.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS K751LB-TY012H kovový s príslušenstvom alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 698 698.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Z51-70 alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 671 671.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS F555UF-DM031T s taškou na notebook alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 688 687.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook TOSHIBA Tecra Z40-C-106 kovový Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 483 1483.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga, Samsung Portable SSD T1 250 GB, Natec Genesis GV44 alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 752 1751.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
15"notebook s dokovacou stanicou a zárukou pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1 466 1466.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-AC023NP 15,6" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 531 1531.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samsung Notebook 9 (15" LED Full HD / Core™ i7) Centrum spoločenských a psychologických vied SAV EUR 2016 Tovary Áno 1
Notebook, taška, myš Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 525 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 354 1354.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 749 749.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - HP ProBook 450 G3 Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 900-13ISK Silver, alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 320 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 900-13ISK Silver, alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 160 1160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“ ASUS F555UF-DM031T biely alebo ekvivalent + bluetooth myš Vysoká škola výtvarných umení 666 666.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 570 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných technických učební Stredná odborná škola elektrotechnická 43 000 43000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Asus F555UF-DM031T biely Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 802 2802.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP Pavilion 15-ab118nc/ 15-ab118 (P3Z37EA) alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 511 510.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
MSI PX60 6QD-039CZ/i7-6700HQ Skylake/2x8GB/128SSD+1TB SATA 7200ot./GTX 950M, 2GB/15.6" FHD/BT/Win10 s príslušenstvom alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 240 3240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 350 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový notebook s dokovacou stanicou Protimonopolný úrad SR 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 544 544.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“ ASUS F555UF-DM031T biely alebo ekvivalent + bluetooth myš Vysoká škola výtvarných umení 666 666.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 11z Touch s príslušenstvom alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 547 547.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné osobné počítače Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Bratislavský samosprávny kraj 2 670 2670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Acer Aspire Switch 10V 64GB Full HD + dock s 500GB HDD a klávesnicou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Gréckokatolícka charita Prešov 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 366 1366.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook, myš, klávesnica, vysielačka, projektor, pamäť. médiá Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 6 150 6150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová/kancelárska technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 368 2367.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky HP Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 900-13ISK Silver, alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 320 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo E31 - 80 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 584 1584.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS ZENBOOK UX303UB-DQ019R Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 208 2208.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 5558 N2-5558-N2711K, hybridný pevný disk alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 867 867.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-počítač, monitor, tlačiareň alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 841 841.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 22 250 22250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 330 1330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 589 589.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-počítač alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad E560 a taška na notebook Black Cherry (17,3ʺ) alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 713 712.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook AVER ASPIRE Switch Alpha 12 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 936 936.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Michalovce Okružná 17 2 750 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook - zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook Dell XPS 13 Touch kovovy + prislusenstvo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 442 441.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook: ASUS N751JX-T7229T Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 183 1183.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP Spectre Pro x360 alebo ekvivalentný Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad X260, dokovacia stanica ThinkPad Pro Dock-65 W, klávesnica TP X260 EN Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 560 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 992 991.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 15 5559 alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 897 897.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Katolícka univerzita v Ružomberku 2 204 2204.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky (Notebooky) - LIVEX Centrum výcviku Lešť 15 300 15300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook + taška na notebook Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 900 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 1ks notebooku Generálna prokuratúra SR 660 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebooky s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 200 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Národné lesnícke centrum (NLC) 465 465.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky HP 250 G4 i3-5005U alebo ekvivalent Krajské centrum voľného času v Trenčíne 28 800 28800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 680 4680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook 14" Historický ústav Slovenskej akadémie vied 8 750 8750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP Spectre Pro x360 alebo ekvivalentný Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, tlačiareň alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 796 796.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika alebo ekvivalent Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 9 167 9166.93 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup notebookov s OS a kancelárskym balíkom Mesto Levice 16 300 16300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 1 462 1462.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 440 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
13-inch MacBook Pro with Retina Dispay Filozofický ústav SAV 1 450 1450.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Notebooky HP Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 3 440 3440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač MacBook Air 13" alebo ekvivalent Národný bezpečnostný úrad 1 435 1435.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učiteľské notebooky, pracovná stanica a smartfon Evanjelické gymnázium 10 400 10400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika /1x notebook, 2x laserová tlačiareň, 1x stolný počítač/ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 448 1448.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - Notebook a optická myš alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 630 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 900-13ISK Silver, alebo ekvivalent Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 710 710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad Yoga 260 Ekonomický ústav SAV 1 480 1480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad 700-15ISK Ekonomický ústav SAV 920 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 035 1035.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 736 3736.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 650 6650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, stolový PC, multifunkčná tlačiareň, tlačiareň Slovenská stavebná inšpekcia 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, externý pevný disk Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 322 1322.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky HP Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 6 400 6400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Bratislavský samosprávny kraj 6 360 6360.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Výpočtová technika alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 733 733.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook HP ZBook 15 G3 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 140 1140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 650 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky 42ks Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 13 820 13820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook + originálna taška Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook vhodný na strih videa TV PEZINOK, s.r.o. 1 470 1470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 980 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15, 6´´ s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 830 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook SZRB Asset Management, a.s. 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS ZENBOOK UX303UB - DQ019R Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 320 2320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, externý pevný disk Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 337 1337.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Katolícka univerzita v Ružomberku 2 518 2518.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook + taška na notebook Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 700 4700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a mobilný telefón Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 875 2875.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (notebook, monitor) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 055 1055.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 13 996 13996.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač notebook ASUS (PN: F555UB-DM036T) 15,6" FHD, i5-6200U 8GB/2TB/GT940M 2GB/W10 čierny, operačný systém Microsoft Windows 10 64bit Národný onkologický ústav 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Bratislavský samosprávny kraj 4 656 4656.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie /IKT/ Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 842 4842.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
prenosný počítač - notebook Súkromná obchodná akadémia 8 280 8280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Acer Aspire E15 Obsidian Black Aluminium alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač notebook ASUS (PN: F555UB-DM036T) 15,6" FHD, i5-6200U 8GB/2TB/GT940M 2GB/W10 čierny, operačný systém Microsoft Windows 10 64bit Národný onkologický ústav 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebok Asus NB F540LA s príslušenstvom alebo ekvivalent Technická akadémia 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika /1x notebook, 3x tablet, 1x prenosný externý disk/ alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 837 2836.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 999 999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 421 1421.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 736 735.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook IdeaPad 500-14I SK White Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 792 792.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP Pavilion x360 11-u000nc Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550 549.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač-notebook Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 699 1699.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 288 1288.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav informatiky SAV 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook Lenovo Yoga 900-13ISK2 Champagne Gold alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač notebook Lenovo IdeaPad Z50 59-445017 15,6" FHD, Intel Core i5 8GB/1TB/GT820M 2GB, operačný systém Microsoft Windows 10 64bit alebo ekvivalent Základná škola Predmier, okres Bytča 2 825 2825.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ASUS Zenbook UX330UA-FB018R Ekonomický ústav SAV 1 085 1085.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, tašky na notebooky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 240 1240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač notebook Lenovo TP E460 i3-6100U 2.3GHz 14.0" FHD IPS , operačný systém Microsoft Windows 10pro 64bit + Office 2016 pre podnikateľov, slovak Medialess Slovenská agentúra pre cestovný ruch 980 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – tablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 796 796.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP Pavilion x360 11-u000nc Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550 549.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Predmier, okres Bytča 1 450 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 460 1460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 660 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Zenbook UX303UB-C4017T Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 140 1140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
iPad s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 703 702.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodeodolný prenosný počítač- notebook s odnímateľnou klávesnicou Slovenský hydrometeorologický ústav 57 497 57497.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, príslušenstvo k notebooku Ústav experimentálnej fyziky SAV 980 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 006 2006.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook TYP 3 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 3 768 3768.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
15"notebook s dokovacou stanicou a zárukou pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 2 800 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom, stolové počítače, tlačiarne, dataprojektor, Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 983 2983.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- notebooky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 348 1348.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook IdeaPad 500-14I SK White Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 792 792.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 332 1332.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 290 1290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup notebookov a MS Office 2016 Gymnázium Dubnica nad Váhom 9 218 9218.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook Ústav zoológie SAV 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 766 766.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Zenbook UX303UB-C4017T Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 140 1140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - Lenovo ThinkPad 13 Black Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP Omen Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 299 1299.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom, stolové počítače, tlačiarne, dataprojektor, Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 983 2983.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom a tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 320 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a príslušenstvo Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 4 800 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky (9ks), MS Office (9 ks) a tlačiarne (9 ks) Obec Nálepkovo 5 850 5850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 630 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 075 1075.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell XPS 13 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 292 1291.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdealPad 700-15ISK biely Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 833 833.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdealPad 700-15ISK biely Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup notebooku - HP Pavilion 17-g108nc Sunset Red + myš alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
NOTEBOOK - ASUS X555LB-DM456T Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - Acer Aspire F15 Black Aluminium Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 190 2190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ASUS Zenbook UX306UA-FB115T Ekonomický ústav SAV 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 699 1699.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 705 705.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT-Notebook 14" displej s rozlíšením HD Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 997 996.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 932 932.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 573 1572.71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook ASUS ZENBOOK UX305CA-FC026R čierny kovový Filozofický ústav SAV 769 769.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-Notebooky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 196 3196.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 525 1525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Lenovo ThinkPad Yoga 260 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 125 1125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 425 1425.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook alebo ekvivalent Trenčianske múzeum v Trenčíne 3 472 3472.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – tablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 402 402.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač HP ProBook 450 G3 s príslušenstvom alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 300 26300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3 200 3199.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, mini notebook, taška na notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 054 2054.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
2 ks notebookov Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 520 1520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 499 1499.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 786 1786.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 944 944.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP EliteBook Folio G1 Ekonomický ústav SAV 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač a príslušenstvo Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 098 1098.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 104 1104.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 472 472.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup, dodávka a montáž dataprojektorov s notebookmi pre základnú školu Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice 341 22 000 22000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 166 1166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook DELL XPS 13-9350 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, prenosný disk, puzdro na notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 374 1374.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 687 687.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 104 1104.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad L560 a kancelársky balík Microsoft Office 2016 pre podnikateľov (slovenská jazyková verzia) Úrad vládneho auditu 43 279 43279.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-ultrabook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-notebooky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 346 1345.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom Dopravný úrad 10 239 10238.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Z50-75 White /AMD Quad Core FX-7500/15.6" LED/8GB/AMD Radeon R7 M260 2GB + AMD Radeon R7/HDD 1TB/DVD/ WiFi/W10 64-bit alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 530 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom a monitor Dopravný úrad 7 182 7181.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS F756UB-T4025T /17,3" LED antireflexná/ i7 6500 Skylake/8GB DDR3L/NVIDIA GeForce 940mm 2GB/2TB/DVD/ WiFi/W10 biely alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 840 1840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Manažérsky prenosný počítač Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 650 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
apple Mac book -Air 13, core i5 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 280 1280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo IdeaPad Y700 15 80NV00MKCK Ekonomický ústav SAV 920 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 930 930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky (7ks), MS Office (7 ks) Mesto Michalovce 3 750 3750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač a príslušenstvo Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 812 812.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 525 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 328 2328.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS Zenbook UX330UA alebo ekvivalent, Notebook DELL XPS 13 alebo ekvivalent, Projektor ASUS B1M alebo ekvivalent Katolícka univerzita v Ružomberku 4 583 4583.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dell XPS 15 9550 15" FHD i5-6300HQ BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 1 450 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP ProBook 440 G3 i5-7200U 14.0 FHD 4GB 256SSD+slot 2,5" DVD backlitKB FpR W10P Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 2 568 2568.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Transformer Book Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 217 1217.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - Notebook alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 941 941.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 869 869.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky – notebooky a desktopy Hlavné mesto SR Bratislava 12 675 12675.41 EUR 2016 Tovary Nie 1
MacBook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 949 949.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minipočítač, SSD disk Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook 15,6" Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompaktný pracovný notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 578 577.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač a príslušenstvo Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 811 811.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre grafický dizajn + kolekcia softvéru pre grafický dizajn Vysoká škola výtvarných umení 4 128 4128.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Acer Aspire E15 Obsidian Black Aluminium alebo ekvivalent Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 10 421 10421.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook učiteľský alebo ekvivalent Gymnázium M. R. Štefánika 2 099 2098.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a desktop PC Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 3 650 3650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook a kamera Katolícka univerzita v Ružomberku 1 042 1041.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
apple Mac book air 13, core i5 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 220 1220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 917 917.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 490 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 436 1435.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-tablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 601 601.27 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook CEIT a.s. 807 807.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook HP EliteBook 840 G3 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 970 970.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toshiba Portégé Z30t-C-105 kovový, alebo ekvivalent Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 1 170 1169.69 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Notebook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 780 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 925 925.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 668 1668.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Michalovce Okružná 17 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 780 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 530 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6 Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 4 300 4300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook ASUS F540LA-DM022T čierny Filozofický ústav SAV 430 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad X260 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 125 1125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika + príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 248 2247.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabletový počítač s príslušenstvom Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-tablet s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 749 748.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 15 alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 630 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo IdeaPad 510S-13IKB Biely Ekonomický ústav SAV 680 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo B51-80LM00QNCK Ekonomický ústav SAV 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 120 1120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebooky, tlačiarne 2 Základná škola Michalovce Krymská 5 1 875 1875.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 017 2016.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook, prenosný počítač s príslušenstvom Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 3 594 3594.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Mesto Humenné 972 971.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Notebook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 650 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súpravy prenosných počítačov Národné centrum zdravotníckych informácií 5 297 5297.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač stolový, prenosný, tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 380 2380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 576 576.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad 700-15ISK Gaming Black Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 039 1039.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka prenosných počítačov s príslušenstvom, vrátane ich dovozu podľa požiadaviek objednávateľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 161 880 161880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvertibilný počítač HP Spectre x360 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Acer s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 459 458.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Notebook - Ultrabook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 450 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a monitory Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 2 640 2640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook Katolícka univerzita v Ružomberku 708 708.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 034 1034.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook, prenosný počítač s príslušenstvom Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 180 1180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 680 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 824 5823.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 867 1867.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky - Notebook 1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 950 1950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky - Notebook 2 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 033 1033.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súpravy prenosných počítačov Národné centrum zdravotníckych informácií 5 297 5297.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ASUS Zenbook UX303UB-R4015T Rose Gold Ekonomický ústav SAV 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 3 383 3383.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 2 805 2805.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa notebookov Vysoká škola múzických umení v Bratislave 6 163 6163.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebooky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a projektor Vysoká škola výtvarných umení 1 386 1386.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook DELL XPS 13-9350 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, počítač Základná škola Šrobárova 12 535 12535.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad G70-80 Black alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 551 551.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Mac Mini s príslušenstvom, Mac Book Pro Gemerské osvetové stredisko 3 400 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple MacBook Air 13" Sociologický ústav SAV 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook Ústav zoológie SAV 860 860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook Ústav zoológie SAV 860 860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Okresný súd Trnava 729 729.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Bratislavský samosprávny kraj 18 462 18462.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Základná škola Slovenská Kajňa 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 200 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC technika - laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenia a notebooky Krajský súd v Košiciach 21 200 21200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 089 1089.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 6 056 6056.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 652 2651.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia a príslušenstvo alebo ekvivalent. Krajský súd v Trnave 13 805 13805.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PRENOSNÉ POČÍTAČE + RUČNÉ DIGITÁLNE SNÍMAČE ČIAROVÝCH KÓDOV Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 900 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad E560 20EVA-032 alebo ekvivalent Okresný súd Piešťany 3 720 3720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 720 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a diskové polia Národný bezpečnostný úrad 10 027 10026.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell, osobný počítač Dell a sieťová tlačiareň Canon i-SENSYS LBP351x Ústav pamäti národa 5 424 5424.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Základná škola Slovenská Kajňa 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook - ASUS ZENBOOK Pro UX501VW-FJ006R kovový s taškou alebo ekvivalent Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 533 1533.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače (DELL Inspiron 7566) alebo ekvivalent Krajský súd v Nitre 11 270 11270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15.6 " Gymnázium Ľudovíta Štúra 3 599 3599.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook. Stredná zdravotnícka škola 5 260 5260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 417 416.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Lenovo B51-30 80LK00P5CK, čierny Gymnázium 15 746 15745.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Dell Inspiron alebo ekvivalent Krajský súd v Banskej Bystrici 6 432 6432.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 290 1290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Notebook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 650 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Veľký Šariš 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a desktop PC Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 1 900 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
NOTEBOOK 15.6" Mesto Partizánske 517 517.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ptrenosný počítač - notebook Mesto Žiar nad Hronom 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup PC Alza Top Office 3040, PC Lenovo Think Centre E73 Tower 10DS0-00K, alebo ekvivalenty, monitor, tlačiareň MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky – notebooky a desktopy Hlavné mesto SR Bratislava 123 472 123471.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Základná škola Šrobárova 3 840 3840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 30 000 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook. Stredná zdravotnícka škola 5 260 5260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
konvertibilný notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 791 790.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP ProBook 450 G3 (T6P21ES) alebo ekvivalent Centrum právnej pomoci 4 045 4045.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 600 600.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Ptrenosný počítač - notebook Mesto Žiar nad Hronom 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a laserová tlačiareň Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 423 2423.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Acer Ústav merania SAV 1 088 1088.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 1 208 1208.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrabook Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Stredná umelecká škola v Trenčíne 620 620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G5 Asteroid Silver Mesto Liptovský Hrádok 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s púzdrom, tablet, myš, redukcia Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 908 1908.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 19 900 19900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook ultra ľahký s príslušenstvom Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 841 1841.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská konsolidačná, a.s. 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 15.6" Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 4 860 4860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo B50-50 Black alebo ekvivalentný Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 3 392 3392.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Stredná umelecká škola v Trenčíne 620 620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 13z (5000) Touch sivý Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 930 930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook s príslušenstvom Základná škola 749 749.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 649 649.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská konsolidačná, a.s. 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom a taškou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 792 792.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 193 1193.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - projekt. Katolícka univerzita v Ružomberku 4 650 4649.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky ultrabook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 699 2699.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 889 889.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrabook Katolícka univerzita v Ružomberku 1 183 1183.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysokovýkonný notebook „MSI GT72VR 6RE-400CZ Dominator Pre Tobi“ alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických a kvalitatívnych parametrov Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 300 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Zenbook UX303UB-DQ019R alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 260 1260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP 17-y003nc alebo ekvivalent s nasledovnými špecifikáciami : Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 880 1880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 22 219 22219.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky HP 250 G4 i3-5005U alebo ekvivalent Krajské centrum voľného času v Trenčíne 28 835 28835.29 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiacke notebooky a pracovná stanica Evanjelické gymnázium 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 996 995.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 990 990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Základná škola 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola s materskou školou Senohrad 9 500 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC a notebooky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 20 052 20052.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, Prenosná tlačiareň so skenerom, Bezdrôtová myš, Pracovná taška pre 16" notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 381 1381.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom-notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 301 301.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 18 400 18400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovný notebook Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 885 1885.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G5 W4N12EA , alebo ekvivalentplochý displej ASUS VP228H , alebo ekvivalent Stredná odborná škola letecko technická 3 776 3776.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 6 750 6750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 18 400 18400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, monitory, tlačiarne Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 650 2650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav informatiky SAV 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DELL Latitude e7275 Touch i5 alebo ekvivalent, 4GB Ram, Windows 10, Office 2016,Dell Thunderbolt Dock TB16 Správa mestskej zelene v Košiciach 1 420 1420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 646 1645.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 676 1675.79 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Apple MacBook Pro 13" Ústav merania SAV 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, monitor a pracovná stanica Vysoká škola výtvarných umení 6 426 6426.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 817 1816.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 35 000 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Bratislavský samosprávny kraj 7 788 7788.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, prenosná taška, optická myš Stredná odborná škola - Szakközépiskola 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Kancelária verejného ochrancu práv 2 616 2616.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače a príslušenstvo Národné centrum zdravotníckych informácií 11 000 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-Notebooky Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 35 000 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače a príslušenstvo Národné centrum zdravotníckych informácií 11 000 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook B51-80 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky, monitorov, interaktívnych monitorov a multimediálnych zariadení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 89 260 89259.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
HP Probook 440 G4 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 729 729.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebook Dell XPS 15 N-9560-N2-711S Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 650 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 875 875.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s numerickou klávesnicou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 864 864.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 960 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 560 560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s operačným systémom Základná škola Márie Rázusovej - Martákovej 18 000 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-notebook s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 355 1355.14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 875 875.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook - HP ProBook 440 G4 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač All-in-One Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 430 1430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 974 2974.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 296 2295.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 830 829.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 5 020 5020.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
notebook 17,3" Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2 200 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook 15,6" Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 708 708.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Dell XPS13-9360 alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 13" Národný ústav reumatických chorôb 910 910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 588 588.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook pre dobudovanie interaktívneho projekčného systému o časť dynamickej simulácie CEIT a.s. 1 063 1063.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook pre strih videa s príslušenstvom Rozhlas a televízia Slovenska 40 000 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 36 000 36000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, powerbank, taška Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 020 4020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom-notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 442 441.61 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 450 G4 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 720 720.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebook +taška +myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 520 1520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom-notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 459 458.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom-MacBook, SSD disk, dátové úložisko Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 873 1872.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1 630 1630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook +externa dvd mechanika +set bezdrotova klávesnica s myšou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky, prevodníky, projektory Katolícka univerzita v Ružomberku 10 784 10784.13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 520 1520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s otočnou dotykovou obrazovkou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 864 864.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook produktovej rady Inspiron 5000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 922 921.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 4 119 4119.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 891 890.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 195 5195.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook DELL Inspiron 15-7567 alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 1 485 1485.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie prenosného počítača, myš, obal/púzdro na notebook Mesto Kežmarok 1 390 1390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka prenosných počítačov s príslušenstvom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 96 000 96000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 690 1690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 960 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 550 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook + taška + myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 170 1170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vivobook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 756 756.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie prenosného počítača, myš, obal/púzdro na notebook Mesto Kežmarok 1 660 1660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook MacBook Pro Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 110 2110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook a tablet s príslušenstvom Štatistický úrad Slovenskej republiky 14 263 14263.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 646 2646.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebook HP EliteBook 840 G4 alebo ekvivalentný s dokovacou stanicou Kancelária prezidenta SR 16 500 16500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom-Tablety a phablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 883 883.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače a príslušenstvo Národné centrum zdravotníckych informácií 11 000 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, Adaptér Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 525 525.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 750 1750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s otočnou dotykovou obrazovkou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 810 810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook rady N3060/128SSD Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovateľný Notebook "Lenovo" alebo "Dell" alebo "ekvivalent" SZRB Asset Management, a.s. 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika -notebook a príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 922 921.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Acer Aspire ES14 alebo ekvivalent Slovenské národné múzeum 192 192.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače a príslušenstvo Národné centrum zdravotníckych informácií 11 000 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 334 1333.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 830 1830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 10 450 10450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, klávesnica+myš); počítač; monitor; externá DVD; externý HDD Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 870 1870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
2 ks Notebooky s púzdrami Vysoká škola múzických umení v Bratislave 792 792.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 780 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 699 1699.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 586 586.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, projektor Mesto Nové Zámky 1 201 1201.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
2 ks Notebooky s púzdrami Vysoká škola múzických umení v Bratislave 792 792.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook,osobný počítač,monitor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 570 1570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 665 1665.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky, monitory, externý disk Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 460 2460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka notebookov s príslušenstvom a monitormi Ministerstvo financií Slovenskej republiky 161 964 161964.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 216 1216.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 547 547.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 719 718.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC a notebooky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 7 617 7617.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
konvertibilný notebook a puzdro na notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 307 307.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom-Tablet s odpojiteľnou klávesnicou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 304 303.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 200 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 552 551.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 352 3351.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky a tablety Ekonomická univerzita v Bratislave 8 208 8208.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ThinkPad T570 Rozhlas a televízia Slovenska 80 700 80700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Športové gymnázium 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 14" Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 140 1140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 569 1569.13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo ( ŠR) Centrum vedecko-technických informácií SR 3 323 3322.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 879 879.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky - notebooky a osobný počítač Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 24 360 24360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Centrum vedecko-technických informácií SR 985 984.69 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 842 842.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lenovo Legion Y720-15IKB (80VR0028CK) Divadlo Andreja Bagara v Nitre 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 702 702.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 383 382.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 699 1699.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lenovo Legion Y720-15IKB (80VR0028CK) Divadlo Andreja Bagara v Nitre 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 632 1632.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 665 665.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lenovo ThinkPad T470p 20J6001MXS Ekonomický ústav SAV 1 580 1580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad 520 80X2002VCK Ústav merania SAV 1 022 1022.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky a tablet Ekonomická univerzita v Bratislave 3 340 3340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 30 300 30300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NotebookLaserová tlačiareň čiernobiela multifunkčná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 086 1086.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC a notebooky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 10 600 10600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 17,3" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 922 922.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica k notebooku HP EliteBook 840 G4, alebo ekvivalent Kancelária prezidenta SR 864 864.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská správa ciest 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 950 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DELL Inspiron 17 5758 i5-5200U 17.3"HD+ 12GB 1TB NV-2GB W10 3rNBD strieborný nový (nie repasovaný) alebo jeho ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook 15,6" Historický ústav Slovenskej akadémie vied 4 600 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, notebook Ústav zoológie SAV 859 859.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 188 1188.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 589 589.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
prenosný počítač - notebook alebo ekvivalent Súkromná obchodná akadémia 10 400 10400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač a príslušenstvo Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 060 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo V510-15IKB Black Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 770 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad T470 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 4 700 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
VisionBook 9Wi Pro + odnímateľná klávesnica CZ/US layout alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 998 998.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Dell XPS 13 strieborný Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NOTEBOOK TMX349-M-34A2 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 780 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 819 819.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550 549.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Katolícka univerzita v Ružomberku 1 073 1072.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablety s príslušenstvom Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 7 413 7413.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pracovných staníc (notebookov) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 3 776 3776.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor,osobný počítač,reproduktory k pc,webkamera,Slúchadlá ,Sluchadlá USB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 630 1630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-bc203nc alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 2 540 2540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zostava ApplMacBook Air13 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 762 762.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 11 935 11935.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1. Notebook; 2. Klávesnica; 3. Myš; 4. Adaptér Národné lesnícke centrum (NLC) 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22 540 22540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vivobook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
prenosné počítače s dokovacou stanicou a stolové počítače s SSD diskom Ústav polymérov SAV 4 700 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook + taška Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 445 445.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie výpočtovej techniky a príslušenstva Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 823 5823.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, počítač pre rozhlasové štúdio Katolícka univerzita v Ružomberku 1 220 1220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebooky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 300 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - Notebooky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 830 1830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, atramentová tlačiareň multifunkčná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 158 1158.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač a príslušenstvo Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 060 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lenovo Ideapad 320 17,3" 80XW001EHV notebook, čierny alebo jeho ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebook, elektronická čítačka kníh Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor, osobný počítač, reproduktory k PC Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 490 1490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebooky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 300 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - Notebooky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 830 1830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 420 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítače s SSD diskom a monitormi Ústav polymérov SAV 2 675 2675.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrabook - farba sivá Stredná odborná škola stavebná 1 900 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebook, elektronická čítačka kníh Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 290 2290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrabooky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 260 2260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet s ochranným obalom Ústav experimentálnej fyziky SAV 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 699 1699.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
All in one osobný počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 190 1190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 220 1220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 798 798.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 290 2290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky pre potreby MŠ_93 Mesto Komárno 1 024 1024.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 137 908 137908.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a mobilný telefón Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 905 3905.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Latitude 12-5280 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 450 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook V 510 15 + bezdrôtová laserová myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook (HP EliteBook 820 G4, alebo ekvivalent) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 460 1460.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebooky s príslušenstvom Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 3 850 3850.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebooky a tablet Ekonomická univerzita v Bratislave 11 707 11707.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky, externé pamäťové médiá, skener, PC myši Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
prenosný počítač s SSD diskom a dokovacou stanicou Ústav polymérov SAV 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 620 1620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor, osobný počítač, slúchadlá,set klávesnica a myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 470 1470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad T570 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 408 7408.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP 250 G6 Asteroid Silver Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 260 1260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook - Dell Vostro 5568 sivý alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook 15,6" Historický ústav Slovenskej akadémie vied 930 930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 819 819.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 810 810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky vrátane operačného systému a antivírusu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 5 147 5146.58 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebook Lenovo ThinkPad T470s Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 450 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 521 5521.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, multifunkčné zariadenie a príslušenstvo Metodicko-pedagogické centrum 15 967 15966.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 590 4590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 6 490 6490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 650 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 14" HP Pavilion x360 14-ba010nc Historický ústav Slovenskej akadémie vied 950 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný počítač, set klávesnica a myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook,redukcia,taska na notebook,prezentér Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, HDD a SanDisk Extreme Pro Vysoká škola múzických umení v Bratislave 3 698 3698.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook pre MŠ_125 Mesto Komárno 569 569.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook - Dell Vostro 5568 sivý alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laptopy pre administratívnu prácu a prípravu učebných materiálov Stredná zdravotnícka škola 1 320 1320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 13,3“ LENOVO NOTEPAD 520S alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 875 875.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Vysoká škola múzických umení v Bratislave 696 696.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, príslušenstvo. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 16 000 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 287 2287.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný počítač, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 940 940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook,taška na notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 930 930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook,taška na notebook,externá dvd mechanika Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 030 1030.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 710-14IKB Pearl Black alebo ekvivalent Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 200 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 710-14IKB Pearl Black alebo ekvivalent Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 200 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laptopy pre administratívnu prácu a prípravu učebných materiálov Stredná zdravotnícka škola 1 320 1320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 689 689.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie výpočtovej techniky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 350 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 5 800 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook cestovný s príslušenstvom Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 12 275 12275.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 13,3“ LENOVO NOTEPAD 520S alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 875 875.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (softvér na spracovanie videa, tablet, notebooky, myš, klávesnica s myšou, SSD disk, tlačiareň) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 300 7300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet VisionBook 8Q LTE alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 125 125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 3 100 3100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Acer Chromebook 11 N7 Steel Gray /11,6" LED antireflexná/ Intel Celeron Quad Core N3160 Braswell/4GB DDR3L/Intel HD Graphics 400/32MB/ WiFi/Google Chrome OS alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Katolícka univerzita v Ružomberku 911 910.69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook na spracovanie videa Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 596 1596.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11 900 11900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 5 800 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Ultrabook + adaptér výstupných portov Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 490 1490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (softvér na spracovanie videa, tablet, notebooky, myš, klávesnica s myšou, SSD disk, tlačiareň) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 300 7300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 745 745.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 1 945 1945.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook - Dell Vostro 5568 sivý alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň, PC, Notebook Slovenská stavebná inšpekcia 3 350 3350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky a tablet Ekonomická univerzita v Bratislave 30 723 30723.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače Záchranná služba 5 518 5517.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo B50-50 Black alebo ekvivalentný Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 3 880 3880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 710-14IKB Pearl Black alebo ekvivalent Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 250 2250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Michalovce Okružná 17 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Michalovce Okružná 17 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 710 710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Rada pre vysielanie a retransmisiu 2 300 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Acer Extensa 2519 black Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 1 850 1850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Michalovce Okružná 17 1 260 1260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 320 320.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odpojiteľný počítač Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 426 425.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 246 245.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebookov a kancelárskeho balíka Microsoft Office 2016 pre podnikateľov (slovenská jazyková verzia) Úrad vládneho auditu 76 675 76674.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 156 300 156300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ceny do súťaží Trenčiansky samosprávny kraj 5 056 5056.44 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 762 762.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dell Vostro 15 5568 Stredná odborná škola lesnícka 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom a farebné tlačiarne Štatistický úrad Slovenskej republiky 14 502 14502.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Trenčiansky samosprávny kraj 4 805 4804.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Acer Aspire 5 A517-51G-8435 (NX.GSXEC.002) alebo ekvivalent Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 3 297 3297.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 15.6 " Gymnázium Ľudovíta Štúra 3 460 3460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Prenosné počítače, mobilné telefóny a mobilné tlačiarne Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 124 250 124250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebooku a dokovacej stanice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 214 2214.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebookov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 112 3111.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
MacBook Pro 15,4" Mid/Late 2010 alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 890 890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky, monitorov a príslušenstva počítačov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 45 425 45424.67 EUR 2018 Tovary Áno 1
Výpočtová technika, kancelárska technika a fotoaparát Trenčiansky samosprávny kraj 3 071 3070.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky s taškou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 200 4200.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 318 1317.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolový počítač s SSD diskom Ústav polymérov SAV 870 870.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP Zbook 15 G4 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 695 1695.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Slovenské národné múzeum 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook s taškou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 15 (5000) čierny Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet PC Lenovo Miix 320-10ICR Platinum 64GB LTE + dock s klávesnicou alebo alternatíva Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 450 450.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook Športové gymnázium 2 839 2839.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - softvér a notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 900 12900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zariadení (notebooky s príslušenstvom, monitory a AIO zariadenie) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 161 108 161108.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej technicky Slovenská inovačná a energetická agentúra 66 747 66747.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook - Lenovo IdeaPad Yoga 80X7000KCK alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 030 1030.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s adaptérom a taškou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 013 1013.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky do učebne 2 Slovenské národné múzeum 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1.Stolový počítač, 2.laserová tlačiareň, 3.prenosný počítač, 4.tablet Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 423 7423.39 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad 320 čierny alebo ekvivalentný Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 5 400 5400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HP EliteBook 820 G3, matný displej Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska technika - notebooky a príslušenstvo k notebookom Zdravé regióny 47 354 47354.1 EUR 2018 Tovary Áno 1
Prenosné počítače – notebooky s príslušenstvom Obec Boťany 3 050 3050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 960 1960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook+taška Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 190 1190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 137 372 137372.29 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook, taška na notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 040 1040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT – notebook a dataprojektor Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 19 344 19344.3 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky Bratislavský samosprávny kraj 8 232 8232.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, bezdrôtová myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 450 G5, prepojovacieho kábla RJ-45 , Microsoft Wireless Desktop 900 s AES USB, Monitor 27´´ASUS VX278Q alebo ekvivalent Dopravný úrad 23 314 23314.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Národné lesnícke centrum (NLC) 2 076 2076.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky pre UVP - Časť 2._Hardvérové vybavenie laboratórií Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 71 070 71069.6 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 777 777.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebook, skener, monitor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 400 3400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, prenosný počítač s príslušenstvom Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 625 625.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1.Tablet,2.Držiak na stenu - s ramenom na uchytenie monitora na stenu s 3D pohybom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 888 888.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky vrátane operačného systému Národné lesnícke centrum (NLC) 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 21 480 21480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Košický samosprávny kraj 1 676 1676.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 2 949 2949.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 450 G5 alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 960 960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1.Notebook, 2.Externý disk HDD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 465 1465.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné osobné počítače Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 159 523 159522.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 948 948.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektory a notebooky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 700 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, Monitor, Adaptér, Klávesnica a myš Národné lesnícke centrum (NLC) 4 282 4282.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook MacBook Pro 15" Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 300 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1.Projekčné zariadenie, 2.Notebook, 3.Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 250 3250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolové počítače s SSD diskom Ústav polymérov SAV 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet s príslušenstvom Ústav polymérov SAV 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 948 948.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1.Notebook, 2.Počítačový monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 720 1720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Gymnázium Františka Švantnera 3 595 3595.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektory a notebooky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 700 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, bezdrôtová myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1. Ultrabook DELL XPS 13 (9360) 2. Monitor DELL S2418H 3. Klávesnica a myš DELL KM636 4. Adaptér DELL DA200 5. Púzdro DELL Premier Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa 1 650 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook a externé disky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 840 1840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lenovo Yoga 510-14IKB Black alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- notebook, replikátor portov, externé pamäte Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 894 1894.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, počítačová myš Obec Varhaňovce 6 500 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, počítačová myš Základná škola Veľký Šariš 3 850 3850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 27 419 27418.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skener a notebook Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 811 2810.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 176 1176.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, počítačová myš Obec Varhaňovce 6 500 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 574 574.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ProBook 840 G5 Rozhlas a televízia Slovenska 60 000 60000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 169 1169.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 349 1349.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 913 3913.15 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 542 542.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook + príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 661 661.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 752 1752.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný počítač All-in-One Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 653 1653.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 390 2390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Divadlo Nová scéna 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP Envy 17-AE102NC Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 150 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook pre potreby MŠ_32 Mesto Komárno 454 453.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 19 447 19447.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebooky a all-in-one Ekonomická univerzita v Bratislave 8 639 8639.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Apple Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 690 1690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook "Lenovo" alebo "Dell" alebo "ekvivalent" SZRB Asset Management, a.s. 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 450 G5, Microsoft Wireless Desktop 900 s AES USB, Monitor 27´´ASUS VX278Q alebo ekvivalent Dopravný úrad 5 111 5110.86 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, bezdrôtová myš+klávesnica set Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook a multifunkčné zariadenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 079 1078.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vizualizér, notebook, pamäťové karty, brašňa, dvd mechanika, ventilátory Základná škola s materskou školou Župkov 2 600 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Ultrabook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 699 1699.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 093 1093.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 288 1288.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné počítače, PC a príslušenstvo, tlačiarne, disky Národné centrum zdravotníckych informácií 244 043 244043.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné farebné zariadenie, notebook, video data projektor Katolícka univerzita v Ružomberku 1 208 1208.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup PC a notebooky Múzeum Slovenského národného povstania 3 150 3150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky - netobooky s príslušenstvom Mesto Poprad 2 752 2751.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook 15,6" (HP ProBook 450 G5, 3DN47ES) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 4 300 4300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Protimonopolný úrad SR 7 500 7500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 665 1665.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook s taškou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie vecných cien (3 notebooky, 3 tablety, 3 smartfóny) pre víťazov súťaže "ESIF IDEA HACK". Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 5 785 5785.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lenovo YOGA 520-14IKBR (81C80013CK) Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 900 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT 2018 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 507 2507.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 458 1458.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook ProBook 450 G5 + myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC, Notebooky, tlačiarne, Office Mestská časť Bratislava - Dúbravka 13 034 13033.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 199 1199.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a softvéru, služba servisu Prešovský samosprávny kraj 74 000 74000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
MacBook 12" RetinaCore i5 1.3GHz 8GB 512GB Gold alebo ekvivalentMacBook 12" RetinaCore i5 1.3GHz 8GB 512GB Rose alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 3 399 3399.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný osobný počítač Rozhlas a televízia Slovenska 56 000 56000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, Tablet, Monitor k PC, Multifunkčné zariadenie, Televízor, držiak, kábel, Spojená škola 3 150 3150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook Centrum vedecko-technických informácií SR 2 750 2750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 509 509.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook vrátane tašky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 21 120 21120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook + externý disk Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 780 780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IP 320-15 N4200 2.5 GHz 15,6" alebo ekvivalent Spojená škola 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 906 1906.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, USB kľúče, externé disky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 290 1290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač , napájacie príslušenstvo, stolové počítače, Slovenské národné múzeum 6 397 6396.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie prenosných počítačov II. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 8 801 8801.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook + puzdro pre notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 970 970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook + príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 780 1780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook + monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 485 1485.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
MacBook Pro 13" Retina Core i5 2.3GHz 8GB 256GB Flash Space Grey alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 1 632 1632.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
prenosný počítač - notebook alebo ekvivalent Súkromná obchodná akadémia 6 840 6840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolové počítače a notebooky s SSD diskom Ústav polymérov SAV 3 950 3950.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Súbor IKT pre materské školy Mesto Košice 21 849 21848.76 EUR 2018 Tovary Áno 1
prenosný počítač, notebook alebo ekvivalent Súkromná obchodná akadémia 9 800 9800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné počítače s príslušenstvom Štátny veterinárny a potravinový ústav 5 283 5283.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
12'' Notebook s príslušenstvom Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 690 1690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Katolícka univerzita v Ružomberku 2 887 2886.57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ultrabook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 780 780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook vrátane tašky - Lenovo IdeaPad 320-15IKBRN Platinum Grey, ekvivalent Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 677 1677.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 169 1169.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, dokovacie zariadenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 220 1219.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výkonného počítača pre CUDA výpočty. Ústav polymérov SAV 1 950 1950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook 15,6" (HP ProBook 450 G5,3DN48ES) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 4 280 4280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, externá dvd mechanika, myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 13,3" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 474 3474.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka prenosných počítačov s príslušenstvom Slovenský pozemkový fond 90 000 90000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook MSI PL62 7RC-055CZ Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 398 1398.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 768 768.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad E580 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 990 990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 870 870.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 955 955.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky - 3 ks + MS Office Košický samosprávny kraj 2 196 2196.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
notebook 12,5" (Part No.: 7290-3263) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 940 1940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 10 350 10350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač (notebook) Okresný súd 1 259 1259.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s dotykovým displejom 13,3" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 895 895.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 611 1611.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
prenosný počítač (notebook) alebo ekvivalent Okresný súd Lučenec 1 265 1265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 791 790.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s operačným systémom Tablet PCStylus- aktívne pero – kompatibilitaPC-pracovná stanicaKlávesnica a myš -bezdrôtová súprava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 935 4935.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Asus Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 132 1131.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Stredná odborná škola 1 270 1270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
prenosný počítač (notebook) alebo ekvivalent Okresný súd Lučenec 1 265 1265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 4 ks notebooku, 4 ks špeciálnej klávesnice Centrum sociálnych služieb - Jesienka 5 528 5528.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook + puzdro pre notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 810 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Divadlo Nová scéna 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Rada pre vysielanie a retransmisiu 2 150 2150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, kancelárska technika a fotoaparát Trenčiansky samosprávny kraj 1 428 1428.47 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook – HP ProBook 440 G5 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 050 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Stredná odborná škola, Prakovce 282 2 540 2540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky, tablet a all-in-one Ekonomická univerzita v Bratislave 9 924 9924.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 699 1699.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebook a príslušenstvo k PC Múzeum Slovenského národného povstania 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 699 1699.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebook, prenosné externé disky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
USB kľúče, notebook, multifunkčné zariadenie, externé disky, zobrazovacia jednotka-optický valec Katolícka univerzita v Ružomberku 1 515 1515.09 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebook, atramentová tlačiareň, USB HUB, USB kľúč Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook - osobný prenosný počítač Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 520 2520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 13,3" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 888 888.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 540 540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 043 1042.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 440 1440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Mesto Nové Zámky 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 660 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 313 2313.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 720 2720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 724 724.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a softvéru, služba servisu Prešovský samosprávny kraj 12 500 12500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 9 777 9776.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie prenosných počítačov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 119 696 119696.32 EUR 2018 Tovary Áno 1
tablet Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 729 729.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, externá dvd mechanika Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, externá dvd mechanika, myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 398 1398.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook + monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 619 1619.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, bezdrôtová myš + klávesnica set, externé disky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 990 1990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 990 1990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, reproduktor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 369 369.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
HP 250 G6 Asteroid Silver Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 329 1329.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 376 376.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 629 629.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 699 1699.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 079 1079.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP EliteBook 840 G5 alebo ekvivalent s dokovacou stanicou Kancelária prezidenta SR 28 735 28734.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 030 3030.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 7 241 7241.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jazykové učebne a knižnica pre základnú školu_IKT a čierna technika Obec Častá 17 808 17807.98 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 666 666.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 255G6 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, bezdrôtová myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor, reproduktory k pc, bezdrôtová myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 330 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 15 (5000) čierny Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 440 1440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook + monitor + SSD disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 906 1906.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky, PC, tlačiarne, MS Office Mestská časť Bratislava - Dúbravka 17 323 17323.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 680 4680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebook s SSD diskom pre firemné účely Ústav polymérov SAV 1 245 1245.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky 14" s SSD diskom pre firemné účely s dokovacou stanicou Ústav polymérov SAV 5 200 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook pre spracovanie zvuku Rozhlas a televízia Slovenska 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 4 850 4850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lenovo Yoga 520-14 80X8005CCK alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 079 1079.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 39 954 39954.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Notebook + puzdro pre notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 972 972.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, externá dvd mechanika, taška na notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
osobný počítač, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 660 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 700 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 7 792 7792.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 4 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 100 3100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebookov Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 14 990 14990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 5 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 027 5027.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP Power Pavilion 17-ab400nc FHD i5-8300H/ 8GB/ 1TB/ NV/ DVD/ W10-black Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 935 935.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 4 kusov notebookov a príslušenstva Generálna prokuratúra SR 3 116 3116.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 5 ks notebookov Generálna prokuratúra SR 6 000 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, príslušenstvo k počítaču, multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 900 3900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 396 1396.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky 14" s SSD diskom pre firemné účely s dokovacou stanicou Ústav polymérov SAV 5 200 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, počítačová myš Obec Varhaňovce 2 200 2200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-cx0017nc alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 230 1230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-cc510 alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 880 880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, set bezdrôtova klávesnica a myš, taška na notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebooky + tablety Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 335 4335.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 6 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 500 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook + taška Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 582 582.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 17 (5000) strieborný, /17,3" LED antireflexný, /i7 8550 Kaby Lake Refresh, /8GB DDR4, /AMD Radeon 530 4GB, /SSD 128GB + HDD 1TB, /DVD, /WiFi, /Bluetooth, /HD webkamera, /W10 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2 040 2040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 88 497 88496.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 800 3800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ultrabook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 656 1656.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook 17,3" (HP ProBook 470 G5, 4WU85ES) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2 050 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook 15,6" (HP ProBook 450 G5,3DN48ES) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 5 100 5100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Základná škola 3 240 3240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 820 820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky + monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 837 1836.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronické a počítačové vybavenie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 6 000 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Notebook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook DELL Inspiron 6515-5587 alebo ekvivalent Spojená škola 1 392 1392.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 8 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 12 650 12650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Štátny ústav pre kontrolu liečiv 6 019 6019.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 688 1687.89 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 7 847 7846.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 437 437.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 551 2551.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 744 743.69 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky a tablety Ekonomická univerzita v Bratislave 17 906 17906.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 435 2435.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 750 1750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook "Lenovo" alebo "Dell" alebo "ekvivalent" SZRB Asset Management, a.s. 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 430 1429.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 755 1755.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebookov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 17 942 17942.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 999 999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 199 1199.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook ProBook 450 G5 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 804 804.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook MacBook Pro 13" MPXT2SL/A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 621 1621.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 052 2052.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Trenčín región 1 363 1363.37 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook T480s Black Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 150 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Trenčín región 1 363 1363.37 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tablet Huawei MediaPad T3 10 TA-T310W16TOM Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky a tablety Ekonomická univerzita v Bratislave 10 214 10214.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač , Počítačová myš, Pamäťové média, MS Office, Slovenské národné múzeum 2 507 2507.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s operačným systémom a taškouDokovacia stanicaSet klávesnice a laserovej bezdrôtovej myšiLCD Monitor Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 21 636 21636.12 EUR 2018 Tovary Áno 1
Prenosný počítač , Počítačová myš, Pamäťové média, MS Office, Slovenské národné múzeum 2 507 2507.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 722 722.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 430 430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo Ideapad 720S-13 81BV000YCK alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Asus Vivobook S410UA EB325T alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 720 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Fujitsu LIFEBOOK U728 alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 698 1698.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 440 (4BD52ES) Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 450 1450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 255G6 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook herný Ústav merania SAV 1 079 1079.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook ProBook 450 G5 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT technika Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 347 347.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebookov a kancelárskeho balíka Microsoft Office 2019 Home and Business (slovenská jazyková verzia) Úrad vládneho auditu 4 835 4834.91 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, projektor, externý disk, TV držiak Katolícka univerzita v Ružomberku 4 325 4324.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Apple MacBook Air 13" Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 610 1610.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-ba072 Y5K38EA Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky a skener Mesto Senica 3 674 3674.24 EUR 2018 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 940 1940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Katolícka univerzita v Ružomberku 6 292 6291.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie 20 ks prenosných počítačov Mesto Poprad 22 458 22458.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenské národné múzeum 380 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 290 1290.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 427 1427.18 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebookov s príslušenstvom Úrad vládneho auditu 66 904 66904.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Notebook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 699 1699.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" s dokovacou stanicou, 23" monitor Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 235 1235.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Trenčiansky samosprávny kraj 1 674 1674.46 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook HP ProBook 650 G4 alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 620 1620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 400 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ASUS Transformer Mini T103HAF, 10,1", 64 GB Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 292 292.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 11 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 967 3967.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G6 3QL55ES, čierny Stredná odborná škola elektrotechnická 5 379 5379.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC technika a príslušenstvo Trenčianske múzeum v Trenčíne 6 470 6469.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
prenosné počítače, notebooky Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebookov Správa ciest Košického samosprávneho kraja 7 021 7021.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 450 G5, Microsoft Wireless Desktop 900 s AES USB, Monitor 27´´ASUS VX278Q alebo ekvivalent Dopravný úrad 4 264 4263.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 2 516 2516.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 450 G5, Microsoft Wireless Desktop 900 s AES USB, Monitor 27´´ASUS VX278Q alebo ekvivalent Dopravný úrad 4 264 4263.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Lenovo V330-15IKB Iron Grey alebo ekvivalent Krajské centrum voľného času v Trenčíne 918 918.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook pre potreby MŠ_165a Mesto Komárno 1 530 1529.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook pre potreby MŠ_165b Mesto Komárno 3 442 3441.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 450 G5, Microsoft Wireless Desktop 900 s AES USB, Monitor 27´´ASUS VX278Q alebo ekvivalent Dopravný úrad 4 246 4245.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom a laserové tlačiarne Záchranná služba 2 742 2742.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lenovo Idea Pad 330 - 15ICH (81FK000GCK) alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
TOSHIBA Tecra Z50-E-104 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 110 1110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky, Interaktívne projektory Základná škola Šrobárova 10 466 10466.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky, prenosné počítače Centrum právnej pomoci 2 328 2328.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC technika a príslušenstvo Trenčianske múzeum v Trenčíne 6 470 6469.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom Slovenské národné múzeum 2 017 2017.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, záložný zdroj, dátové úložisko, monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 447 3447.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 3 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 650 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – PC a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 738 738.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky notebook HP 250 G6 Základná škola s materskou školou Župkov 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook vrátane príslušenstva Ekonomická univerzita v Bratislave 3 858 3858.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebooky Centrum vedecko-technických informácií SR 10 903 10903.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Notebook Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výpočtová technika – PC a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 383 383.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilná pracovná stanica HP ZBook 15 G5 alebo ekvivalent – počet 5kusov VIPO a.s. 7 750 7750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, laserové multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 163 1162.87 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 989 989.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hardvérové vybavenie CRM solution s.r.o. 42 515 42514.67 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 318 1317.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup 31 kusov notebookov a príslušenstva Generálna prokuratúra SR 16 432 16432.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 406 2406.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook HP Probook alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou Župkov 7 650 7650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 798 1798.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook 12,5" (Part No.: 7290-3263) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3 550 3550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook HP 250 DARK G6 ASH, Reproduktory Genius SP-HF 500A Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 1 656 1656.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook X705UA-BX022T VivoBook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 893 892.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 176 5176.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 002 4002.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, softvérové vybavenie, káble, switche, čistenie techniky Zdravé regióny 3 492 3492.2 EUR 2019 Tovary Áno 1
Informačno-komunikačné technológie a didaktická technika Obec Gemerský Jablonec 100 604 100604.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Informačno-komunikačné technológie a didaktická technika Obec Radzovce 37 063 37063.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 064 4064.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka prenosných počítačov s príslušenstvom Slovenský pozemkový fond 38 498 38498.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 3 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 300 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hardware a software na spracovanie videa. Mesto Žilina 4 200 4200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Apple MacBook Air 13" alebo ekvivalent a redukcia USB-C to ethernet Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 650 1650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 25 909 25909.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 1 101 1101.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup 20 kusov notebookov a príslušenstva Generálna prokuratúra SR 10 080 10080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky (2ks) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 300 2300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 13,3 " Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 599 1599.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hardvér na upgrade výpočtovej techniky SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 13 100 13100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup notebookov Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 14 115 14115.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook vrátane MS Office 2019 pre podnikateľov Divadlo Nová scéna 1 800 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 598 1597.74 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook II Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 593 593.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Mesto Senica 3 850 3850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 15,6" s SSD diskom pre firemné účely s dokovacím konektorom Ústav polymérov SAV 2 250 2250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook vrátane MS Office 2019 pre podnikateľov Mestská časť Košice-Staré Mesto 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a základná doska Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 573 4573.4 EUR 2019 Tovary Áno 1
Notebook s taškou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 555 555.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky a stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 573 1573.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom Mesto Liptovský Mikuláš 7 500 7500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup 1 kus notebook s príslušenstvom Generálna prokuratúra SR 850 850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook,monitory,osobné počítače Mesto Malacky 5 245 5245.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 691 1691.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook (HP ZBook 15u G5 2ZC30ES) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 370 1370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 610 1610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook 13" (MacBook Pro, Part No.:MPXU2SL/A) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 690 1690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 3 375 3375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technika - vybavenie učební Paneurópska vysoká škola, n. o. 14 677 14677.29 EUR 2019 Tovary Áno 1
Notebook, 13" FHD dotykový, konvertibilný Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 500 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook Univerzitná nemocnica Martin 3 295 3295.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, scanner, PC All in One, stolový počítač bez monitoru, monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 700 3700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 790 790.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s taškou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 557 557.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, adaptér Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 757 757.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT - Modernizácia učební s cieľom skvalitnenia vzdelávacieho procesu Mesto Žiar nad Hronom 9 366 9366.23 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT -tablet, klávesnica, dotykové pero Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 834 834.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, Tablet, príslušenstvo k PC a pod. Spojená škola 4 300 4300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 208 1208.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 500 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT - MacBook, 8-portový USB-C mini Dock Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 624 1623.77 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 756 4755.8 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT -tablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 671 671.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 183 2182.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a tlačiarne pre predajné a prevádzkové IS spolu s príslušenstvom a s dodaným SW na ich správu v prostredí Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 498 590 5498590.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 620 1620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 350 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 376 1376.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, myš, batoh, redukcia, taška Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 820 2820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a tlačiarne pre predajné a prevádzkové IS spolu s príslušenstvom a s dodaným SW na ich správu v prostredí Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 191 180 191180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a tlačiarne pre predajné a prevádzkové IS spolu s príslušenstvom a s dodaným SW na ich správu v prostredí Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 303 360 303360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie a didaktická technika Obec Radzovce 37 063 37063.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Zariadenia a tlačiarne pre predajné a prevádzkové IS spolu s príslušenstvom a s dodaným SW na ich správu v prostredí Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 340 663 340663.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup notebookov pre školiace miestnosti Slovenská správa ciest 33 000 33000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 862 862.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT - Notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 453 1453.07 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 400 1400.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 5 892 5892.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, myš k prenosnému počítaču Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 170 1170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 215 2215.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook V Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 742 1742.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook – Typ 3 – Minimálna technická špecifikácia / Minimálne požadované hodnoty – odporučaný Lenovo X280 i7 Národný onkologický ústav 5 600 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika - tablet PC Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 613 1612.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook III Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 843 843.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook VI Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 038 1038.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 061 1060.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 10/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 142 2142.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500 500.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 750 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook HP OMEN Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 080 1080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 974 974.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 325 2325.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 070 1070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablety Exportno-importná banka Slovenskej republiky 2 557 2556.91 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 100 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky, monitor a tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 891 891.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 392 392.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Notebook HP Spectre 13x360-ae012nc alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 350 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup notebookov, príslušenstva a tabletov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 121 798 121798.12 EUR 2019 Tovary Áno 1
Notebook, monitor 28/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 351 1351.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 2 v 1 s preklopiteľnou klávesnicou Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 710 710.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook VI Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 038 1038.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka prenosných počítačov s príslušenstvom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 49 201 49201.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 250 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová a projekčná technika, mobilné zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 576 6576.31 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 512 512.39 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 17/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 432 2432.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky, monitor a tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 891 891.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebooky a tlačiarne Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 196 1196.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT - notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 696 1696.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálny notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky, tablety a mobilné telefóny Štatistický úrad Slovenskej republiky 77 517 77517.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom 18/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 665 2665.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a 2ks VR headset Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 580 2580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook IV Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 418 418.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska technika Mesto Senica 2 550 2550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 320 1320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 460 460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky a multifunkčná tlačiareň Katolícka univerzita v Ružomberku 3 153 3153.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Slovenská inovačná a energetická agentúra 104 169 104168.7 EUR 2019 Tovary Áno 1
1xTabletPC,1x Klávesnica – ultra tenká, 1x Myš – bezdrôtová, 1xStylus- aktívne pero,1xPC-kancelárska pracovná stanica,1x Powerbanka. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 752 2752.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ľahký prenosný počítač na komplexné výpočtové a simulačné úlohy Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 400 3400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 13,3" Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 14" s SSD diskom pre firemné účely Ústav polymérov SAV 1 530 1530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cestovný notebook s príslušenstvom, 25" monitor Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 159 1159.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 580 580.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook + redukcia + externý HDD 3,5“ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 782 782.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 990 990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 21/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 228 1228.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC komponenty a PC príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 9 167 9166.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky-grafický tablet s grafickým perom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 493 492.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 17,3" Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 6 000 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s púzdrom pre PSO Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 521 521.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 636 2636.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky a tlačiarne Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 380 1380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálny notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
prenosný počítač, notebook alebo ekvivalent Súkromná obchodná akadémia 16 100 16100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook HP Omen 15-dc1040nc 7GV78EA alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad T480s alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 570 1570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosné počítače a príslušenstvo Záchranná služba 5 937 5936.95 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie dielni na obrábanie kovov Stredná odborná škola - Szakközépiskola 9 667 9667.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 740 2740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 780 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 888 888.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s externým diskom Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 815 1815.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 982 982.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika -Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 916 916.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 590 590.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup notebookov Slovenské národné múzeum 3 120 3120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 350 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Toshiba Satellite Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 620 620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet s ochranným obalom Ústav experimentálnej fyziky SAV 839 839.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 560 1560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 150 1150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednoskokový počítač s GPIO konektivitou a so základným príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 100 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 090 2090.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 750 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a grafická karta Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 700 3700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook, taška na notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 540 540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook (HP ProBook 470 G5, 4WU86ES) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2 150 2150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook (HP ProBook 450 G6, 8MH08ES) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 4 900 4900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky, externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 160 2160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad L390 Yoga 20NT001KXS alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 280 1280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný počítač notebook s ovládacou bezdrátovou myškou Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 780 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 777 777.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 14" s SSD diskom pre firemné účely s príslušenstvom Ústav polymérov SAV 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálny notebook II Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafický notebook Národné centrum zdravotníckych informácií 2 699 2699.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosné počítače a USB kľúče Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 530 2530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 240 3240.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad Edge E490 20N8001XXS alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 840 840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook DELL Inspiron G3 17-3779 čierny, (kód produktu: N-3779-N2-713K), 17,3" LED antireflexný, /i7-8750H Coffee Lake, /16GB DDR4, /nVidia GeForce GTX 1060 MAX-Q Design 6GB DDR5 (kód produktu: N17P-G1 Max-Q), /SSD 256GB + HDD 2TB, /WiFi, /HD webkamera, /W10 Home 64-bit alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 400 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook v kvalite ASUS Mesto Komárno 650 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 15,6" s SSD diskom pre firemné účely so zárukou a príslušenstvom Ústav polymérov SAV 3 415 3415.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, monitor, klávesnica s myšou Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 230 1230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 1 458 1457.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky, monitor, počítač, klávesnica, myš 30/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 4 593 4593.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a tabletových počítačov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 122 410 122409.99 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 6 200 6200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 417 1416.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 417 1416.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 833 833.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 950 2950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook + monitor + prísluš. Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 833 833.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - tablet, notebook, adaptér, monitor, SSD disk, prezentér Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 950 1950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor, notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 650 2650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
výpočtová technika - notebook Novohradské osvetové stredisko 3 000 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 250 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 917 916.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 960 960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 32/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 254 1254.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook HP Omen 15-dc1040nc 7GV78EA alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 654 654.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 590 590.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň, prenosný počítač a počítačový monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 250 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednoskokový počítač s GPIO konektivitou a so základným príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika - tablet PC Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 909 908.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
prenosný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 875 875.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
prenosný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 920 920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo Legion Y530-15ICH alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 220 1220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 130 1130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovný notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 740 740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, dokovacia stanica, monitor a hard disk Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 585 1585.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika - tablet iPad a príslušnostvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 533 533.47 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka výpočtovej techniky a softvéru Centrum výcviku Lešť 38 750 38750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosné počítače, časti počítačov a príslušenstvo, mobilný telefón Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 262 2262.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook HP Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 660 1660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 562 1562.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Apple iPad Air 10.5" Wi-Fi 64GB Silver MUUK2FD/A Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 527 526.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook + monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 14" s SSD diskom pre firemné účely s príslušenstvom Ústav polymérov SAV 1 680 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Apple MacBook Air 13 MQD32SL/A alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook Lenovo IdeaPad S340-15IWL Platinum Grey alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 2 300 2300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 300 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 140 1140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a Tablet Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 852 2852.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika - s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 732 3731.89 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie výpočtovej techniky pre organizáciu 2019 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 140 025 140025.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT technika - Notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 099 5098.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 250 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC komponenty a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 4 857 4857.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 472 2472.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika - Notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 654 1654.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Národné lesnícke centrum (NLC) 1 083 1083.34 EUR 2019 Tovary Áno 1
prenosný počítač Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 650 1650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Doplnenie mobilných pracovísk pre nových zamestnancov obstarávateľa a obnova hardvérového a softvérového vybavenia Generálna prokuratúra SR 129 937 129937.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 39/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 880 880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 558 558.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 317 1317.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 665 6665.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT vybavenie mobilnej testovacej miestnosti Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 4 661 4660.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 390 1390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 089 1089.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 793 793.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 6 607 6606.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a Tablet Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 852 2852.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 833 833.33 EUR 2019 Tovary Nie 1